[Przyznawanie środków finansowych w ramach programu] - Art. 18. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 18. - [Przyznawanie środków finansowych w ramach programu] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  18.  [Przyznawanie środków finansowych w ramach programu]
1. 
W ramach programu Agencja może przyznawać środki finansowe:
1)
studentom i doktorantom;
2)
uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim;
3)
pracownikom podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznych uczelni i instytucji naukowych;
4)
osobom posiadającym co najmniej stopień doktora albo równorzędny stopień uzyskany za granicą;
5)
osobom kierowanym za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego;
6)
podmiotom, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, oraz zagranicznym uczelniom i instytucjom naukowym;
7)
organizacjom pozarządowym podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki;
8)
jednostkom sektora finansów publicznych podejmującym działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego lub nauki.
2. 
Środki finansowe mogą być przyznawane w formie:
1)
stypendium, finansowania lub dofinansowania do kosztów opłat za kształcenie, pomocy materialnej oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania - osobom, o których mowa w ust. 1 pkt 1-5;
2)
finansowania lub dofinansowania kosztów działań objętych zakresem tematycznym programu oraz kosztów zatrudnienia - podmiotom, o których mowa w ust. 1 pkt 6-8.