Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.240.2063

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 grudnia 2002 r.
§  12. Przepisy § 8-11 stosuje się odpowiednio do odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty należności płatników lub inkasentów.