§ 2. - Należności funkjonariuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.71.689

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1934 r.
§  2.
Diety wynoszą dziennie dla urzędników, praktykantów i niższych funkcjonariuszy Kontroli Państwowej:
a)
dla wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli 40 zł
b)
dla dyrektorów departamentów i naczelnika centralnej rachuby Najwyższej Izby Kontroli, prezesów okręgowych izb kontroli i urzędu kontroli w Katowicach 30 "
c)
dla naczelników wydziałów Najwyższej Izby Kontroli, okręgowych izb kontroli i urzędu kontroli w Katowicach 20 "
d)
dla radców Najwyższej Izby Kontroli, okręgowych izb kontroli i urzędu kontroli w Katowicach 18 "
e)
dla referentów i pomocników referenta Najwyższej Izby Kontroli, okręgowych izb kontroli i urzędu kontroli w Katowicach 14 "
f)
dla urzędników innych, niewymienionych w ustępach a - e 9 "
g)
dla praktykantów 7 "
h)
dla funkcjonarjuszów niższych 6 "