[Wynagrodzenie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; regulamin wynagradzania] - Art. 13. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Wynagrodzenie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; regulamin wynagradzania] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  13.  [Wynagrodzenie Dyrektora Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; regulamin wynagradzania]
1. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki ustala wysokość wynagrodzenia Dyrektora.
2. 
Dyrektor ustala i przekazuje do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw szkolnictwa wyższego i nauki regulamin wynagradzania osób zatrudnionych w Agencji.