[Delegacja ustawowa - statut Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 16. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 16. - [Delegacja ustawowa - statut Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  16.  [Delegacja ustawowa - statut Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]

Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji statut, w którym określa:

1)
szczegółowy zakres zadań i tryb pracy organów Agencji,
2)
organizację wewnętrzną Agencji

- mając na uwadze zakres zadań Agencji oraz konieczność zapewnienia sprawnej i efektywnej ich realizacji.