Napięcia normalne i częstotliwość prądu elektrycznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1928.68.629

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 sierpnia 1928 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROBÓT PUBLICZNYCH
z dnia 18 czerwca 1928 r.
o napięciach normalnych i o częstotliwości prądu elektrycznego.

Na mocy art. 16 ustawy elektrycznej z dnia 21 marca 1922 r. (Dz. U. R. P. Nr. 34, poz. 277) zarządzam co następuje:
Jako napięcia normalne powyżej 100 woltów i aż do 200.000 woltów, czyli 200 kilowoltów uważa się:
a)
napięcia niskie:

prądu stałego: 1 X 220 V, 2 X 220 V i i 1 X 440 V, oraz dopuszczalne 1 X 110 V i 2 X 110 V,

prądu zmiennego jednofazowego: 1 X 220 V, prądu zmiennego trójfazowego: 127 V i 220 V, przyczem napięcia te liczą się jako fazowe (między fazą i punktem zerowym) lub jako skojarzone (międzyprzewodowe),

b)
napięcia wysokie;
nominalnenajwiększe
skojarzone
3.000V3.300V
6.000"6.600"
15.000"16.500"
30.000"33.000"
60.000"66.000"
100.000"110.000"
200.000"220.000"
oraz dopuszczalne
1.000V1.100V
150.000"165.000"

Napięciem nominalnem sieci nazywa się średnie napięcie na zaciskach odbiorników, do tej sieci dołączonych.

Napięcie największe na zaciskach prądnic i na zaciskach wtórnych transformatorów przyjmuje się jako o 10% wyższe od napięcia nominalnego sieci.

Częstotliwość normalna prądów zmiennych jednofazowych i trójfazowych wynosi 50 okresów, czyli 100 zmian na sekundę.
Nowopowstające zakłady i urządzenia elektryczne winny być wykonywane na napięcia normalne i na częstotliwość normalną. W wyjątkowych okolicznościach mogą być za zgodą Ministra Robót Publicznych stosowane napięcia inne niż normalne.
Przy rozszerzaniu istniejących zakładów i urządzeń elektrycznych mogą być stosowane napięcia dotychczasowe.
Rozporządzenie niniejsze nie dotyczy zakładów i urządzeń elektrycznych trakcyjnych, oraz urządzeń elektrycznych na statkach.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Jednocześnie traci moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Robót Publicznych z dnia 26 maja 1923 r. w przedmiocie normalizacji napięć elektrycznych oraz częstotliwości prądów zmiennych (Dz. U. R. P. Nr . 65, poz. 506).
1 § 1 zmieniony przez obwieszczenie Ministra Robót Publicznych z dnia 24 lipca 1928 r. w sprawie sprostowania błędu (Dz.U.28.76.687).