Diety. - Rozdział 1 - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie... - Dz.U.1946.4.34 - OpenLEX

Rozdział 1 - Diety. - Należności w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłym miejscem służbowym oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe osób wojskowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1946.4.34

Akt utracił moc
Wersja od: 1 marca 1947 r.

Rozdział  I.

Diety.

§  8.
W razie podróży służbowej do miejscowości, położonej poza zwykłym miejscem służbowym żołnierza, diety należą się za cały czas trwania tej podróży.
§  9.
W razie odkomenderowania (delegacji) do miejscowości, położonej poza zwykłym miejscem służbowym żołnierza, diety należą się za czas przejazdu i pozostawania w odkomenderowaniu (delegacji).
§  10.
(1) W razie przeniesienia na inne miejsce służbowe należą się diety dla przeniesionego i dla członków rodziny za czas przejazdu do nowego miejsca służbowego i za pierwszą dobę pobytu w tymże miejscu.
(2)
Diety dla członków rodziny wynoszą 75% diet przysługujących przeniesionemu.
§  11.
Diety należą się również za niedziele i święta, przypadające w czasie trwania podróży służbowej, odkomenderowania (delegacji) lub przeniesienia.
§  12. 5
Pozostającemu w odkomenderowaniu (delegacji) nie przysługuje prawo do diet za czas urlopu.
§  13. 6
Diety wynoszą dziennie 450 zł. Przy podróżach do m. st. Warszawy, do m. i powiatu Gdańska, do m. Gdyni i powiatu morskiego oraz na teren Ziem Odzyskanych, z wyjątkiem powiatu gliwickiego, bytomskiego i zabrskiego, diety wynoszą 500 zł dziennie.
§  14. 7
1) Jednostką obliczania diet jest 24-godzinny okres czasu, liczony od chwili wyjazdu ze zwykłego miejsca służbowego do chwili powrotu do tego miejsca.
Jeżeli pobyt poza zwykłym miejscem służbowym trwa dłużej niż 24 godziny, należy się za końcowy okres czasu: ponad 6 do 12 godzin - połowa diety, ponad 12 do 18 godzin - 75%, a ponad 18 godzin - cała dieta.
Jeżeli pobyt poza zwykłym miejscem służbowym trwa krócej niż 24 godziny, należy się za okres czasu: ponad 6 do 12 godzin - połowa diety, ponad 12 do 18 godzin - 75% diety, a ponad 18 godzin - cała dieta.
§  15. 8
(skreślony).
§  16.
(1) W przypadku odkomenderowania (delegacji) wypłaca się całe diety przez pierwsze dwa tygodnie, licząc od dnia następującego po dniu przybycia do miejsca delegacji, przez następne 6 tygodni - diety zmniejszone o 30%, a po upływie tego czasu - zmniejszone o 40%.
(2)
W razie odbywania podróży służbowej w ciągu pierwszych dwóch tygodni odkomenderowania (delegacji) nie wlicza się do tego okresu dni przebytych w podróży.
(3)
W razie podróży służbowej z miejsca odkomenderowania (delegacji) do zwykłego miejsca służbowego, diety nie służą za czas trwania pobytu w zwykłym miejscu służbowym.
5 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
6 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
7 § 14 zmieniony przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.
8 § 15 skreślony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 26 czerwca 1947 r. (Dz.U.47.52.273) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1947 r.