[Skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 10. - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej. - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  10.  [Skład Rady Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
W skład Rady wchodzą:
1)
przedstawiciel Prezesa Rady Ministrów;
2)
dwóch przedstawicieli ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki;
3)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw zagranicznych;
4)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw finansów publicznych;
5)
przedstawiciel ministra właściwego do spraw gospodarki;
6)
przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich;
7)
przedstawiciel Krajowej Reprezentacji Doktorantów;
8)
przedstawiciel Parlamentu Studentów Rzeczypospolitej Polskiej;
9)
przedstawiciel Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
2. 
Członkiem Rady może być osoba spełniająca wymagania, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 3, 4, 6 i 8.
3. 
Przed powołaniem w skład Rady osoba powoływana składa oświadczenie o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 6 ust. 3 pkt 3, 4, 6 i 8. Przepis art. 6 ust. 4 stosuje się odpowiednio.