Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych... - Dz.U.2004.85.801 - OpenLEX

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.85.801

Akt utracił moc
Wersja od: 21 stycznia 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 16 kwietnia 2004 r.
w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni 2

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany niniejszego rozporządzenia, wprowadzone przez § 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym poz. 224 oraz pkt 3 w zakresie dotyczącym poz. 152a rozporządzenia z·dnia·16·października·2006·r.·(Dz.U.06.192.1422), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

Zmiany niniejszego rozporządzenia, wprowadzone przez § 1 pkt 2 w zakresie dotyczącym poz. 43, 79 i 126, pkt 3 w zakresie dotyczącym poz. 30, 59a i 87b oraz pkt 4 lit. a w zakresie dotyczącym części A poz. 9b i lit. b w zakresie dotyczącym części B poz. 31a rozporządzenia z·dnia·16·października·2006·r.·(Dz.U.06.192.1422), nie zostały naniesione na tekst, gdyż data wejścia w życie tych zmian jest późniejsza od daty utraty mocy przez niniejsze rozporządzenie.

.................................................

Na podstawie art. 9 ust. 5 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia (Dz. U. Nr 63, poz. 634, z późn. zm. 3 ) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych pochodzenia roślinnego lub na na ich powierzchni, z wyłączeniem ziarna zbóż, stanowiące załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w ziarnie zbóż lub na jego powierzchni, a także stosowanych przy fumigacji ziarna zbóż, stanowiące załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego lub na ich powierzchni, stanowiące załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w środkach spożywczych przeznaczonych dla niemowląt i małych dzieci, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia, stanowiące załącznik nr 4 do rozporządzenia.
 
1.
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni, określone w załącznikach do rozporządzenia mają zastosowanie do środków spożywczych przeznaczonych do wywozu do państw niebędących członkami Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin określone w rozporządzeniu nie mają zastosowania w przypadkach, o których mowa w ust. 1, jeżeli:
1)
państwo niebędące członkiem Unii Europejskiej wymaga poddania środka spożywczego pochodzenia roślinnego specjalnej obróbce w celu zapobieżenia wprowadzeniu organizmu szkodliwego na swoje terytorium lub
2)
specjalna obróbka, o której mowa w pkt 1, jest konieczna dla ochrony środków spożywczych pochodzenia roślinnego przed organizmami szkodliwymi podczas składowania lub transportu tego środka spożywczego do państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej.
 Najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin nie stosuje się, jeżeli środki spożywcze, o których mowa w rozporządzeniu, są przeznaczone do:
1)
produkcji artykułów innych niż środki spożywcze przeznaczone do spożycia przez ludzi lub pasz dla zwierząt;
2)
siewu lub sadzenia.
 
1.
W przypadku środków spożywczych suszonych lub przetworzonych, dla których szczegółowe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin nie zostały określone w załącznikach nr 1 i 2 do rozporządzenia, stosuje się dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin ustalone w tych załącznikach, z tym że poziomy te oblicza się, uwzględniając zagęszczenie wynikające z procesu suszenia albo przetwarzania, a także rozcieńczenie spowodowane przetwarzaniem.
2.
W przypadku środków spożywczych wieloskładnikowych, dla których szczegółowe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin nie zostały określone w załącznikach nr 1, 2 i 3 do rozporządzenia, nie mogą one przekroczyć wartości określonych w tych załącznikach, z tym że poziomy te w środkach spożywczych wieloskładnikowych oblicza się, uwzględniając procentowy udział składników w danym środku spożywczym wieloskładnikowym oraz warunki określone w ust. 1.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej. 7

ZAŁĄCZNIKI

.................................................

Notka Redakcji Systemu Informacji Prawnej LEX

Zmiany załącznika wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2006 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie nie zostały naniesione na tekst. Powyższe zmiany są dostępne za pośrednictwem powołanego rozporządzenia.

.................................................

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  8

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ROŚLINNEGO LUB NA ICH POWIERZCHNI, Z WYŁĄCZENIEM ZIARNA ZBÓŻ

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie zostały wymienione w niniejszym załączniku, nie mogą przekraczać poziomu 0,01 mg/kg środka spożywczego.
Nazwa chemicznego środka ochrony roślinNajwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu)Nazwa środka spożywczego
123
1. 1,1-dichloro 2,2-bis (4-etylo-fenylo-)etan
0,01owoce, warzywa
0,01ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
1a. 1,2-dichloroetan
0,01owoce
0,01warzywa
0,01warzywa strączkowe
0,02nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
2. ABAMEKTYNA0,01owoce cytrusowe
(suma avermekcyny B1a, avermekcyny B1b i 0,1truskawki
izomery delta-8,9 avermekcyny B1a)0,01pozostałe owoce
mieszanina w stosunku 4:1:0,02pomidory, oberżyna
(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,0,01ogórki
12S,13S,20R,21R,24S)-6'[(s)-sec-butylo]-0,05papryka
21,24-dihydroksy-5',11,13,22-tetrametylo0,1sałata
-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-0,01pozostałe warzywa
[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14,16,0,02orzechy
22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro-2'H-0,02nasiona roślin oleistych
piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-0,01ziemniaki
dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopi-0,02herbata
ranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabino-hekso-0,05chmiel
piranozylu (i) z (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksy-6'-izopropylo-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.1.4,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro-2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozydem (ii)0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
3. ACEFAT0,02owoce, warzywa
acetyloamid O,S-dimetylotiofosforowy0,02warzywa strączkowe suszone
0,05nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
3a. ACETAMIPRYD0,1Nowoce ziarnkowe
(E)-N1-(6-chloro-3-pirydylometylo)-N2-0,02Nśliwki
cyjano-N1-metyloacetamidyna0,1Npozostałe owoce pestkowe
3,0Ntruskawki
0,5Npozostałe owoce jagodowe
1,0Nkapusta
0,2Ncebula, ogórki
0,1Npomidory, oberżyna
0,3Npapryka
3b. ACETOCHLOR

2-chloro-2'etylo-6'-metylo-N-(etoksymetylo)acetanilid

0,02Nowoce
4. ACIBENZOLAR-S-METYLU0,02owoce cytrusowe
kwas-S benzo[1,2,3]tiadiazolo-0,02gruszki
7-karbotiolowy0,1banany
0,5mango
0,02pozostałe owoce
1,0pomidory
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,1orzechy laskowe
0,02pozostałe orzechy
0,02ziemniaki
0,05chmiel
0,05herbata
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
5. ALACHLOR0,1Nwarzywa
2,6-dietylo-N-(metoksymetylo)-chloroacetanilid0,1Nrzepak
6. ALDIKARB0,2owoce cytrusowe
(suma aldikarbu, jego pochodnych 0,1banany
sulfotlenkowych i sulfonowych wyrażona 0,05pozostałe owoce
jako aldikarb)O-metylokarbamoilooksym-2-0,1marchew, pasternak
metylo-2-(metylotio)propionaldehydu0,05pozostałe warzywa korzeniowe i
bulwiaste
0,2kalafior, brukselka
0,05pozostałe warzywa
0,5ziemniaki
0,05herbata
0,2pekany
0,05pozostałe orzechy
0,05chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
7. ALDRYNA i DIELDRYNA
(łącznie - wyrażona jako dieldryna)0,01owoce
0,02pasternak
0,01pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,02ogórki
0,03melon, arbuz
0,01warzywa owocowe
0,01warzywa liściowe i łodygowe
0,01świeże zioła
0,01warzywa strączkowe
0,02nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
8. ALFAMETRYNA (patrz cypermetryna)
9. ALOKSYDYM0,5Nburaki ćwikłowe i cukrowe
3-[1-(alliloksyimino)butylo]-4-hydroksy-1,0Npozostałe warzywa
6,6-dimetylo-2-oksocykloheks-3-0,5Nziemniaki
enokarboksylan metylu0,2Npozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
10. AMITRAZ

(suma amitrazu i jego metabolitów zawierających 2,4

dimetylo anilinę wyrażone jako

amitraz)

N-metylo-bis(2,4-ksylilometylo)amina

0,05owoce
0,05warzywa
0,05nasiona roślin strączkowych
1,0nasiona bawełny
0,05pozostałe nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
11. AMITROL0,01owoce cytrusowe
3-amino-1,2,4-triazol0,01pozostałe owoce
0,05oliwki
0,01pozostałe warzywa
0,05orzechy
0,02nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
12. ARAMIT
2-(4-tert-butylofenoksy)-1-metyloetyl 2-0,01owoce, warzywa
chloroetylo siarczan0,01ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
13. ASULAM

sulfanilokarbaminian metylu

0,5Nowoce, warzywa
14. ATRAZYNA0,1owoce cytrusowe
2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-0,1pozostałe owoce, warzywa
1,3,5-triazyna0,1ziemniaki
0,1herbata
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
15. AZOCYKLOTYNA0,2owoce cytrusowe
(suma azocyklotyny i cyheksatyny0,2jabłka
wyrażona jako cyheksatyna)0,1gruszki
tri(cykloheksylo)-1H-1,2,4-triazol-1-0,3śliwki
ylo-cyna0,05winogrona stołowe
0,3winogrona winne
0,05pozostałe owoce
0,05warzywa
0,5fasola w strąku
0,05pozostałe warzywa strączkowe
0,05ziemniaki
0,1orzechy
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
16. AZOKSYSTROBINA1,0owoce cytrusowe
metylo (E)-2-{2-[6-(2-cyjanofenoksy)pirimidyno-4-yloksy] fenyl}-3-metoksyakrylan0,05

