[Kadencja Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; powołanie i odwołanie członków Rady] - Art. 11. - Narodowa Agencja... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 11. - [Kadencja Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; powołanie i odwołanie członków Rady] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  11.  [Kadencja Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej; powołanie i odwołanie członków Rady]
1. 
Kadencja Rady trwa 4 lata.
2. 
Członka Rady, o którym mowa w art. 10 ust. 1:
1)
pkt 1 - powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów;
2)
pkt 2 - powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki.
3. 
Członków Rady wyznaczonych przez podmioty, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3-9, powołuje i odwołuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki na wniosek tych podmiotów.
4. 
W przypadku odwołania albo śmierci członka Rady odpowiednio Prezes Rady Ministrów albo minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, na wniosek podmiotu, który wyznaczył danego członka Rady, powołuje inną osobę na jego miejsce. Członek Rady powołany w tym trybie pełni funkcję do końca kadencji Rady.
5. 
Minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego i nauki wyznacza spośród członków Rady przewodniczącego Rady i jego zastępcę.