Najwyższe granice odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1937.87.626

Akt utracił moc
Wersja od: 20 grudnia 1937 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 15 grudnia 1937 r.
o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach.

Na podstawie art. 1 i 5 ustawy z dnia 29 marca 1933 r. w sprawie wysokości odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach (Dz. U. R. P. Nr 29, poz. 255) zarządzam co następuje:
Najwyższą granicę odsetek (korzyści) od wkładów i innych lokat pieniężnych ustalam:
a)
dla komunalnych kas oszczędności i spółdzielni, w których suma wkładów oszczędnościowych przekracza 3.000.000 zł, oraz dla Galicyjskiej Kasy Oszczędności we Lwowie, Centralnej Kasy Spółek Rolniczych, Ukraińskiej Szczadnyci w Przemyślu i Krajowej Kasy Pożyczkowej w Poznaniu - na 41/2% w stosunku rocznym;
b)
dla komunalnych kas oszczędności i spółdzielni, w których suma wkładów oszczędnościowych nie przekracza 3.000.000 zł, oraz dla gminnych kas pożyczkowo - oszczędnościowych - na 5% w stosunku rocznym.
(1)
W granicach, określonych w § 1 wysokość stopy procentowej może być różniczkowana w zależności od różnych typów wkładów i lokat pieniężnych.
(2)
W ciągu dni 10 od daty ogłoszenia rozporządzenia niniejszego powinny być nadesłane projekty co do zróżniczkowania stopy procentowej przez:
a)
związki komunalnych kas oszczędności - co do komunalnych kas oszczędności;
b)
Przewodniczącego Rady Spółdzielczej - co do spółdzielni, trudniących się czynnościami bankowymi;
c)
Państwowy Bank Rolny - co do gminnych kas pożyczkowo - oszczędnościowych;
d)
Komisarza Rządowego Centralnej Kasy Spółek Rolniczych w Warszawie - co do tej instytucji;
e)
Galicyjską Kasę Oszczędności we Lwowie;
f)
Krajową Kasę Pożyczkową w Poznaniu;
g)
Ukraińską Szczadnycię w Przemyślu -

celem zatwierdzenia przez Ministerstwo Skarbu.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1938 r., a w odniesieniu do wkładów i innych lokat pieniężnych, złożonych przed dniem 1 stycznia 1938 r. - po upływie terminu umowy, nie później jednak jak 1 lipca 1938 r.
Z dniem wejścia w życie rozporządzenia niniejszego traci moc rozporządzenie Ministra Skarbu z dnia 25 czerwca 1937 r. o najwyższych granicach odsetek od wkładów i innych lokat pieniężnych w komunalnych kasach oszczędności i spółdzielniach (Dz. U. R. P. Nr 50, poz. 387).