2,0

owoce ziarnkowe, owoce pestkowe

banany

2,0winogrona, truskawki
3,0jeżyny, maliny
0,2mango, papaja
0,05pozostałe owoce
2,0pomidory, papryka, oberżyna i pozostałe psiankowate
2,0cebula dymka
1,0ogórki i inne dyniowate z jadalną skórką
0,5melony i inne dyniowate z niejadalną skórką, kalafiory, brokuły
0,2marchew, chrzan, pietruszka - korzeń, pasternak, salsefia, rzodkiewka
0,3seler - korzeń
0,3kapusta głowiasta, brukselka
5,0jarmuż, kapusta pekińska i podobne
0,2kalarepa, cykoria
3,0sałata i podobne, w tym endywia
1,0fasola w strąku
0,2fasola łuskana
0,5groch w strąku
0,2groch łuskany
0,05pozostałe warzywa strączkowe
5,0seler naciowy
1,0karczochy
0,1por
0,1nasiona roślin strączkowych
0,05pozostałe warzywa
0,5nasiona rzepaku, nasiona soi
0,05pozostałe nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1orzechy
0,1herbata
20,0chmiel
3,0zioła
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
17. AZYMSULFURONowoce, warzywa
1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)0,02nasiona roślin oleistych
-3-[2-metyl-4-(2-metylo-2H-0,1ziemniaki
tetrazol-5-ilo)-2H-pirazol-3-ilosulfonylo]mocznik0,02

0,1

herbata

chmiel

0,1

0,02

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
18. AZYNOFOS ETYLOWY0,05owoce, warzywa
ditiofosforan O,O-dietylo-S-(3,4-dihydro0,05ziemniaki
-4-oksobenzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo)0,1herbata
metylu0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
19. AZYNOFOS METYLOWY1,0owoce cytrusowe
ditiofosforan O,O-dimetylo-S-(3,4-0,5pozostałe owoce
dihydro-4-oksobenzo [d]-1,2,3-triazyn-3-0,5warzywa
ilo) metylu0,05ziemniaki
20. AZYPROTRYNA

2-azydo-4-izopropyloamino-6-metylo-tio-1,3,5-triazyna

0,2warzywa
21. BARBAN
(wyrażony jako 3-chloroanilina)0,05owoce, warzywa
3-chlorofenylokarbaminian 4-chlorobut-2-ynylu0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
22. BENALAKSYL0,05owoce cytrusowe
DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-0,2winogrona
fenyloacetyloalaninian metylu0,05pozostałe owoce
0,2warzywa owocowe, cebula
0,1melon
0,5sałata
0,05pozostałe warzywa
0,1herbata
0,05orzechy
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
22a. BENALAKSYL M

D-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-fenyloacetyloalaninian metylu

0,02Nziemniaki
23. BENAZOLINA

kwas 4-chloro-2,3-dihydro-2-oksobenzotiazol-3-ilooctowy

0,05Nrzepak
24. BENFURAKARB0,05owoce cytrusowe
N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofurano-0,05pozostałe owoce, warzywa
7-yloksykarbonylo(metylo)aminotio]-N-0,05ziemniaki
izopropylo-β-alaninian0,1herbata
0,05orzechy
5,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
25. BENOMYL5,0owoce cytrusowe
(suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu2,0owoce ziarnkowe
metylu wyrażona jako karbendazym) 1-(0,5śliwki
butylokarbamoilo)benzimidazol-2-1,0brzoskwinie, morele
ilokarbaminian metylu0,1pozostałe owoce pestkowe
1,0banany
0,1pozostałe owoce
0,5pomidory, oberżyna
1,0ogórek
0,5melon
0,1pozostałe warzywa owocowe
5,0sałata
2,0seler, rabarbar, groch
0,5brukselka
3,0pozostałe warzywa liściowe i
łodygowe
0,1pozostałe warzywa
1,0pieczarki
0,1grzyby dziko rosnące
0,2nasiona soi
0,1pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,1ziemniaki
0,1herbata
0,1orzechy
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
26. BENSULTAP0,05Nziemniaki
di(benzenotiosulfonian)S,S'-2-dimetyloaminotrimetylenu0,5Nowoce, warzywa
27. BENTAZON0,1owoce, warzywa
(suma bentazonu i jego konjugatów 6-0,5groch w strąkach
hydroksy oraz 8-hydroksy-bentazonu0,2groch łuskany
wyrażone jako bentazon)2,2-ditlenek 3-0,1pozostałe warzywa strączkowe
izopropylo-(1H)benzo-2,1,3-tiadiazin0,1ziemniaki
-4-onu0,1herbata
0,1chmiel
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
27a. BENTIOWALIKARB

kwas [(S)-1-{[(1R)-1-(6-fluoro-1,3-benzotiazol-2-ilo)etylo]karbamoilo}-2-metylopropylo] karbaminowy

0,2Nwinogrona
0,3Npomidory
0,01Nogórki
0,01Ncebula
0,01Nziemniaki
28. BIFENTRYNA
(Z)-(1RS, 3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan

2-metylobifenyl-3-ilometylu

0,1

0,3

0,2

0,2

owoce cytrusowe

owoce ziarnkowe

owoce pestkowe

winogrona

0,5truskawki
0,3jeżyny, maliny
0,5porzeczki
0,05pozostałe owoce jagodowe
0,1banany
0,05pozostałe owoce
0,05warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,2pomidory, papryka, oberżyna i inne psiankowate
0,1ogórki, korniszony, cukinia i inne dyniowate z jadalną skórką
0,2brokuły, kalafiory
1,0kapusta głowiasta, brukselka
2,0sałata i podobne, w tym endywia
0,5fasola w strąku
0,1groch w strąku
0,05pozostałe warzywa strączkowe
0,05pozostałe warzywa
0,1nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
5,0herbata
10,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
29. BINAPAKRYL0,05owoce cytrusowe
3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-0,05warzywa
butylofenylu0,05pozostałe owoce
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
30. BITERTANOL0,05owoce cytrusowe
1-(bifenyl-4-iloksy-3,3-dimetylo-1-2,0owoce ziarnkowe
(1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol1,0morele, wiśnie, brzoskwinie
2,0śliwki
0,05pozostałe owoce pestkowe
3,0banany
0,05pozostałe owoce
3,0pomidory
0,5ogórki
0,05pozostałe warzywa
0,05ziemniaki
0,1orzechy
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
30a. BOSKALID

2-chloro-N-(4'-chlorobifenyl-2-ilo)nikotinamid

0,5Nśliwki
1,0Nbrzoskwinie, wiśnie
1,0Njabłka
5,0Ntruskawki, winogrona
1,0Npomidory
2,0Npapryka
1,0Nmarchew
2,0Nsałata i podobne
0,2Nogórki
0,1Nmelon
0,5Nkapusta głowiasta
2,0Nkapusta brukselka
1,0Nbrokuły, kalafiory
3,0Npor
2,0Nfasola
0,3Ngroch
0,05Nrzepak
15,0Nchmiel
31. BROMEK METYLU0,05owoce cytrusowe
(w przeliczeniu na bromek metylu)0,05pozostałe owoce, warzywa
0,05ziemniaki
0,05herbata
32. BROMKI NIEORGANICZNE50,0Nzioła, herbata
(w przeliczeniu na jon bromu)50,0Nsuszone owoce
33. BROMFENWINFOS0,1Nwarzywa
fosforan (Z,E)-2-bromo-1-(2,4-dichlorofenylowinylodietylu)0,05Nziemniaki
0,05Nrzepak
34. BROMOFOS1,0Nowoce
tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylo2,0Nwarzywa
-O,O-dimetylu
35. BROMOFOS ETYLOWY0,05owoce cytrusowe
tiofosforan O-4-bromo-2,5-dichlorofenylo-0,05pozostałe owoce, warzywa
O,O-dietylu0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
35a. BROMOKSYNIL0,05owoce, warzywa
(włączając jego estry wyrażone jako0,1nasiona roślin oleistych
bromoksynil)0,05orzechy
3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze

pochodzenia roślinnego

36. BROMOPROPYLAT
4,4'-dibromobenzilan izopropylu2,0owoce cytrusowe
2,0owoce ziarnkowe
0,05owoce pestkowe
2,0winogrona
0,05truskawki
0,05pozostałe owoce jagodowe
0,05pozostałe owoce
1,0pomidory
0,05pozostałe warzywa
1,0fasola w strąku
0,05pozostałe warzywa strączkowe
0,05ziemniaki
0,05orzechy
0,1nasiona roślin oleistych
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
37. BUPIRYMAT0,5Nowoce
dimetylosulfonian 5-butylo-2-etyloamino-6-metylo-4-pirymidynylu
38. BUPROFEZYNA0,5Nowoce, warzywa
2-tert-butylimino-3-izo-propylo-5-0,1Npozostałe środki spożywcze
fenyloperhydro-1,3,5-tiadiazyn-4-onpochodzenia roślinnego
38a. CHINOMERAK

kwas 7-chloro-3-metylochinolino-8-karboksylowy

0,05Nśrodki spożywcze pochodzenia roślinnego
38b. CHINOKSYFEN0,02owoce cytrusowe
5,7-dichloro-4-(p-fluorofenoksy)hinolina0,02owoce ziarnkowe
0,3wiśnie, czereśnie
0,02pozostałe owoce pestkowe
1,0winogrona
0,3truskawki
1,0porzeczki, żurawiny, agrest, czarna jagoda
0,02pozostałe owoce
0,05melony, arbuzy
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,02orzechy
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,5chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
39. CHINOMETIONAT0,3owoce, warzywa
6-metylo-1,3-ditiolano[4,5b]chinoksalin-2-on
40. CHLOMAZON0,01Nmarchew
2-(2-chlorobenzylo)-4,4-dimetylo-1,2-oksazolidyn-3-on0,01N

