Przepisy końcowe - Rozdział 4 - Należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce... - Dz.U.2013.167 - OpenLEX

Rozdział 4 - Przepisy końcowe - Należności przysługujące pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.167

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2022 r.

Rozdział  4

Przepisy końcowe

§  22.  [Derogacja]
Tracą moc:
1)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1990, z 2004 r. Nr 271, poz. 2686, z 2005 r. Nr 186, poz. 1554 oraz z 2006 r. Nr 227, poz. 1661);
2)
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju (Dz. U. Nr 236, poz. 1991, z 2003 r. Nr 199, poz. 1951, z 2004 r. Nr 271, poz. 2687 oraz z 2005 r. Nr 186, poz. 1555).
§  23.  [Wejście w życie]
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 marca 2013 r.