Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 22 sierpnia 2019 r.
Art.  18.  [Przyznawanie środków finansowych w ramach programu]
1.  W ramach programu Agencja może przyznawać środki finansowe:
1) studentom i doktorantom;
2) uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim;
3) pracownikom podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznych uczelni i instytucji naukowych;
4) osobom posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;
5) osobom kierowanym za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego;
6) podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznym uczelniom i instytucjom naukowym;
7) organizacjom pozarządowym podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki;
8) jednostkom sektora finansów publicznych podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki.
2.  Środki finansowe mogą być przyznawane w formie:
1) stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za kształcenie, pomocy materialnej oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania - osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5;
2) finansowania lub dofinansowania kosztów działań objętych zakresem tematycznym programu oraz kosztów zatrudnienia - podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8.