0,05N

ogórki, dynia, cukinia

ziemniaki

0,05Nwarzywa strączkowe
0,02Nrzepak
41. CHLORDAN
(suma cis- i trans-chlordanu)0,01owoce
1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-0,01warzywa
tetrahydro-4,7-metanoidan0,01warzywa strączkowe
0,02nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
42. CHLORFENAPYR0,05owoce, warzywa
4-bromo-2-(4-chlorofenyl)-1-(etosymetyl)0,1nasiona roślin oleistych
-5-(trifluorometyl)-1H-pyrol-3-0,05ziemniaki
karbonitryl0,1chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
43. CHLORFENWINFOS1,0owoce cytrusowe
fosforan(Z,E)-2-chloro-1-(2,4-0,05pozostałe owoce
dichlorofenylowinyl-o-dietylu)0,5warzywa korzeniowe
0,1pozostałe warzywa
0,05pieczarki
0,05ziemniaki
0,2rzepak
44. CHLORMEKWAT (CCC)0,05owoce cytrusowe
chlorek 2-chloroetylotrimetyloamoniowy0,3gruszki
0,05pozostałe owoce ziarnkowe
0,05pozostałe owoce
0,05warzywa
0,1oliwki
0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
10,0pieczarki
0,05grzyby dziko rosnące
0,1herbata
0,1orzechy
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
45. CHLOROBENZYD0,01owoce, warzywa
sulfid 4-chlorobenzylowo-4-0,01ziemniaki
chlorofenylowy0,01herbata
0,1chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
46. CHLOROBENZYLAT
4,4'-dichlorobenzilan etylu0,02owoce, warzywa
0,02ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
47. CHLOROBROMURON0,2Nwarzywa
3-(4-bromo-3-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik
48. CHLOROBUFAM
(wyrażone jako 3-chloroanilina)0,05owoce, warzywa
3-chlorofenylokarbaminian 1-metyloprop-2-ynylu0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
49. CHLOROFENSON
4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu0,01owoce, warzywa
0,01ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
50. CHLOROKSURON
3-[4-(4-chlorofenoksy)fenylo]-1,1-dimetylo 0,05owoce, warzywa
mocznik0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
2,0mandarynki, kiwi
51. CHLOROPIRYFOS0,3pozostałe owoce cytrusowe
tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-3,0banany
ylo-O,O-dietylu0,3wiśnie
0,05pozostałe owoce pestkowe
1,0porzeczki, agrest
0,2truskawki
0,05pozostałe owoce jagodowe
0,5owoce ziarnkowe
0,05pozostałe owoce
0,5pomidory, papryka
0,1marchew
0,2rzodkiewki, cebula
1,0kapusta głowiasta
0,5kapusta pekińska
0,05pozostałe warzywa
0,05ziemniaki
0,05orzechy
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
52. CHLOROPIRYFOS METYLOWY
tiofosforan O-3,5,6-trichloropiryd-2-ilo-O,O-0,3cytryny
di-metylu1,0mandarynki
0,5pomarańcze
0,05pozostałe owoce cytrusowe
0,5owoce ziarnkowe
0,5truskawki, brzoskwinie
0,2winogrona
0,05pozostałe owoce
0,5pomidory, papryka
0,05pozostałe warzywa
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
53. CHLOROPROFAM0,05owoce, warzywa
(chloroprofam i 3-chloroanilona wyrażone jako chloroprofam)*0,05

0,1

orzechy

nasiona roślin oleistych

3-chlorofenylokarbaminian izopropylu10,0ziemniaki*
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
0,01owoce cytrusowe
54. CHLOROTALONIL0,2banany
tetrachloroizoftalonitryl1,0owoce ziarnkowe, winogrona,
morele, brzoskwinie
0,01pozostałe owoce pestkowe
2,0żurawniny
3,0truskawki
10,0porzeczki, agrest, maliny,
czarne jagody
0,01pozostałe owoce
1,0marchew
0,01pozostałe warzywa korzeniowe
3,0kapusta głowiasta
0,5brukselka
10,0seler, por
0,01warzywa liściaste i łodygowe
1,0ogórki
2,0warzywa owocowe
0,5czosnek, cebula, cebula
szalotka
5,0cebula dymka
1,0melon
3,0brokuły, kalafiory
0,05groch
0,3fasola łuskana
2,0fasola w strąku
0,01pozostałe warzywa
2,0pieczarki
0,01ziemniaki
0,1herbata
0,01orzechy
0,05nasiona roślin oleistych -
orzeszki ziemne
0,01pozostałe nasiona roślin
oleistych
5,0zioła
50,0chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
55. CHLORTOLURON0,05Nwarzywa
3-(3-chloro-4-metylofenylo)-1,1-dimetylomocznik
56. CHLORYDAZON (patrz pirazon)
56a. CHLOTIANIDYNA

(E)-1-(2-chloro-1,3-tiazol-5-ilometylo)-3-metylo-2-nitroguanidyna

0,01Nśrodki spożywcze pochodzenia roślinnego
57. CHLOZOLINAT0,05owoce, warzywa
(RS)-3-(3,5-dichlorofenylo)-5-metylo-0,05ziemniaki
2,4-diokso-1,3-oksazolidyno-5-0,1herbata
karboksylan etylu0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
58. CYAZOFAMID
4-chloro-2-cyjano-N,N-dimetylo-5-(4-0,01owoce cytrusowe
metylofenylo)-1H-imidazolo-1-sulfonamid0,01owoce pestkowe, owoce ziarnkowe
0,5winogrona
0,01truskawki
0,01owoce jagodowe
0,01pozostałe owoce
0,01warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,2pomidory
0,01pozostałe warzywa owocowe
0,1melon
0,1ogórek
0,01pozostałe warzywa
0,01warzywa strączkowe
0,02nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01orzechy
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
59. CYFLUTRYNA0,02owoce cytrusowe
mieszanina dwóch par enancjomerów:0,2owoce ziarnkowe
[(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-0,5morele, brzoskwinie
dimetylocyklopropanokarboksylan (R)-α-0,2wiśnie, śliwki
cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu + 0,02pozostałe owoce pestkowe
(1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-0,3winogrona
dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-0,02truskawki
cyjano-4-fluoro-3-fenoksy-benzylu] i0,02pozostałe owoce
[(1S,3R)-3-(2,2-dimetylocyklo-propano0,02warzywa korzeniowe
karboksylan (R)-α-cyjano-4-fluoro-3-0,1ogórki
fenoksybenzylu + (1R,3S)-3-(2,2-0,3papryka
dichlorowinylo)-2,2-0,02pozostałe warzywa owocowe
dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-0,05brokuły, kalafior
cyjano-4-fluoro-3-fenoksy-benzylu]0,2kapusta
(w stosunku ok. 1:2)0,3kapusta pekińska
0,5sałata
0,02pozostałe warzywa
0,05warzywa strączkowe
0,02ziemniaki
0,1herbata
0,02orzechy
0,02zioła
0,05rzepak
0,02pozostałe nasiona roślin
oleistych
20,0chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
60. CYHALOFOP BUTYLOWY0,02owoce, warzywa
(suma cyhalofopu butylowego i jego 0,05nasiona roślin oleistych
wolnych kwasów)0,02ziemniaki
kwas (R)-2-[4-(4-cyjano-2-0,05herbata
fluorofenoksy)fenoksy] propionowy0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
61. CYHALOTRYNA0,02owoce cytrusowe
(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-0,2morele, brzoskwinie
trifluoropropenylo)-2,2-0,02truskawki, czarne jagody,
dimetylocyklopropanokarboksylan-maliny
(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu0,1pozostałe owoce pestkowe,
ziarnkowe i jagodowe
0,02pozostałe owoce
0,2kapusta
1,0pozostałe warzywa liściowe i
łodygowe
0,2warzywa strączkowe
0,02pozostałe warzywa
0,02nasiona roślin oleistych
1,0herbata
10,0chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
62. CYHEKSATYNA0,2owoce cytrusowe
(suma azocyklotyny i cyheksatyny 0,2jabłka
wyrażona jako cyheksatyna) 0,1gruszki
wodorotlenek tricykloheksylocyny0,3śliwki
0,05winogrona stołowe
0,3winogrona winne
0,05pozostałe owoce
0,05warzywa
0,5fasola w strąku
0,05pozostałe warzywa strączkowe
0,05ziemniaki
0,1orzechy
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
63. CYJANAZYNA0,1ziemniaki
2-(4-chloro-6-etyloamino-1,3,5-triazyn-2-ilo amino)-2-metylopropionitryl0,1warzywa
64. CYKLANILID0,05owoce, warzywa
kwas 1-(2,4-dichlorofenylo)0,2nasiona bawełny
karbamoilocyklopropanokarboksylowy0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
65. CYKLOAT0,05Nburaki
N-cykloheksylo-N-etylo(tiokarbaminian) S-etylu0,1Nszpinak
66. CYKLOKSYDYM

