[Ustanawianie programów oraz konkursów służących realizacji zadań Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 17. - Narodowa... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 17. - [Ustanawianie programów oraz konkursów służących realizacji zadań Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  17.  [Ustanawianie programów oraz konkursów służących realizacji zadań Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Agencja realizuje zadania, o których mowa w art. 2, w szczególności przez:
1)
ustanawianie programów, o których mowa w ust. 2, oraz konkursów, o których mowa w ust. 3, w tym określanie terminów i warunków ich realizacji;
2)
ocenę i wybór wniosków o udział w programach, o których mowa w ust. 2;
3)
zawieranie i finansowanie umów z podmiotami, którym zostały przyznane środki finansowe.
2. 
Dyrektor ustanawia programy służące realizacji zadań Agencji, których celem jest tworzenie warunków do inicjowania i rozwoju międzynarodowej kariery akademickiej lub naukowej osób kształcących się, środowiska akademickiego i naukowego, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia instytucji działających w obszarze szkolnictwa wyższego i nauki oraz upowszechnianie języka polskiego za granicą, zwane dalej "programami".
3. 
Dyrektor ogłasza konkursy, w których są przyznawane nagrody za działalność i osiągnięcia o istotnym znaczeniu w obszarze umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.