Należności przysługujące funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.578

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 marca 2023 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 9 marca 2023 r.
w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju i przeniesień

Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2470 oraz z 2023 r. poz. 240 i 347) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość, tryb przyznawania i wypłaty należności funkcjonariuszowi Służby Więziennej, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", z tytułu:
1)
podróży służbowej na obszarze kraju związanej z delegowaniem do pełnienia służby w innej miejscowości, zwanej dalej "podróżą służbową";
2)
przeniesienia z urzędu do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej położonej w innej miejscowości, zwanego dalej "przeniesieniem";
3)
powołania na wyższe stanowisko kierownicze w Służbie Więziennej do pełnienia służby w innej jednostce organizacyjnej położonej w innej miejscowości, zwanego dalej "powołaniem".
Z tytułu podróży służbowej odbywanej w terminie i miejscu określonym przez kierownika jednostki organizacyjnej Służby Więziennej, zwanego dalej "przełożonym", funkcjonariuszowi przysługują diety oraz zwrot kosztów:
1)
przejazdów;
2)
noclegów;
3)
dojazdów środkami komunikacji miejscowej;
4)
innych udokumentowanych wydatków określonych lub uznanych przez przełożonego, odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.
1. 
Kwotę diety ustala się w wysokości określonej w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, wydanych na podstawie art. 775 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1510, 1700 i 2140 oraz z 2023 r. poz. 240).
2. 
Jeżeli podróż służbowa trwa:
1)
nie dłużej niż dobę i wynosi:
a)
mniej niż 8 godzin - dieta funkcjonariuszowi nie przysługuje,
b)
od 8 do 12 godzin - funkcjonariuszowi przysługuje 50% diety,
c)
ponad 12 godzin - funkcjonariuszowi przysługuje dieta w pełnej wysokości;
2)
dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje funkcjonariuszowi dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a)
do 8 godzin - funkcjonariuszowi przysługuje 50% diety,
b)
ponad 8 godzin - funkcjonariuszowi przysługuje dieta w pełnej wysokości.
3. 
Kwotę diety zmniejsza się o koszt otrzymywanego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy bezpłatny posiłek stanowi odpowiednio:
1)
śniadanie - 25% diety;
2)
obiad - 50% diety;
3)
kolacja - 25% diety.
1. 
Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu środka transportu określonego przez przełożonego w poleceniu wyjazdu służbowego wraz z opłatami dodatkowymi, w tym z miejscówką.
2. 
W przypadku nieudokumentowania kosztów przejazdu funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt w wysokości ceny biletu środka transportu określonego w poleceniu wyjazdu służbowego, nie więcej jednak niż w wysokości ceny biletu za przejazd pociągiem PKP Intercity w klasie 2 taryfy pospiesznej, zwanego dalej "pociągiem pospiesznym".
3. 
Funkcjonariuszowi delegowanemu, który otrzymał polecenie wyjazdu służbowego na okres co najmniej 10 dni, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejscowości zamieszkania i z powrotem - w dniu wolnym od służby.
4. 
Zwrot kosztów przejazdu nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub innym służbowym środkiem transportu.
Na wniosek funkcjonariusza przełożony może wyrazić zgodę na przejazdy w podróży służbowej samochodem, który nie pozostaje w dyspozycji Służby Więziennej. W takim przypadku funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawki za 1 km przebiegu samochodu ustalonej przez przełożonego, nie wyższej niż określona na podstawie przepisów, o których mowa w § 3 ust. 1.
1. 
Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej funkcjonariuszowi przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej (miejskiej) w wysokości 20% diety.
2. 
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli funkcjonariusz odbywa podróż służbową pojazdem służbowym lub samochodem, o którym mowa w § 5, albo gdy nie ponosi kosztów, na których pokrycie przeznaczony jest ten ryczałt.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli na wniosek funkcjonariusza przełożony wyrazi zgodę na pokrycie udokumentowanych kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej.
1. 
Za nocleg w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie funkcjonariuszowi przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie więcej niż dwudziestokrotność wysokości diety za 1 dobę hotelową. W uzasadnionych przypadkach przełożony może zezwolić funkcjonariuszowi na skorzystanie z droższego noclegu.
2. 
Funkcjonariuszowi, który wobec braku możliwości uzyskania noclegu w miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej korzystał z noclegu w miejscowości, do której czas dojazdu nie przekracza jednej godziny, przysługuje również zwrot kosztów przejazdu publicznymi środkami komunikacji z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej do miejscowości, w której funkcjonariusz uzyskał nocleg, i z powrotem.
3. 