(RS)-2-[1-(etoksyimino)butylo]-3-hydroksy-5-tian-3-ylocykloheks-2-enon

2,0Ntruskawki
0,1Nwarzywa korzeniowe
0,2Nwarzywa liściowe i łodygowe
0,5Nmarchew
1,0Nwarzywa cebulowe
1,0Nwarzywa strączkowe
2,0Nrzepak
2,0Nziemniaki
0,05Npozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
67. CYMOKSANIL

1-(2-cyjano-2-metoksyiminoacetylo)-3-etylomocznik

0,05Npomidory
0,05Nogórki
0,05Ncebula
0,05Nsałata, szpinak
0,05Nfasola
0,05Nziemniaki
2,0Nchmiel
0,05Npozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
68. CYNIDON ETYLOWY0,05owoce, warzywa
(suma cynidonu etylowego i jego izomery0,1nasiona roślin oleistych
E)0,05ziemniaki
(Z)-etylo 2-chloro-3-[2-chloro-5-0,1herbata
(cyclohekso-1-en-1,2-dikarboksymido)0,1chmiel
fenylo]akrylan0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
69. CYPERMETRYNA2,0owoce cytrusowe
(suma izomerów cypermetryny)1,0owoce ziarnkowe
(1RS,3RS)-(1RS,3RS)-2,2-dimetylo-3-(2-1,0wiśnie, śliwki
metylopropen-1-ylo)2,0brzoskwinie, morele
cyklopropanokarboksylan/RS/-α-cyjano-3-2,0czarne jagody
fenoksybenzylu0,5maliny (uprawiane)
0,5winogrona
0,05pozostałe owoce
0,5warzywa strączkowe
0,5pomidory
0,2ogórki
0,1czosnek, cebula
0,1szparagi
2,0warzywa liściowe i łodygowe
0,5kapusta, szpinak, por
0,05pozostałe warzywa
0,2nasiona roślin oleistych
1,0grzyby dziko rosnące
0,05ziemniaki
0,5herbata
30chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
69a. CYPRODYNIL

4-cyklopropylo-6-metylo-N-fenylopirimidyno-2-amina

0,05Nowoce ziarnkowe
3,0Ntruskawki
0,5Npomidory
0,5Nfasola szparagowa
0,05Ngroch
70. CYROMAZYNA0,05owoce cytrusowe
cyklopropylo-1,3,5-triazino-2,4,6-tiamina0,05

1,0

pozostałe owoce

pomidory, papryka, oberżyna i inne psiankowate

1,0ogórki, korniszony, cukinia i inne dyniowate z jadalną skórką
1,0marchew
0,3melony, arbuzy
0,05inne dyniowate z niejadalną skórką
15,0sałata i podobne, w tym endywia
2,0seler naciowy, karczochy
5,0fasola w strąku, groch w strąku
0,05pozostałe warzywa strączkowe
0,05pozostałe warzywa
5,0grzyby uprawne
0,05grzyby dziko rosnące
0,05nasiona roślin oleistych
15,0zioła
0,05orzechy
1,0ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
71. 2,4-DB
kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy)butanowy0,05owoce
0,05warzywa
0,05warzywa strączkowe
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
72. 2,4-D1,0owoce cytrusowe
(suma 2,4-D i jego estrów wyrażona jako0,05pozostałe owoce, warzywa
2,4-D)0,1nasiona roślin oleistych
kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
73. DALAPON1,0Nowoce, warzywa
2,2-dichloropropionian sodowy
74. DAMINOZYD0,02owoce cytrusowe
kwas N,N-dimetyloaminobursztynoamowy0,02owoce, warzywa
0,02ziemniaki
0,1herbata
0,05nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
75. DAZOMET0,05Nwarzywa
3,5-dimetylo-perhydro-1,3,5-triazyno-2-
tion
76. DDT0,05owoce cytrusowe
(suma DDT, DDE i DDD)0,05pozostałe owoce
1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)0,05warzywa
etan0,05ziemniaki
0,05chmiel
0,2herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
77. DELTAMETRYNA0,05owoce cytrusowe
(1R)-cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-0,1owoce ziarnkowe i pestkowe
dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-0,1winogrona
cyjano-3-fenoksybenzylu0,05truskawki
0,2porzeczki, żurawiny
0,5czarna jagoda, maliny
0,05pozostałe owoce
0,1oliwki
0,5warzywa liściowe i łodygowe
0,1czosnek, cebula
0,05warzywa korzeniowe
0,2pomidory, por
0,1ogórki, kapusta, kalafior,
brokuły
0,05pozostałe warzywa
0,05ziemniaki wczesne
0,5ziemniaki
0,05pieczarki
0,1rzepak
5,0herbata
5,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
78. DEMETON O-(S)METYLOWY1,0owoce
(suma sulfotlenku i sulfonu metylode-0,05marchew
metonu wyrażona jako metylodemeton S)0,5pozostałe warzywa
tiofosforan S-(2-etylotio)etylo-O,O-dimetylu0,1ziemniaki
79. DESMEDIFAM0,1Nburaki ćwikłowe, cukrowe
3-fenylokarbaniloksykarbanilan etylu
80. DESMETRYNA0,1Nwarzywa
2-izopropyloamino-4-metyloamino-
6-metylotio-1,3,5-triazyna
81. DIALAT
(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na 0,05owoce, warzywa
trialat) 0,05ziemniaki
diizopropylotiokarbaminian S-2,3-0,1herbata
dichloroallilu0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
82. DIAZYNON1,0grejpfruty, pomarańcze, pomelo
tiofosforan O,O-dietylo-O-(2-izopropylo-0,02pozostałe owoce cytrusowe
6-metylopirymidyn-4-ylu)0,2kiwi
0,3jabłka, gruszki
0,02pozostałe owoce ziarnkowe
0,3wiśnie
0,1śliwki
0,02pozostałe owoce pestkowe
0,02winogrona
0,02truskawki
0,2porzeczki, agrest
0,02pozostałe owoce jagodowe
0,02pozostałe owoce
0,2marchew
0,5warzywa owocowe
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05orzechy
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
83. DIBROMOETAN0,01owoce cytrusowe
dibromoetan0,01pozostałe owoce, warzywa
0,01ziemniaki
0,1herbata
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
84. DICHLOBENIL0,1Nowoce
2,6-dichlorobenzonitryl
85. DICHLOFLUANID2,0wiśnie
N-dichlorofluorometylotio-N-fenylo-5,0pozostałe owoce
N',N'-dimetylosulfonoamid0,1cebula
2,0warzywa strączkowe
5,0pozostałe warzywa
86. DICHLOFOP METYLOWY0,1Nburaki ćwikłowe, cukrowe
(RS)-2-[4-(2,4-dichlorofenoksy)fenoksy]
propionian metylu
87. DICHLORAN

2,6-dichloro-4-nitroanilina

0,1Nburaki cukrowe
88. DICHLORFOS (DDVP)0,1owoce, warzywa
fosforan 2,2-dichlorowinylo-dimetylu0,1herbata
0,1Npozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
89. DICHLORPROP0,05owoce cytrusowe
kwas (+)-2-(2,4-dichlorofenoksy)0,05pozostałe owoce, warzywa
propionowy0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
90. DIELDRYNA0,02herbata
(łącznie z aldryną w przeliczeniu dieldrynę) 85 % rel-(1R,4S,4aS,5R,6R,7S,8S,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6, 7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4:5,8-dimetanonaftalen
91. DIFENKONAZOL0,2Nczarna porzeczka
1-(2-[4-(4-chlorofenoksy)-2-chlorofenylo]-4-metylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo)-1H-1,2,4-triazol0,1Npozostałe owoce
92. DIFENOKSURON0,05Nwszystkie produkty spożywcze
3-[4-(4-metoksyfenoksy)fenylo]-1,1-pochodzenia roślinnego
dimetylo-mocznik
93. DIFENYLOAMINA5,0jabłka
difenyloamina10,0gruszki
0,05wszystkie produkty spożywcze pochodzenia roślinnego
94. DIFLUBENZURON1,0Nowoce, warzywa
1-(4-chlorofenylo)-3-(2,6-difluorobenzoilo)-mocznik0,2Npieczarki
95. DIKOFOL2,0owoce cytrusowe, banany,
(suma izomerów p,p' i o,p')winogrona
2,2,2-trichloro 1,1-0,02pozostałe owoce
bis(chlorofenylo)etanol0,2ogórek
1,0pomidor
0,5melon
0,02pozostałe warzywa
0,1nasiona bawełny
0,05pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,02ziemniaki
20,0herbata
0,05orzechy
50,0chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
96. DIKWAT0,05owoce, warzywa
dibromek 9,10-dihydro-8a,10a-0,2warzywa strączkowe
diazoniafenantrenowy5,0nasiona lnu
0,5nasiona soi
0,05pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
97. DIMEFURON0,1Nrzepak
3-[4-(5-tert-butylo-2,3-dihydro-2-okso-
1,3,4-oksadiazol-3-ilo)-3-chlorofenylo]-1,1-dimetylomocznik
98. DIMETACHLOR0,1Nrzepak
2-chloro-N-(2-metoksyetylo)-2',6'-dimetyloacetanilid
98a. DIMETENAMID-P0,01owoce, warzywa
(właczając inne mieszaniny izomerów,0,01orzechy
suma izomerów)0,02nasiona roślin oleistych
(S)-2-chloro-N-(2,4-dimetylo-3-tienylo-N-(2-metoksy-1-metyloetylo)acetamid0,01

