Nakładanie, uiszczanie i ściąganie grzywien w postępowaniu mandatowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1971.34.302

Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 1 grudnia 1971 r.
w sprawie nakładania, uiszczania i ściągania grzywien w postępowaniu mandatowym.

Na podstawie art. 68 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zarządza się, co następuje:
Użyte w rozporządzeniu określenie:
1)
funkcjonariusz - oznacza funkcjonariusza Milicji Obywatelskiej oraz upoważnionego do nakładania i ściągania grzywien w drodze mandatu karnego funkcjonariusza innego organu,
2) 1
(skreślony).
W drodze mandatu karnego nie nakłada się grzywny:
1)
za wykroczenia, za które należałoby orzec karę dodatkową, nawiązkę, obowiązek przywrócenia do stanu poprzedniego, obowiązek zapłaty równowartości wyrządzonej szkody, zniszczonego lub uszkodzonego przedmiotu, ukradzionego, przywłaszczonego lub wyłudzonego mienia,
2)
gdy sprawca wykroczenia znajduje się w stanie wskazującym na użycie alkoholu,
3)
gdy sprawca dopuścił się wykroczenia o charakterze chuligańskim.
W drodze mandatu karnego może być nałożona grzywna w wysokości: 500, 700, 1.000, 1.500, 2.000, 2.500 i 3.000 zł.
1.
Nakładając grzywnę w drodze mandatu karnego funkcjonariusz obowiązany jest określić wykroczenie zarzucane obwinionemu.
2.
Warunkiem nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia zgody na przyjęcie mandatu.
3.
Jeżeli sprawca wykroczenia nie może uiścić grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył, funkcjonariusz ten wydaje za pokwitowaniem odbioru mandat karny kredytowany, pouczając ukaranego o obowiązku uiszczenia nałożonej grzywny w terminie 7 dni oraz o skutkach nieuiszczenia grzywny w tym terminie.
4. 3
Pokwitowanie odbioru mandatu karnego kredytowanego przesyła się niezwłocznie urzędowi terenowego organu administracji państwowej.
W razie stwierdzenia naocznie popełnienia wykroczenia, którego sprawcy nie zastano na miejscu popełnienia, można - gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby sprawcy - zaocznie nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego kredytowanego, pozostawiając mandat w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie odebrać. Mandat ten powinien zawierać pouczenia, o których mowa w § 4 ust. 3.
1.
Mandat karny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył.
2.
Mandat karny kredytowany staje się prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego, a jeżeli był nałożony zaocznie - z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym miejscu i terminie.
Grzywnę nałożoną w drodze mandatu karnego kredytowanego ukarany wpłaca w placówce pocztowej na rachunek bankowy urzędu terenowego organu administracji państwowej lub bezpośrednio w kasie tego urzędu. Koszty związane z uiszczeniem grzywny ponosi ukarany.
W razie odmowy przyjęcia mandatu lub nieuiszczenia w oznaczonym terminie grzywny nałożonej zaocznie mandatem karnym kredytowanym, organ uprawniony do jej nałożenia występuje do kolegium do spraw wykroczeń z wnioskiem o ukaranie sprawcy. We wniosku należy wskazać na odmowę przyjęcia mandatu lub nieuiszczenie grzywny.
1.
W razie nieuiszczenia w terminie grzywny nałożonej przyjętym przez ukaranego za pokwitowaniem odbioru mandatem karnym kredytowanym ściąga się ją w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2. 5
Egzekucji nie uiszczonych grzywien dokonuje terenowy organ administracji państwowej stopnia podstawowego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ukaranego.
3. 6
W razie nieuiszczenia grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego w ciągu 14 dni od jej nałożenia wszczyna się egzekucję lub występuje z wnioskiem o jej wszczęcie, jeżeli wniosek taki jest wymagany.
Kwoty pieniężne uzyskane z grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego funkcjonariusz wpłaca w placówce pocztowej na rachunek bankowy urzędu terenowego organu administracji państwowej lub bezpośrednio w kasie tego urzędu. Opłatę pocztową pobiera się od urzędu terenowego organu administracji państwowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1972 r.
1 § 1 pkt 2 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.46.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1975 r.
2 § 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.46.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1975 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lipca 1985 r. (Dz.U.85.35.166) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 sierpnia 1985 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 1 lipca 1988 r. (Dz.U.88.25.181) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 1988 r.

3 § 4 ust. 4:

- dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1972 r. (Dz.U.72.38.250) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 1972 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.46.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1975 r.

4 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.46.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1975 r.
5 § 9 ust. 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1972 r. (Dz.U.72.38.250) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 1972 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. a) rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.46.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1975 r.

6 § 9 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 5 lit. b) rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.46.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1975 r.
7 § 10 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 15 grudnia 1975 r. (Dz.U.75.46.252) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 31 grudnia 1975 r.