Funkcjonariuszowi, któremu w czasie podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu albo który nie przedstawił rachunku za pobyt w hotelu lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.
4. 
Ryczałt za nocleg przysługuje wówczas, jeżeli nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00.
5. 
Zwrot kosztów noclegu w podróży służbowej lub ryczałt za nocleg nie przysługuje funkcjonariuszowi:
1)
za czas przejazdu pociągiem w wagonie sypialnym lub z miejscami do leżenia oraz za czas pobytu w stałym miejscu pełnienia służby, miejscowości zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały;
2)
jeżeli z miejscowości stanowiącej cel podróży służbowej istnieje dogodne połączenie komunikacyjne umożliwiające codzienny powrót do stałego miejsca pełnienia służby, miejscowości zamieszkania lub zameldowania na pobyt stały, a czas przejazdu w obie strony nie przekracza dwóch godzin;
3)
jeżeli w miejscowości stanowiącej cel podróży lub w miejscowości pobliskiej, o której mowa w art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej, zwanej dalej "ustawą", Służba Więzienna dysponuje wolnymi miejscami hotelowymi lub pokojami gościnnymi;
4)
w przypadku wykonywania zadań służbowych w porze nocnej, pomiędzy godzinami 22.00 a 6.00, z wyjątkiem sytuacji, gdy zadania te wymagają korzystania z obiektów świadczących usługi hotelarskie.
6. 
Przełożony, na wniosek funkcjonariusza odbywającego podróż służbową, przyznaje mu zaliczkę na niezbędne koszty podróży, w wysokości wynikającej ze wstępnej kalkulacji tych kosztów. Rozliczenia zaliczki dokonuje się w terminie 7 dni od dnia zakończenia podróży służbowej.
1. 
Wypłaty należności z tytułu podróży służbowej dokonuje się na podstawie polecenia wyjazdu służbowego oraz dokumentów dołączonych przez funkcjonariusza, w szczególności rachunków i biletów potwierdzających wysokość poniesionych wydatków nieobjętych ryczałtami, a także oświadczenia funkcjonariusza o okolicznościach mających wpływ na prawo do diet, ryczałtów lub zwrotu innych kosztów podróży bądź na ich wysokość.
2. 
Fakt niezapewnienia funkcjonariuszowi będącemu w podróży służbowej bezpłatnego noclegu lub zakwaterowania potwierdza na poleceniu wyjazdu służbowego przełożony jednostki organizacyjnej Służby Więziennej zapewniającej te świadczenia lub upoważniona przez niego osoba.
3. 
Fakt zapewnienia funkcjonariuszowi będącemu w podróży służbowej bezpłatnego wyżywienia w naturze potwierdza funkcjonariusz na poleceniu wyjazdu służbowego.
4. 
Wypłaty należności z tytułu podróży służbowej dokonuje jednostka organizacyjna Służby Więziennej, w której funkcjonariusz otrzymał polecenie wyjazdu służbowego, w terminie do 30 dni od daty złożenia przez funkcjonariusza rozliczenia kosztów podróży służbowej.
1. 
Diety przysługujące funkcjonariuszowi w razie powołania lub przeniesienia wypłaca się w wysokości ustalonej przepisami, o których mowa w § 3 ust. 1.
2. 
Diety dla członków rodziny wynoszą 75% wysokości diet przysługujących funkcjonariuszowi.
Na pokrycie kosztów przejazdu funkcjonariusza i członków jego rodziny do miejscowości, do której funkcjonariusz przesiedlił się w związku z powołaniem lub przeniesieniem, przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu do nowego miejsca zamieszkania w wysokości ceny biletów na przejazd tych osób ustalonej według zasad określonych w § 15 pkt 2.
1. 
Funkcjonariuszowi, który w związku z powołaniem lub przeniesieniem przesiedlił się na stałe do miejscowości, do której został przeniesiony, lub do miejscowości pobliskiej, przysługuje zasiłek osiedleniowy w wysokości:
1)
300% uposażenia - jeżeli funkcjonariusz przesiedlił się z członkami rodziny;
2)
100% uposażenia - jeżeli funkcjonariusz:
a)
przesiedlił się bez członków rodziny,
b)
nie posiada członków rodziny.
2. 
Przez uposażenie, o którym mowa w ust. 1, należy rozumieć miesięczne uposażenie zasadnicze wraz z dodatkami o charakterze stałym, przysługujące funkcjonariuszowi w dniu jego przesiedlenia się, zwane dalej "uposażeniem".
3. 
Funkcjonariuszowi, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, przysługuje wyrównanie do pełnej wysokości zasiłku po przesiedleniu się członków rodziny.
1. 