0,02

ziemniaki

herbata

0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
99. DIMETIPIN0,1Nrzepak
2,3-dihydro-5,6-dimetylo-1,4-ditinu 1,1,4,4-tetratlenek0,05Nziemniaki
100. DIMETOAT1,0wiśnie
(suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako 2,0oliwki
dimetoat)0,02pozostałe owoce
ditiofosforan O,O-dimetylo-S-metylo-2,0dymka
karbamoilometylu0,2kalafior
0,3brukselka
1,0kapusta głowiasta
0,5sałata
0,02pozostałe warzywa
1,0groch w strąku
0,02pozostałe warzywa strączkowe
0,05nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
100a. DIMOKSYSTROBINA

(E)-2-(metoksyimino)-N-metylo-2-[α-(2,5-ksyloksy)-o-tolylo]acetamid

0,05Nrzepak
100b. DIMETOMORF0,5Npomidory
(E, Z)-4-[3-(4-chlorofenylo)-3-(3,4-dimetoksyfenylo)-akryloilo]morfolina0,5N

0,2N

ogórki

cebula

0,05Nziemniaki
101. DINOKAP 0,1Nowoce, warzywa
(izomeryczna mieszanina poreakcyjna) krotonian 2,6-dinitro-4-oktylofenylu i krotonian 2,4-dinitro-6-oktylofenylu
102. DINOSEB0,05owoce, warzywa
4,6-dinitro-2-sec-butylofenol0,05ziemniaki
0,1herbata
103. DINOTERB0,05owoce cytrusowe
4,6-dinitro-2-tert-butylofenol0,05pozostałe owoce, warzywa
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
104. DIOKSATION0,05owoce cytrusowe
bis (ditiofosforan) S,S'-1,4-dioksan-2,3-0,05pozostałe owoce, warzywa
diylo-O,O,O',O'-tetraetylu0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
105. DISULFOTON0,02owoce cytrusowe
(suma disulfotonu i sulfotlenku)0,02pozostałe owoce
ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-etylotio)0,02warzywa
etylu0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
106. DITIANON3,0Nowoce
2,3-dicyjano-1,4-ditiaantrachinon100,0Nchmiel
107. DITIOKARBAMINIANY5,0owoce cytrusowe
(GRUPA MANEBU): MANEB, ZINEB, 3,0owoce ziarnkowe
METIRAM, MANKOZEB, PROPINEB2,0brzoskwinie (w tym nektarynki i
(suma wyrażona jako CS2)inne odmiany), morele
1,0wiśnie i czereśnie, śliwki
0,05pozostałe owoce pestkowe
2,0winogrona, truskawki
5,0porzeczki, agrest, oliwki
0,05pozostałe owoce
0,2marchew, seler, salsefia
2,0rzodkiewka
0,5czosnek, cebula, cebula szalotka
1,0cebula dymka
3,0pomidory
2,0pozostałe warzywa owocowe
0,5ogórki
2,0korniszony, cukinia
0,5warzywa dyniowate z niejadalną skórką
1,0brokuły, kalafior, warzywa kapustne - głowiaste
2,0jarmuż
0,1kalarepa
5,0sałata i podobne, w tym endywia
0,05szpinak i podobne
0,3rukiew wodna
0,2cykoria
1,0groch w strąku, fasola w strąku
0,1groch łuskany, fasola łuskana
0,5seler liściowy
3,0por
0,5nasiona rzepaku
0,1pozostałe nasiona roślin oleistych
0,1ziemniaki
5,0zioła
0,1herbata
0,1orzechy
25,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
108. DIURON0,1Nowoce
3-(3,4-dichlorofenylo)-1,1-dimetylomocznik0,5Nwarzywa
109. DNOK0,05owoce, warzywa
2-metylo-4,6-dinitrofenol0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
110. DODYNA1,0owoce ziarnkowe i pestkowe
octan 1-dodecyloguanidynowy0,2pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
111. ENDOSULFAN0,5owoce cytrusowe
(suma izomerów α- i β-endosulfanu oraz 0,3owoce ziarnkowe
siarczanu endosulfanu w przeliczeniu na 0,5brzoskwinie
endosulfan)0,05pozostałe owoce pestkowe
S-tlenek 6,7,8,9,10,10-0,5winogrona
heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro0,05truskawki
-6,9-metano-2,4,3-benzodioksatiepinu0,05pozostałe owoce
0,05warzywa korzeniowe
0,5pomidory
1,0papryka
0,3melon
0,05pozostałe warzywa
0,5nasiona soi
0,3nasiona bawełny
0,1pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,05ziemniaki
30,0herbata
0,1orzechy
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
112. ENDRYNA0,01owoce cytrusowe
rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-0,01owoce, warzywa
1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,0,01ziemniaki
8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4,5,8-0,01herbata
dimetanonaftalen0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
112a. EPOKSYKONAZOL

(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,4-triazol

0,1Nburaki cukrowe
113. EPTC0,1Nziemniaki
dipropylotiokarbaminian S-etylu0,1Nwarzywa strączkowe
114. ETEFON0,05owoce cytrusowe
kwas 2-chloroetylofosfonowy3,0owoce ziarnkowe
3,0wiśnie
0,05pozostałe owoce pestkowe
2,0ananas
5,0porzeczki
0,05pozostałe owoce
3,0pomidory, papryka
0,05pozostałe warzywa
0,05ziemniaki
2,0nasiona bawełny
0,05pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,1orzechy
0,1herbara
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
115. ETIOFENKARB2,0Nowoce
metylokarbaminian 2-(etylometylo)fenylu0,5Nburaki ćwikłowe
0,2Nwarzywa strączkowe
2,0Npozostałe warzywa
0,5Nziemniaki
116. ETION2,0owoce cytrusowe
bis(ditiofosforan) O,O,O',O'-tetraetylo-0,5pozostałe owoce
S,S'-metylenu0,1warzywa
3,0herbata
117. ETOFUMESAT0,05owoce
(suma etofumesatu i metabolitu metanosulfonianu

2,3-dihydro-3,3-dimetylo-2-oksobenzofuran-5-yl wyrażone jako etofumesat)

0,1

0,05

1,0

0,1

buraki

pozostałe warzywa

zioła

nasiona roślin oleistych

metanosulfonian (-)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-dimetylobenzofuran-5-ylu0,05

0,1

ziemniaki

herbata

0,1chmiel
0,5przyprawy
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
118. ETOKSYSULFURON
1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-il-3(2-0,05owoce, warzywa
etoksyfenoksysulfonylo))mocznik0,05warzywa strączkowe
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
118a. ETYLENU TLENEK
(suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu0,1owoce
wyrażona jako tlenek etanolu)0,1warzywa
0,1warzywa strączkowe
0,2nasiona roślin oleistych
0,1ziemniaki
0,2herbata
0,2chmiel
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
119. FAMOKSADON
3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoksyfenol)-1,3-0,02owoce cytrusowe
oksazolidin-2,4-dion2winogrona
0,02pozostałe owoce
1pomidory
0,2oberżyna, ogórki, korniszony, cukinia
0,3melony
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,02orzechy
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
119a. FENAMIDON 0,02owoce cytrusowe
(S)-1-anilino-4-metylo-2-metylotio-4-fenyloimidazolin-5-on 0,02owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
0,5winogrona
0,02pozostałe owoce
0,02warzywa korzeniowe i bulwiaste, warzywa cebulowe
0,5pomidory
0,02pozostałe warzywa owocowe
0,1melon
2,0sałata i podobne
0,02pozostałe warzywa
0,02orzechy
0,05nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
120. FENAMIFOS0,02owoce cytrusowe
(suma fenamifosu, jego sulfotlenku i 0,05banany
sulfonu wyrażona jako fenamifos)0,02pozostałe owoce
izopropyloamidofosforan etylo-(3-metylo-0,05marchew
4-metylotio)fenylu0,05pomidory, oberżyna, ogórek,
melon, arbuz, brukselka,
kapusta
0,1papryka
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,02orzechy
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
121. FENARYMOL0,02owoce cytrusowe
alkohol 2,4'-dichloro-a-(5-pirymidynylo)0,3owoce ziarnkowe, winogrona,
benzhydrylowytruskawki, banany
0,5morele, brzoskwinie
1,0wiśnie
0,02pozostałe owoce pestkowe
0,1maliny
1,0porzeczki, agrest
0,02pozostałe owoce
0,5pomidory, papryka
0,02pozostałe warzywa owocowe
0,2ogórek
0,05melon
0,02pozostałe warzywa
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,02orzechy
5,0chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
122. FENBUTATYNY TLENEK5,0owoce cytrusowe
tlenek bis[tris(2-metylo-2-fenylopropylo)2,0owoce ziarnkowe
cyny]0,05owoce pestkowe
2,0winogrona
1,0truskawki
3,0banany
0,05pozostałe owoce
1,0pomidor, papryka
0,5ogórek
0,05pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
123. FENCHLORFOS0,01owoce cytrusowe
tiofosforan O,O-dimetylo-O-2,4,5-0,01pozostałe owoce, warzywa
trichlorofenylu0,01ziemniaki
0,1herbata
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
124. FENHEKSAMID0,05owoce cytrusowe
2',3'-dichloro-4'-hydroksy-1-mety-0,05owoce ziarnkowe
locykloheksanokarboksanilid5,0morele, wiśnie i czereśnie, brzoskwinie w tym
nektarynki i podobne odmiany, winogrona, truskawki,
porzeczki, czarne jagody, żurawiny, agrest i inne odmiany
1,0śliwki
10,0kiwi, jeżyny, maliny i inne odmiany
0,05pozostałe owoce
1,0pomidory, oberżyna, ogórki i inne dyniowate z jadalną skórką
2,0papryka
30,0sałata
0,05pozostałe warzywa
0,1nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,1chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
125. FENITROTION2,0owoce cytrusowe
tiofosforan O,O-dimetylo-O-3-metylo-4-0,5pozostałe owoce
nitrofenylu0,1kalafiory
0,2buraki cukrowe
0,5pozostałe warzywa
0,05ziemniaki
0,5herbata
126. FENMEDIFAM 0,1Nburaki ćwikłowe, cukrowe
3-(3-metylofenylo)-karbamoiloksyfenylokarbaminian metylu
127. FENOKSAPROP ETYLOWY0,1Nowoce, warzywa
kwas (RS)-2-[4-(6-chloro-1,3-benzoksazol-2-ilo-ksy)fenoksy]propionowy
127a. FENOKSYKARB

