Przepisy przejściowe i końcowe. - Dział 3 - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym... - Dz.U.1946.4.34 - OpenLEX

Dział 3 - Przepisy przejściowe i końcowe. - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.4.34

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.

Dział  III.

Przepisy przejściowe i końcowe.

§  47. 22
(skreślony).
§  48.
Wykonanie niniejszego rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów, Ministrowi Obrony Narodowej i Ministrowi Skarbu.
§  49.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada 1945 roku.
22 § 47 skreślony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.