[Status prawny, siedziba, pieczęcie urzędowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Art. 1. - Narodowa Agencja Wymiany... - Dz.U.2019.1582 t.j. - OpenLEX

Art. 1. - [Status prawny, siedziba, pieczęcie urzędowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej] - Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1582 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 lutego 2022 r.
Art.  1.  [Status prawny, siedziba, pieczęcie urzędowe Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej]
1. 
Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, zwana dalej "Agencją", jest państwową osobą prawną.
2. 
Siedzibą Agencji jest miasto stołeczne Warszawa.
3. 
Agencja może używać wizerunku orła ustalonego dla godła Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczęci urzędowej.