Dziennik Ustaw

Dz.U.2005.165.1373

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2016 r.
§  1.
1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe zasady naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej;
2) zakres informacji, które muszą być zawarte w rachunkach.
2. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, rozumie się przez to ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.