Należności ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1935.7.38

| Akt utracił moc
Wersja od: 17 grudnia 1945 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI ORAZ MINISTRA OPIEKI SPOŁECZNEJ W POROZUMIENIU Z MINISTREM SKARBU
z dnia 19 stycznia 1935 r.
o należnościach ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych.

Na podstawie art. 11 i art. 53 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 października 1934 r., zawierającego prawo o sądach pracy (Dz. U. R. P. Nr. 95, poz. 854) zarządza się co następuje:
Ławnicy i ich zastępcy, utrzymujący się z dziennego zarobku, otrzymują odszkodowanie za utracony zarobek w wysokości nieprzekraczającej 200 złotych. Zarobek uważa się za utracony, jeżeli wynagrodzenie ławnika oblicza się na dniówkę lub na akord.
Diety ławników sądów pracy i sądów okręgowych i ich zastępców zamieszkałych poza siedzibą sądu wynoszą 50 złotych za każde posiedzenie, na które ławnik lub jego zastępca przybył do sądu na podstawie wezwania przewodniczącego (prezesa) sądu.
Zamiejscowi ławnicy i ich zastępcy otrzymują, oprócz odszkodowania i diet, zwrot kosztów przejazdu do sądu i zpowrotem, z tem jednak, że zwrot tych kosztów nie może przekraczać kosztu przejazdu kolejowego drugą klasą.

O przyznaniu odszkodowania, diet i kosztów przejazdu rozstrzyga przewodniczący (prezes) tego sądu, przy którym ławnik lub jego zastępca są ustanowieni.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Jednocześnie uchyla się rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości oraz Ministra Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 30 listopada 1928 r. o dietach i kosztach przejazdu ławników i zastępców ławników sądów pracy i sądów okręgowych (Dz. U. R. P. Nr. 98, poz. 869), zmienione przez rozporządzenie z dnia 7 czerwca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 61, poz. 578).

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 26 listopada 1945 r. (Dz.U.45.57.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 1945 r.
2 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministrów: Sprawiedliwości oraz Pracy i Opieki Społecznej w porozumieniu z Ministrem Skarbu z dnia 26 listopada 1945 r. (Dz.U.45.57.332) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 17 grudnia 1945 r.