Należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych. - Dz.U.1950.9.93 - OpenLEX

Należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1950.9.93

Akt utracił moc
Wersja od: 1 listopada 1949 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 23 lutego 1950 r.
w sprawie należności za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych.

Na podstawie art. 479 pkt c) kodeksu postępowania karnego w związku z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 czerwca 1929 r. w sprawie kosztów utrzymania w więzieniach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych (Dz. U. R. P. Nr 47, poz. 392) zarządza się, w porozumieniu z Ministrami Bezpieczeństwa Publicznego i Administracji Publicznej, co następuje:
Należność za utrzymanie w więzieniach i aresztach osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych ustala się na czas od 1 listopada 1949 r. w wysokości 100 złotych za każdy dzień.
Należność za utrzymanie w aresztach gminnych osób tymczasowo aresztowanych i osób skazanych ustala się na czas od 1 listopada 1949 r. w wysokości 70 złotych za każdy dzień.
3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1949 r.