Należności funkcjonariuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1936.60.444

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1936 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI
z dnia 27 lipca 1936 r.
wydane w porozumieniu z Ministrem Skarbu o należnościach funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe.

Na podstawie art. 10 i 23 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 28 października 1933 r. o uposażeniu funkcjonarjuszów państwowych (Dz. U. R. P. Nr. 86, poz. 663) zarządza się co następuje:
Przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 marca 1934 r. o należnościach w razie pełnienia czynności służbowych poza zwykłem miejscem służbowem oraz w razie przeniesienia na inne miejsce służbowe (Dz. U. R. P. Nr. 35, poz. 320), w brzmieniu rozporządzeń Rady Ministrów z dnia 23 maja 1935 r. (Dz. U. R. P. Nr. 39, poz. 272) i z dnia 2 lipca 1936 r. (Dz. U. R. P. Nr. 54, poz. 393), mają odpowiednie zastosowanie do funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej, wymienionych w § 1 rozporządzenia Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 9 stycznia 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 4, poz. 27), ze zmianami, zawartemi w §§ 2 i 3 rozporządzenia niniejszego.
Diety wynoszą dziennie dla funkcjonarjuszów Kontroli Państwowej, pobierających uposażenie:
wedługgrupyIII35
""IV25"
""V17"
""VI16"
""VII13"
""VIII11"
""IX9"
""X8"
""XI5"
""XII5"
Przy przejazdach koleją lub statkiem zwraca się faktycznie zapłaconą cenę biletów, przyczem:
a)
prawo przejazdu I klasą przysługuje urzędnikom Kontroli Państwowej, pobierającym uposażenie według grup III-V i naczelnikom wydziałów bez względu na grupę uposażenia oraz osobom towarzyszącym przy przejazdach służbowych Prezesa Najwyższej Izby Kontroli;
b)
prawo przejazdu II klasą przysługuje urzędnikom, nieobjętym przepisem litery a);
c)
prawo przejazdu III klasą przysługuje funkcjonarjuszom niższym Kontroli Państwowej.
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. Z dniem tym traci moc obowiązującą rozporządzenie Prezesa Najwyższej Izby Kontroli z dnia 21 lipca 1934 r. (Dz. U. R. P. Nr. 71, poz. 689).