§ 37. - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.
§  37.
1.
W razie przeniesienia funkcjonariuszów państwowych z urzędu lub w drodze konkursu do innej miejscowości przyznaje się poza dietami i zwrotem kosztów przejazdu oraz kosztów przewozu urządzenia domowego - ryczałt na pokrycie innych wydatków, połączonych z przeniesieniem, samotnemu - 50%, a utrzymującemu rodzinę - 100% jednomiesięcznego uposażenia, obejmującego wszystkie kwoty wypłacane za dany miesiąc z tytułu uposażenia służbowego, mające charakter stały, bez potrąceń.
2. 2
Ryczałt, określony w ust. 1, przyznaje się sędziom i prokuratorom w razie przeniesienia ich do innej miejscowości z wyjątkiem przypadku, gdy przeniesienie nastąpiło w drodze wyroku dyscyplinarnego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do asesorów i aplikantów sądowych.
3. 3
(uchylony).
2 § 37 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1953 r. (Dz.U.53.41.196) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 1953 r.
3 § 37 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1953 r. (Dz.U.53.41.196) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 1953 r.