Należność przysługująca funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu. - Dz.U.2004.20.189 - OpenLEX

Należność przysługująca funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.20.189

Akt utracił moc
Wersja od: 12 marca 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 20 stycznia 2004 r.
w sprawie należności przysługującej funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu

Na podstawie art. 103a ust. 2 ustawy z dnia 16 marca 2001 r. o Biurze Ochrony Rządu (Dz. U. Nr 27, poz. 298, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa wysokość należności w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu i warunki jej przyznawania funkcjonariuszom Biura Ochrony Rządu, a także terminy płatności tej należności oraz podmioty uprawnione do jej wypłaty.
1.
Funkcjonariuszowi Biura Ochrony Rządu, zwanemu dalej "funkcjonariuszem", w związku z otrzymaniem pierwszego lokalu przysługuje należność pieniężna, zwana dalej "należnością", w wysokości:
1)
300 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym - jeżeli funkcjonariusz posiada członków rodziny;
2)
100 % uposażenia zasadniczego wraz z dodatkami o charakterze stałym - jeżeli funkcjonariusz nie posiada członków rodziny.
2.
Podstawę wypłaty należności stanowi miesięczne uposażenie zasadnicze przysługujące funkcjonariuszowi według stawek uposażenia obowiązujących w dniu zameldowania funkcjonariusza w lokalu mieszkalnym na pobyt stały.
1.
Należność wypłaca się na podstawie wniosku funkcjonariusza.
2. 3
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, funkcjonariusz dołącza dokumenty potwierdzające otrzymanie lokalu na podstawie decyzji administracyjnej o przydziale lokalu, nabyciu spółdzielczego prawa do lokalu albo domu jednorodzinnego lub lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość oraz zameldowanie na pobyt stały w lokalu.
Należność wypłaca komórka organizacyjna Biura Ochrony Rządu właściwa w sprawach finansowych, w terminie 30 dni od dnia złożenia przez funkcjonariusza wniosku, o którym mowa w § 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia, z mocą od dnia 1 stycznia 2004 r.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 marca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 35, poz. 325 i Nr 58, poz. 533).
2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 106, poz. 1149, z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 153, poz. 1271 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 451, Nr 90, poz. 844, Nr 166, poz. 1609, Nr 199, poz. 1939 i Nr 210, poz. 2036.
3 § 3 ust. 2 zmieniony przez obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2004 r. o sprostowaniu błędu (Dz.U.04.40.373).