Wypłata należności. - Rozdział 4 - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w... - Dz.U.1946.4.34 - OpenLEX

Rozdział 4 - Wypłata należności. - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.4.34

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.

Rozdział  IV.

Wypłata należności.

§  38.
(1) Wypłata należności z tytułu podróży służbowych, odkomenderowania (delegacji), i przeniesienia następuje na podstawie rachunku. W rachunku należy określić dokładnie żądane należności i uzasadnić każdą jego pozycję oraz dołączyć wszelkie dokumenty dotyczące sum wydatkowanych.
(2).
O ile uzyskanie dokumentu, dotyczącego wydatku na kwotę nie przekraczającą 100 zł natrafia na znaczne trudności, wydatek ten można uznać i bez dołączenia dokumentu, usprawiedliwiającego wydatek.
§  39.
W razie wątpliwości co do prawdziwości lub ścisłości okoliczności przytoczonych w samym rachunku lub w załączniku należy celem usunięcia tych wątpliwości przeprowadzić stosowne dochodzenia.
§  40.
Wypłata diet i kosztów przejazdu członków rodziny przeniesionego następuje dopiero po udowodnieniu, że członkowie rodziny rzeczywiście przybyli do nowego miejsca służbowego.
§  41.
(1)  16 Wszelkie rachunki diet, kosztów przejazdu i kosztów noclegów z tytułu podróży służbowej, krótkotrwałej delegacji i przeniesienia powinny być przedstawione w terminie 14 dni, licząc od następnego dnia po odbyciu podróży służbowej, delegacji lub przeniesienia, rachunki zaś kosztów przewozu urządzenia domowego - w terminie 14 dni, licząc od następnego dnia po dokonaniu przewozu urządzenia domowego.
(2)
Rachunki delegacji trwających dłużej niż 30 dni należy przedstawić za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu w ciągu pierwszych 8 dni następującego miesiąca kalendarzowego.
(3) 17
Koszty wspólnej podróży kołowej podaje w rachunku osoba najstarsza stopniem.
§  42.
Każdy rachunek kosztów podróży służbowej musi być opatrzony klauzulą władzy zarządzającej podróż lub przełożonej władzy służbowej, stwierdzającą konieczność odbycia podróży, należyte użycie czasu i środków lokomocji.
§  43.
(1) W przypadkach podróży służbowej lub delegacji diety i zwrot kosztów podróży winna wypłacać ta władza, która zarządziła podróż służbową lub delegację.
(2) 18
W przypadkach podróży służbowej lub delegacji - diety, zwrot kosztów przejazdu i noclegów powinna wypłacać ta władza, która zarządziła podróż służbową lub delegację.
§  44.
(1)  19 Żołnierzom udającym się w podróż służbową służy prawo do zaliczki nieprzekraczającej przypuszczalnych kosztów przejazdu, noclegu i należnych diet.
(2)
Przepis ust. (1) stosuje się odpowiednio do należności z tytułu odkomenderowania (delegacji) i przeniesienia oraz często powtarzających się komisyj miejscowych.
(3)
Władza zarządzająca podróż służbową kilku żołnierzy, którzy mają odbywać ją razem i w tym samym celu, może wydać zaliczkę do rąk jednego z tych żołnierzy, w zasadzie starszego stopniem służbowym. W tym przypadku żołnierz odbierający zaliczkę odpowiada za prawidłowe jej zużycie i on jest obowiązany przedstawić rachunek.
§  45. 20
W przypadkach, w których podróże służbowe trwają dłuższy okres czasu lub stale się powtarzają, Minister Obrony Narodowej może przyznać za zgodą Ministra Skarbu, zamiast kosztów przejazdu, noclegów i diet - ryczałt, płatny z góry wraz z uposażeniem.
§  46. 21
Do należności za podróże służbowe, odkomenderowania (delegacje) i przeniesienia poza granicami kraju - stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzeń, regulujących te należności w odniesieniu do funkcjonariuszów państwowych.
16 § 41 zmieniony przez § 1 pkt 15 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
17 § 41 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
18 § 43 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 17 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
19 § 44 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
20 § 45 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
21 § 46 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.