Funkcjonariuszowi, który w związku z powołaniem lub przeniesieniem przesiedlił się do kwatery tymczasowej przydzielonej w miejscowości, do której został przeniesiony, lub w miejscowości pobliskiej, przysługuje ryczałt z tytułu przeniesienia w wysokości 50% uposażenia.
2. 
Funkcjonariuszowi, który po otrzymaniu ryczałtu z tytułu powołania lub przeniesienia przesiedlił się na stałe do miejscowości, do której został przeniesiony, lub do miejscowości pobliskiej, stawkę procentową należnego zasiłku osiedleniowego, o którym mowa w § 11 ust. 1, pomniejsza się o stawkę procentową wypłaconego ryczałtu.
3. 
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje funkcjonariuszowi, który otrzymał uprzednio zasiłek osiedleniowy z tytułu powołania lub przeniesienia.
W razie zbiegu uprawnień małżonków będących funkcjonariuszami do należności, o których mowa w art. 73 ust. 3 pkt 1-5 ustawy, należności te wypłaca się tylko z jednego tytułu, w wysokości wyższej. Jeżeli wypłacono je w wysokości niższej, wypłaca się odpowiednie wyrównanie.
1. 
Koszty przewozu urządzenia domowego podlegają zwrotowi w wysokości stwierdzonej rachunkami.
2. 
Zwrot kosztów, o których mowa w ust. 1, obejmuje koszty opakowania, prac załadunkowych i wyładunkowych oraz transportu.
Funkcjonariuszowi powołanemu lub przeniesionemu, w przypadku gdy członkowie jego rodziny pozostają w dotychczasowym miejscu zamieszkania, który:
1)
nie korzysta z zakwaterowania w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do nowego miejsca pełnienia służby i z powrotem:
a)
w wysokości udokumentowanej miesięcznymi biletami imiennymi na przejazd środkiem publicznego transportu kolejowego lub autobusowego; zwrot kosztów za miesięczny bilet kolejowy nie może przekroczyć ceny biletu miesięcznego na przejazd pociągiem pospiesznym,
b)
w wysokości udokumentowanej biletami jednorazowymi na przejazd środkiem transportu wskazanym w lit. a - w przypadku niemożności nabycia miesięcznego biletu imiennego na danej trasie lub jej odcinku,
c)
w formie płatnego miesięcznie z dołu ryczałtu należnego za każdy dzień wykonywania czynności służbowych w nowym miejscu pełnienia służby w wysokości 1/22 ceny miesięcznego biletu na przejazd pociągiem pospiesznym przewidzianej dla najkrótszej odległości drogowej między dotychczasowym miejscem zamieszkania a nowym miejscem pełnienia służby - w przypadku nieudokumentowania kosztów przejazdu;
2)
korzysta z zakwaterowania w nowym miejscu pełnienia służby lub miejscowości pobliskiej, przysługuje zwrot kosztów przejazdu do miejsca pełnienia służby i z powrotem w formie płatnego miesięcznie z dołu ryczałtu uwzględniającego liczbę przejazdów w danym miesiącu, w wysokości nieprzekraczającej ośmiokrotności ceny biletu na przejazd pociągiem pospiesznym przewidzianej dla najkrótszej odległości drogowej między dotychczasowym miejscem zamieszkania a nowym miejscem pełnienia służby.
Należności, o których mowa w § 11 i 12, nie przysługują w razie powołania lub przeniesienia funkcjonariusza do poprzedniego miejsca pełnienia służby, w którym on sam lub członek jego rodziny nadal posiada dom lub samodzielny lokal mieszkalny, albo do miejscowości, która jest miejscem zamieszkania jego lub członka jego rodziny.
1. 
Należności, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, wypłaca na pisemny wniosek funkcjonariusza jednostka organizacyjna Służby Więziennej, w której został powołany lub przeniesiony, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku.
2. 
Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 11 ust. 1 i § 12 ust. 1, funkcjonariusz załącza oświadczenie o miejscu zamieszkania jego oraz członków jego rodziny.
3. 
Do wniosku o wypłatę należności, o których mowa w § 15, dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania funkcjonariusza i członków jego rodziny oraz o terminach przejazdów w przypadku wniosku o wypłatę ryczałtu.
4. 
Ustalając należności za przejazd, o którym mowa w § 4 i 15, uwzględnia się posiadaną przez funkcjonariusza ulgę na dany środek transportu bez względu na to, z jakiego tytułu ulga przysługuje.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 1
1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 4 lutego 2011 r. w sprawie należności przysługujących funkcjonariuszowi Służby Więziennej z tytułu podroży służbowej na obszarze kraju i przeniesień (Dz. U. z 2016 r. poz. 376), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 61 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1933).