Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.38.279

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1973 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 24 lipca 1948 r.
o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Na podstawie art. 10 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663), art. 4 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu sędziów w sądownictwie powszechnym i administracyjnym oraz prokuratorów (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 665), art. 10 dekretu z dnia 14 lutego 1946 r. o uposażeniu wojska (Dz. U. R. P. Nr 67, poz. 371) i art. 12 dekretu z dnia 7 kwietnia 1948 r. o uposażeniu państwowych pracowników nauki (Dz. U. R. P. Nr 20, poz. 137) - zarządza się, co następuje:
(uchylone).
1.
W razie przeniesienia funkcjonariuszów państwowych z urzędu lub w drodze konkursu do innej miejscowości przyznaje się poza dietami i zwrotem kosztów przejazdu oraz kosztów przewozu urządzenia domowego - ryczałt na pokrycie innych wydatków, połączonych z przeniesieniem, samotnemu - 50%, a utrzymującemu rodzinę - 100% jednomiesięcznego uposażenia, obejmującego wszystkie kwoty wypłacane za dany miesiąc z tytułu uposażenia służbowego, mające charakter stały, bez potrąceń.
2. 2
Ryczałt, określony w ust. 1, przyznaje się sędziom i prokuratorom w razie przeniesienia ich do innej miejscowości z wyjątkiem przypadku, gdy przeniesienie nastąpiło w drodze wyroku dyscyplinarnego. Przepis ten stosuje się odpowiednio do asesorów i aplikantów sądowych.
3. 3
(uchylony).
1.
Za podstawę obliczenia ryczałtu określonego w § 37 służy uposażenie za miesiąc, w którym nastąpiło zgłoszenie się do służby w nowym miejscu służbowym.
2.
W razie przeniesienia połączonego z awansem za podstawę obliczenia ryczałtu bierze się nowe wyższe uposażenie tylko w tym przypadku, gdy zgłoszenie się na nowym miejscu służbowym nastąpiło w miesiącu, w którym zgodnie z art. 15 lit. b) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonariuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr 86, poz. 663), przeniesiony funkcjonariusz nabył już prawo do otrzymania wyższego uposażenia wskutek awansu.
Ryczałt za przeniesienie nie należy się w przypadkach przeniesienia nie połączonego z potrzebą przesiedlenia się, jako to: przeniesienie funkcjonariusza państwowego lub całego urzędu (całej jednostki) do miejscowości, w której funkcjonariusz dotychczas mieszkał i skąd dojeżdżał do miejsca służbowego.
1.
Przeniesionemu zwraca się koszty przewozu urządzenia domowego kolejowymi pociągami towarowymi lub statkami towarowymi albo samochodami używanymi w komunikacji państwowej lub pozostającymi pod zarządem Państwa.
2.
Jeżeli z przyczyn od przeniesionego nie zależnych nie może nastąpić przewóz w sposób, określony w ust. 1, zwraca się koszty przewozu dokonane innymi środkami lokomocji.
3.
Przepisy § 22, § 24, § 37, § 39 stosuje się odpowiednio.
(uchylone).
1 § 1 - 36 uchylone przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych (Dz.U.73.20.114) z dniem 1 lipca 1973 r.
2 § 37 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1953 r. (Dz.U.53.41.196) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 1953 r.
3 § 37 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 22 sierpnia 1953 r. (Dz.U.53.41.196) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 1953 r.
4 § 41 - 75 uchylone przez § 2 pkt 1 rozporządzenia z dnia 27 kwietnia 1973 r. w sprawie diet i innych należności za czas podróży służbowych na terenie kraju pracowników państwowych (Dz.U.73.20.114) z dniem 1 lipca 1973 r.