2-(4-fenoksyfenoksy) etylokarbaminian etylu

0,5Nowoce ziarnkowe, owoce pestkowe
127b. FENPIROKSYMAT0,5Nowoce
(E)-α-(1,3-dimetylo-5-fenoksypirazol-4-ilometylenoamino-oksy)-p-toluinian tert-butylu0,2N

0,2N

pomidory, bakłażany, papryka

ogórek

128. FENPROPIMORF0,05owoce cytrusowe
(±)-cis-4-[3-(4-tert-butylofenylo)0,05owoce ziarnkowe
-2-metylopropylo]-2,6-dimetylomor-0,05owoce pestkowe
folina1,0truskawki, maliny, jeżyny,
jagody, porzeczki, agrest
i inne odmiany
2,0banany
0,05pozostałe owoce
0,5brukselka, por
0,05pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,1herbata
10,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
129. FENPROPATRYNA 0,3Nowoce, warzywa
cyjano(3-fenoksyfenylo)metylo 2,2,3,3-tetra-metylocyklopropanokarboksylan
130. FENTION1,0Nowoce cytrusowe
(suma fentionu i jego pochodnej tlenowej, 0,5Npozostałe owoce
sulfotlenku i sulfonu wyrażone jako0,1Nmarchew
fention)

tiofosforan O,O-dimetylo-O-3-metylo-4-metylo-tiofenylu

1,0Npozostałe warzywa
131. FENTYNA OCTAN0,05owoce, warzywa
kation trifenylocynowy0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
132. FENTYNA WODOROTLENEK0,05owoce, warzywa
kation trifenylocynowy0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
133. FENWALERAT i ESFENWALERAT

(RS)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylomaślan (RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

- suma izomerów RR i SS:
0,02owoce cytrusowe
0,05owoce ziarnkowe
0,02owoce pestkowe
0,1winogrona
0,02truskawki
0,02pozostałe owoce
0,02warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,05pomidory, brukselka, kapusta głowiasta
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,02orzechy
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
- suma izomerów RS i SR:0,02owoce cytrusowe
0,02owoce ziarnkowe
0,02owoce pestkowe
0,02winogrona
0,02truskawki
0,02pozostałe owoce
0,02warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,02orzechy
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
133a. FIPRONIL

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylofenylo)-trifluorometanosulfinylo-pirazol-4-ilo-3-karbonitryl

0,02Nziemniaki
134. FLORASULAM0,01owoce cytrusowe
2',6',8-trifluoro-5-metoksy[1,2,4]0,01pozostałe owoce
triazolo[1,5-c] pyrimidin-2-sulfonanilid0,01warzywa
0,1nasiona roślin oleistych
0,1orzechy
0,01ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
134a. FLAZASULFURON0,02owoce cytrusowe
1-(4-4,6-dimetoksypirimidyn-2-ylo)-3-(3-trifluorometylo-2-pirydylosulfonylo)mocznik0,01

0,02

owoce ziarnkowe, owoce pestkowe

winogrona

0,01truskawki, owoce jagodowe
0,02oliwki
0,01warzywa
0,02nasiona roślin oleistych
0,01orzechy
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
135. FLUAZYFOP BUTYLOWY

(RS)-2-[4-(5-trifluorometylo-2-pirydyloksy)-fenoksy]propionian butylu

0,1Ntruskawki
0,05Npozostałe owoce
0,5Nburaki
0,1Npozostałe warzywa
0,1Nziemniaki
3,0Nrzepak
0,05Nchmiel
135a. FLUAZYNAM

N-(3-chloro-5-trifluorometylopiryd-2-ilo)-3-chloro-2,6-dinitro-4-trifluorometyloanilina

0,5Nowoce ziarnkowe
0,02Nkapusta
0,02Ncebula
0,02Nziemniaki
135b. FLUCHINKONAZOL

3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-chinazolin-4 (3H)-on

1,0Nowoce ziarnkowe
136. FLUCYTRYNAT0,05owoce, warzywa
(RS)-a-cyjano-3-fenoksybenzylo(S)-2-(4-0,05ziemniaki
difluoro-metoksyfenylo)maślan0,1chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
136a. FLUDIOKSONIL3,0Ntruskawki
4-(2,2-difluorobenzo[1,3]-dioksol-4-ilo)-1H-pirolo-3-karbonitryl0,5N

0,2N

pomidory

fasola szparagowa

0,05Ngroch
0,05Nrzepak
136b. FLUFENACET

(suma wszystkich związków zawierających N-fluorofenylo-N-izopropyl) wyrażone jako flufenacet)

4'-fluoro-N-izopropylo-2-[5-(trifluorometylo)-1,3,4-tiadiazolo-2-iloksy]acetanilid

0,05owoce
0,05warzywa
0,05nasiona roślin strączkowych
0,05nasiona roślin oleistych
0,1ziemniaki
0,05herbata
0,05orzechy
0,05chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
137. FLUMOKSAZIN0,05owoce, warzywa
N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-0,1nasiona roślin oleistych
ynylo-2H-1,4-benzoksazino-6-yl)0,05ziemniaki
cykloheksa-1-ene-1,2-dikarboksamid0,1chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
137a. FLUOPIKOLID

2,6-dichloro-N-(3-chloro-5-trifluorometylo-pirydyno-2-yl-metylo)benzamid

0,05Nziemniaki
138. FLUOROCHLORIDON0,1Nwarzywa
3-chloro-4-(chlorometylo)-1-[3-trifluorometylo) fenylo]-2-pyrolidon0,1Nziemniaki
139. FLUPYRSULFURON METYLOWY0,02owoce, warzywa
kwas 2-(4,6-dimetoksypirimidyn-2-0,05nasiona roślin oleistych
ilokarbamoilosulfamoilo)-6-0,02ziemniaki
trifluorometylonikotynowy0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
140. FLUROKSYPYR0,05owoce, warzywa
(włączając jego estry wyrażone jako0,05ziemniaki
fluroksypyr)0,1herbata
kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-0,1chmiel
fluoro-2-pirydyloksyoctowy0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
141. FLUSILAZOL0,1banany
bis(4-fluorofenylo)(metylo)(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)silan0,2pozostałe owoce
141a. FLURTAMON0,02owoce, warzywa
(RS)-5-metyloamino-2-fenylo-4-(3-trifluorometylofenylo)furan-3-on0,05

0,02

nasiona roślin oleistych

ziemniaki

0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze

pochodzenia roślinnego

142. FOKSYM 0,1herbata
tiofosforan O-α -cyjanobenzylidenoamino-O,O-dietylu
143. FOLPET3,0owoce ziarnkowe i jagodowe
N-(trichlorometylotio)ftalimid10,0winogrona
2,0owoce pestkowe
3,0pomidory
2,0por, sałata, warzywa strączkowe
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
144. FONOFOS0,2Nowoce, warzywa
etyloditiofosfonian O-etylo-S-fenylu0,05Nziemniaki
0,2Nburaki cukrowe
145. FORAMSULFURON
1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilo)-3-(2-0,01owoce, warzywa
dimetoksykarbamoilo-5-0,01warzywa strączkowe
formamidofenylosulfonylo) mocznik0,01nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
146. FORAT0,05owoce cytrusowe
(suma foratu, jego pochodnych tlenowych i 0,05pozostałe owoce
sulfonowych wyrażona jako forat)0,05warzywa
ditiofosforan O,O-dietylo-S-0,1ziarna maku
etylotiometylu0,05pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
147. FORMOTION0,02owoce, warzywa
ditiofosforan S-(N-formylo-N-0,05nasiona roślin oleistych
metylokarbomoilo) metylo-O,O-dimetylu0,05orzechy
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
148. FOSALON1,0owoce cytrusowe
ditiofosforan S-(6-chloro-2,3-dihydro-2-1,0truskawki
okso-benzoksazol-1-ylo)metylo-O,O-dietylu2,0pozostałe owoce
1,0warzywa liściowe i łodygowe
0,1warzywa korzeniowe
0,1ziemniaki
149. FOSETYL3,0Nowoce
wodorofosfonian etylu3,0Nogórki, pomidory, cebula
150. FOSFAMIDON 0,15owoce, warzywa
fosforan (2-chloro-2-dietylokarbamo-ilo-1-metylo) winylo-dimetylu
151. FOSMET 0,1herbata
ditiofosforan S-ftalimidometylo-O,O-dimetylu
151a. FOSTIAZAT

