Należności funkjonariuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1934.71.689

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lutego 1934 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 21 lipca 1934 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Na podstawie art. 10 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663) zarządza się co następuje:
Postanowienia rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 320) o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe mają odpowiednie zastosowanie do funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej, wymienionych w § 1 rozporządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 9 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 27) ze zmianami, zawartemi w §§ 2 do 4 niniejszego rozporządzenia.
Diety wynoszą dziennie dla urzędników, praktykantów i niższych funkcjonariuszy Kontroli Państwowej:
a)
dla wiceprezesów Najwyższej Izby Kontroli 40 zł
b)
dla dyrektorów departamentów i naczelnika centralnej rachuby Najwyższej Izby Kontroli, prezesów okręgowych izb kontroli i urzędu kontroli w Katowicach 30 "
c)
dla naczelników wydziałów Najwyższej Izby Kontroli, okręgowych izb kontroli i urzędu kontroli w Katowicach 20 "
d)
dla radców Najwyższej Izby Kontroli, okręgowych izb kontroli i urzędu kontroli w Katowicach 18 "
e)
dla referentów i pomocników referenta Najwyższej Izby Kontroli, okręgowych izb kontroli i urzędu kontroli w Katowicach 14 "
f)
dla urzędników innych, niewymienionych w ustępach a - e 9 "
g)
dla praktykantów 7 "
h)
dla funkcjonarjuszów niższych 6 "
Przy przejazdach koleją lub statkiem zwraca się faktycznie zapłaconą cenę biletów, przyczem urzędnikom, wymienionym w § 2 a do c przysługuje prawo przejazdu 1 klasą; urzędnikom wymienionym w § 2 d do g prawo przejazdu II klasą, zaś funkcjonarjuszom niższym prawo przejazdu III klasą.
Przy podróżach służbowych i delegacjach poza granicami Państwa urzędnicy Kontroli Państwowej otrzymują diety wedle zasad § 2 rozporządzenia Ministra Skarbu z dnia 5 czerwca 1934 r. w sprawie wysokości diet przy podróżach służbowych, delegacjach (odkomenderowaniach) i przeniesieniach poza granicami Państwa (Monitor Polski Nr. 161 z dnia 17.VII. 1934 r.), przyczem kategorjoia od II do VIII wymienionym w § 1 tegoż rozporządzenia odpowiadają następujące:
IIkategorja obejmuje urzędników Kontroli Państwowej, wymienionych w punkcie a § 2 niniejszego rozporządzenia,
IIIkategorjaurzędnikóww punkcieb § 2,
IV"""c § 2,
V"""d § 2,
VI"""e § 2,
VII"""f i g § 2,
VIII"""h § 2.

Pozatem otrzymują urzędnicy zwrot faktycznie zapłaconych cen biletów przy przejazdach koleją lub statkiem wedle zasad objętych § 3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 1 lutego 1934 r.