[Roczny plan działania Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 15. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Roczny plan działania Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  15.  [Roczny plan działania Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Agencja działa zgodnie z rocznym planem działania.
2. 
Dyrektor, w terminie do dnia 1 grudnia, przekazuje ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki do zatwierdzenia projekt rocznego planu działania na następny rok wraz z opinią Rady.
3. 
Do dnia zatwierdzenia rocznego planu działania Agencja działa na podstawie projektu tego planu.
4. 
W przypadku konieczności zmiany rocznego planu działania Dyrektor przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki zmieniony plan działania wraz z opinią Rady.