(RS)-3-[sec-butylosulfanylo(etoksy)fosfinoilo]-1,3-tiazolidyn-2-on

0,02owoce cytrusowe
0,02owoce ziarnkowe
0,02owoce pestkowe
0,05banany
0,02pozostałe owoce
0,02warzywa
0,02nasiona roślin strączkowych
0,05nasiona roślin oleistych
0,02orzechy
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
152. FURATIOKARB0,05owoce cytrusowe
N,N'-dimetylo-N-N-tiodikarbaminian0,05pozostałe owoce
butylo-2,3-dihydro-2,2-0,1brokuły, kalafior
dimetylobenzofuran-7-ylu0,05pozostałe warzywa
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
5,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
152a. GAMMA-CYHALOTRYNA0,02Nrzepak
(S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylan0,01Nziemniaki
153. GLIFOSAT

N-(fosfonometylo)glicyna

0,1grejpfruty, cytryny, mandarynki włączając klementynki i inne hybrydy
0,5pomarańcze
0,1pozostałe owoce cytrusowe
0,5winogrona
1,0oliwki (oliwa)
0,05pozostałe owoce różne
0,1pozostałe owoce
0,1warzywa
0,1orzechy
0,1grzyby uprawowe
50,0grzyby dziko rosnące
2,0fasola - suche nasiona
10,0groch - suche nasiona
0,1pozostałe nasiona roślin strączkowych
10,0nasiona lnu, rzepak, nasiona gorczycy, nasiona bawełny
20,0nasiona słonecznika, nasiona soi
0,1pozostałe nasiona roślin oleistych
0,5ziemniaki
2,0herbata
0,1chmiel
0,1pozostałe środki spożywcze

pochodzenia roślinnego

154. GLUFOSYNAT0,2owoce
kwas DL-homoalanin-4-ylo(metylo)fosfinowy3,0warzywa strączkowe
0,2pozostałe warzywa
155. HALOKSYFOP0,2rzepak
kwas (RS)-2-[4-(3-chloro-5-trifluorometylo-2-pirydyloksy) fenoksy] propionowy0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
156. HEKSACHLOROCYKLOHEKSAN (HCH)
(suma wszystkich izomerów, z wyjątkiem 0,01owoce
izomeru gamma-)0,01warzywa
0,01warzywa strączkowe
0,02nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
157.(uchylona)
158. (-HCH (patrz lindan)
159. HEKSACHLOROBENZEN (HCB)0,01owoce
0,01warzywa
0,01warzywa strączkowe
0,02nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
160. HEKSAFLUMURON 0,1Nowoce, warzywa
1-[3,5-dichloro-4-(1,1,2,2-tetra-fluoroetoksy) fenylo]-3-(2,6-difluorobenzoilo)mocznik0,05Nziemniaki
161. HEKSAKONAZOL0,02owoce cytrusowe
(RS)-2-(2,4-dichlorofrnylo)-1-(1,2,4-0,1owoce ziarnkowe, winogrona,
triazol-1-ilo)heksan-2-olbanany
0,2truskowki
0,02pozostałe owoce
0,1pomidory
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05orzechy
0,05chmiel
0,05herbata
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
162. HEKSYTIAZOKS 0,5Nowoce, warzywa
(4RS,5RS)-5-(4-chlorofenylo)-N-cykloheksylo-4-metylo-2-okso-1,3-tiazolidyn-3-ylokarboksyamid
163. HEPTACHLOR0,01owoce cytrusowe
(suma heptachloru i epoksydu heptachloru 0,01owoce, warzywa
wyrażona jako heptachlor)0,01ziemniaki
1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-0,02hearbata
tetrahydro-4,7-metanoinden0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
164. HEPTENOFOS0,5Nowoce
dimetylofosforan 7-chlorobicyklo-[3,2,0]-hepta -2,6-dien-6-ylu0,1Nziemniaki
165. HYDRAZYD KWASU MALEINOWEGO 0,2owoce
hydrazyd kwasu maleinowego 0,2warzywa korzeniowe i bulwiaste
15,0czosnek, cebula, cebula szalotka
0,2pozostałe warzywa
0,5nasiona roślin oleistych
0,2orzechy
50,0ziemniaki
0,5herbata
0,5chmiel
0,2pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
166. HYMEKSAZOL0,1Nburaki
5-metyloizoksazol-3-ol
167. IMAZALIL5,0owoce cytrusowe
1-(b-allioksy-2,4-dichlorofenyloetylo)-5,0owoce ziarnkowe
imidazol0,02pozostałe owoce
0,2ogórki
0,5pomidory
0,02pozostałe warzywa
0,02ziemniaki wczesne
5,0ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
168. IMAZAMOKS
kwas (RS)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-0,05owoce, warzywa
imidazolin-2-ylo)-5-metoksymetylonikotynowy0,05warzywa strączkowe
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
168a. IMIDAKLOPRYD

1-((6-chloro-3-pirydynylo) metylo)-4,5-dihydro-N-nitro-imidazolo amina

0,5Npomidory, papryka, oberżyna
1,0N

0,05N

ogórki

cebula

0,05Nmarchew, chrzan
0,05Nkapusta
0,05Nburaki cukrowe
0,05Nwarzywa strączkowe
0,05Nrzepak
0,05Nziemniaki
2,0Nchmiel
168b. INDOKSAKARB

(S)-N-[7-chloro-2,3,4a, 5-tetrahydro-4a-(metoksy-karbonylo) indeno [1,2e]

1,3,4-oksadiazyn-2-ylokarbonylo-4'-(trifluorometoksy)karbanilan metylu

0,3N

0,2N

owoce ziarnkowe, owoce pestkowe

warzywa liściowe i łodygowe

169. IPRODION 5,0cytryny
3-(3,5-dichlorofenylo)-N-izopropylo-2,4-dioksoimidazolidyno-1-karboksyamid 1,0mandarynki, włączając klementynki i inne hybrydy
0,02pozostałe owoce cytrusowe
5,0kiwi
3,0owoce pestkowe
5,0owoce ziarnkowe
10,0czarne jagody, maliny, porzeczki, agrest
10,0winogrona
15,0truskawki
0,02pozostałe owoce
5,0pomidory, papryka, oberżyna
2,0ogórki, korniszony, cukinia
1,0melon, arbuz
0,2cebula, cebula szalotka, czosnek
3,0cebula dymka
0,02pozostałe warzywa cebulowe
0,3marchew, rzodkiewka, seler, pasternak
0,1chrzan
0,02pozostałe warzywa korzeniowe
0,1kalafior, brokuły
0,5brukselka
5,0kapusta głowiasta, pekińska
0,02szpinak
10,0sałata i podobne, w tym endywia
0,2cykoria
5,0fasola w strąku
2,0groch w strąku
0,3groch bez strąka
0,2rabarbar
0,2nasiona roślin strączkowych
0,02ziemniaki
10,0zioła
0,5nasiona lnu
0,5rzepak
0,5nasiona słonecznika
0,02pozostałe nasiona roślin oleistych
0,1herbata
0,1chmiel
0,2orzechy włoskie
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
170. IPROWALIKARB0,05owoce cytrusowe
izopropylo-2-metylo-1-[(1-p-0,05owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
tolyletyl)karbamoilo]-(S)-2,0winogrona
propylokarbaminian0,05pozostałe owoce
1,0pomidory, sałata i podobne, w tym endywia
0,1ogórek, korniszon, cukinia, cebula
0,2melony, arbuzy
0,05pozostałe warzywa
0,05orzechy
0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
171. IZOPROTURON0,05owoce, warzywa
3-(4-izopropylofenylo)-1,1-0,1nasiona roślin oleistych
dimetylomocznik0,05ziemniaki
0,1chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
172. IZOFENFOS0,1Nwarzywa
(suma izofenfosu i jego tlenowej pochodnej)

izopropyloamidotiofosforan etylo-(2-izopropoksykarbonylo)fenylu

0,05Nrzepak
172a. IZOKSAFLUTOL

(suma izoksaflutolu, 2-cyano-3-cyklopropylo-1-(2-metylosulfonylo-4-trifluorometylofenylo) propan-1,3-dion, kwas 2-metanosulfonylo-4-trifluorometylobenzoesowy wyrażony jako izoksaflutol)

5-cyklopropylo-4-(2-metanosulfonylo-4-trifluorometylobenzoilo)izoksazol

0,05owoce
0,05warzywa
0,05warzywa strączkowe
0,1nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
172b. JODOSULFURON METYLOWO SODOWY

(jodosulfuron metylowy łącznie z jego solami wyrażony jako jodosulfuron metylowy) 4-jodo-2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)ureidosulfonylo]benzoesan metylowo sodowy

0,02owoce
0,02warzywa
0,02nasiona roślin strączkowych
0,02nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,02orzechy
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
173. JOKSYNIL0,05owoce
(włączając jego estry wyrażone jako joksynil)

