[Zadania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 2. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 2. - [Zadania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  2.  [Zadania Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Agencja realizuje zadania z zakresu umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.
2. 
Do zadań Agencji należy:
1)
inicjowanie i realizowanie działań wspierających międzynarodową wymianę akademicką oraz proces umiędzynarodowienia podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.);
2)
upowszechnianie informacji o polskim systemie szkolnictwa wyższego i nauki;
3)
upowszechnianie języka polskiego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. 
Agencja realizuje także zadania związane z:
1)
prowadzeniem spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie umów międzynarodowych lub innych porozumień;
2)
prowadzenie spraw osób podejmujących i odbywających studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia oraz uczestniczących w prowadzeniu działalności naukowej lub w prowadzeniu kształcenia na podstawie decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, o której mowa w art. 323 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
3)
prowadzeniem spraw z zakresu uznawalności wyższego wykształcenia oraz stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki;
4)
zapewnianiem obsługi administracyjnej i finansowej Państwowej Komisji do spraw Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, działającej na podstawie ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931 i 1669);
5)
uwierzytelnianiem dokumentów, o których mowa w art. 78 ust. 3 i art. 180 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz uwierzytelnianiem dokumentów w przypadkach, o których mowa w art. 78 ust. 4 tej ustawy.
4. 
Agencja może uczestniczyć w realizacji programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
5. 
Ministrowie kierujący działami administracji rządowej mogą zlecać Agencji wykonywanie zadań związanych z umiędzynarodowieniem szkolnictwa wyższego lub nauki, należących do ich właściwości, zapewniając środki na ich realizację.
6. 
Przy realizacji zadań, o których mowa w ust. 2 i 3, Agencja może współpracować z polskimi i zagranicznymi podmiotami, w szczególności jako partner umów o wspólne przedsięwzięcie.