4-hydroksy-3,5-dijodobenzonitryl

0,2

0,2

0,05

marchew, pasternak

cebula

pozostałe warzywa

0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
174. KAMFECHLOR0,1owoce cytrusowe
mieszanina chlorowanych kamfenów0,1owoce, warzywa
zawierająca 67-69 % chloru0,1ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
175. KAPTAFOL0,02owoce cytrusowe
N-(1,1,2,2-tetrachloroetylotio)-0,02pozostałe owoce, warzywa
cykloheks-4-eno-1,2-dikarboksyimid0,02ziemniaki
0,1herbata
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
176. KAPTAN3,0owoce ziarnkowe i jagodowe
N-(trichlorometylotio)cykloheks-4-ene-2,0owoce pestkowe
1,2-dikarboksymid3,0pomidory
2,0por, sałata, warzywa strączkowe
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
177. KARBARYL3,0owoce cytrusowe
metylokarbaminian 1-naftylu3,0banany
1,0pozostałe owoce
1,0warzywa
178. KARBENDAZYM5,0owoce cytrusowe
(suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu 2,0owoce ziarnkowe
metylu wyrażona jako karbendazym)0,5śliwki
benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu1,0brzoskwinie, morele
0,1pozostałe owoce pestkowe
1,0banany
0,1pozostałe owoce
0,5pomidory, oberżyna
1,0ogórek
0,5melon
0,1pozostałe warzywa owocowe
5,0sałata
2,0seler, rabarbar, groch
0,5brukselka
3,0pozostałe warzywa liściowe i
łodygowe
0,1pozostałe warzywa
1,0pieczarki
0,1grzyby dziko rosnące
0,2nasiona soi
0,1pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,1ziemniaki
0,1herbata
0,1orzechy
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
179. KARBETAMID

karabanilan(R)-1-(etylokarbamoilo)etylu

0,1Nrzepak
180. KARBOKSYNA0,2Nburaki cukrowe
5,6-dihydro-2-metylo-1,4-oksatiino-3-karboksyanilid0,02Npozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
181. KARBOFURAN0,3owoce cytrusowe
(suma karbofuranu, 3-hydroksykarbofuranu0,1pozostałe owoce
i 3-ketokarbofuranu wyrażona jako0,3marchew, pasternak
karbofuran)0,5rzodkiewka
metylokarbaminian 2,3-dihydro-0,2rzodkiew
2,2-dimetylo-benzofuran-7-ylu0,3czosnek, cebula, cebula
szalotka
0,1pozostałe warzywa korzeniowe i
bulwiaste
0,2brokuły, kalafior, ogórek,
kalarepa
0,1pozostałe warzywa
0,1ziemniaki
0,2herbata
0,1orzechy
10,0chmiel
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
182. KARBOSULFAN0,05owoce cytrusowe
(suma karbosulfanu, karbofuranu,0,05pozostałe owoce
3-hydroksykarbofuranu i 3-0,1marchew, pasternak
ketokarbofuranu)0,05pozostałe warzywa
2,3-dihydro-2,2-dimetylo-0,05ziemniaki
7-benzofuranylo [(dibutyloamino)tio]0,05nasiona roślin oleistych
metylokarbaminian0,1herbata
0,05orzechy
1,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
182a. KARFENTRAZON ETYLOWY

(oznaczany jako karfentrazon i wyrażony jako karfentrazon etylowy)

kwas(RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluorometylo-3-metylo-5-okso-4,5-dihydro-1,2,4-triazol-1-ilo)-4-fluorofenylo]propionowy

0,01owoce, warzywa
0,01warzywa strączkowe
0,02nasiona roślin oleistych
0,01orzechy
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
183. KARTAP 20,0herbata
1,3-bis(karbamoilotio)-2-dimetyloaminopropan
183a. KLETODYM0,05Ntruskawki
(±)-2-{E)-1-[(E)-chloroalliloksyimino] propylo}-5-{2-etylotio) propylo]-3-hydroksycykloheksan-2-on1,0N

0,5N

0,2N

pomidory

pozostałe warzywa

ziemniaki

0,05Nburaki cukrowe
0,05Nrzepak
184. KLOPYRALID (3,6-DCP)

kwas 3,6-dichloro-2-pirydynokarboksylowy

0,01Nowoce ziarnkowe, owoce pestkowe
0,5Nowoce jagodowe
0,3Nburaki ćwikłowe
1,0Nburaki cukrowe
0,5Nkapusta
0,3Ncebula
0,1Nnasiona roślin oleistych
185. KLOFENTEZYNA0,5owoce cytrusowe
(suma wszystkich związków zawierających0,5owoce ziarnkowe
cząsteczkę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako 0,2śliwki
klofentezyna)0,02pozostałe owoce pestkowe
3,6-bis(2-chlorofenylo)-0,02winogrona stolowe
1,2,3,4,5-tetrazyna1,0winogrona na wino
2,0truskawki
3,0czarne jagody, maliny
0,5porzeczki
0,02pozostałe owoce jagodowe
0,02pozostałe owoce
0,3pomidory
0,1melony
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
186. KREZOKSYM METYLOWY0,05owoce cytrusowe
(E)-2-metoksyimino-(2-o-toliloksymetylofenylo)octan metylu0,2

0,05

owoce ziarnkowe

owoce pestkowe

1,0winogrona
1,0truskawki
1,0porzeczki, agrest
0,05pozostałe owoce
0,2oliwki
0,5pomidory, oberżyna
1,0papryka
0,2melony i inne dyniowate z niejadalną skórką
5,0pory
0,05pozostałe warzywa
0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1orzechy
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze

pochodzenia roślinnego

187. KWINALFOS0,05owoce cytrusowe
dietylotiofosforan O-2-chinoksalinylu0,05pozostałe owoce
0,05warzywa
0,1orzechy
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
188. KWINTOCEN0,02owoce, warzywa
(suma kwintocenu i pentachloroaniliny0,05orzeszki ziemne
wyrażona jako kwintocen)0,02pozostałe nasiona roślin
pentachloronitrobenzenoleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
189. KWIZALOFOP0,1Nziemniaki
kwas (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalino-2-0,5Nowoce
iloksy) fenoksy]propionowy0,1Nburaki cukrowe, ćwikłowe
0,5Npozostałe warzywa
0,1Nrzepak
189a. KWIZALOFOP-P ETYLOWY

pochodna kwasu (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalino -2-yloksy)fenoksy]propionowy

0,01Nśrodki spożywcze pochodzenia roślinnego
189b. KWIZALOFOP-P TEFURYLU

pochodna kwasu (RS)-2-[4-(6-chlorochinoksalino-2-yiloksy) fenoksy]propionowy

0,01Nśrodki spożywcze pochodzenia roślinnego
190. LAMBDA-CYHALOTRYNA0,1grejpfruty, pomarańcze, pomelo
produkt reakcji zawierający równe ilości:

(Z)-(1R)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-

0,2cytryny, limonki, mandarynki, w tym klementynki i inne hybrydy
trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

i (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-

0,02

0,1

0,2

pozostałe owoce cytrusowe

owoce ziarnkowe

morele, brzoskwinie, w tym nektarynki i podobne hybrydy

trifluoro-propenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarbo-ksylanu (R)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu0,1

0,2

0,5

0,1

pozostałe owoce pestkowe

winogrona

truskawki

porzeczki, agrest

0,2dzikie jagody i dzikie owoce
0,02pozostałe owoce
0,1seler - korzeń, rzodkiewki
0,05cebula dymka
0,1pomidory, papryka
0,5oberżyna
0,1dyniowate z jadalną skórką (ogórki)
0,05dyniowate z niejadalną skórką
(melon, dynia, arbuz)
0,05słodka kukurydza
0,1brokuły, kalafiory
0,05brukselka
0,2kapusta głowiasta
1,0kapusta pekińska, jarmuż, sałata i podobne, w tym endywia
0,5szpinak, botwina i podobne
0,3seler, por
0,02pozostałe warzywa
1,0zioła
0,2fasola w strąku
0,02fasola bez strąka
0,2groch
0,05orzechy
0,02grzyby uprawowe
0,5grzyby dziko rosnące
0,02nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
1,0herbata
10,0chmiel
0,02pozostałe produkty pochodzenia

roślinnego

191. LENACYL0,1Nowoce, warzywa
3-cykloheksylo-6,7-dihydro-1H-cyklopenta-pirymidyno-2,4-dion
192. LINDAN ((-HCH)0,01owoce, warzywa
(-heksachlorocykloheksan0,01ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
193. LINURON
3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylo0,05owoce
mocznik0,2pasternak
0,2marchew
0,2pietruszka, korzeń
0,5seler
0,05pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,05pozostałe warzywa
1,0pietruszka, nać
1,0seler naciowy
0,05pozostałe świeże zioła
0,1fasola łuskana
0,1groch łuskany
0,05pozostałe warzywa strączkowe
0,05orzechy
0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
194. MALATION2,0owoce cytrusowe
ditiofosforan S-1,2-bis(etoksykarbonylo)0,5pozostałe owoce
etylo-O, O-dimetylu0,5warzywa
0,5herbata
195. MANEB (patrz ditiokarbaminiany)
196. MANKOZEB (patrz ditiokarbaminiany)
197. MEFOSFOLAN5,0Nchmiel
N-(4-metylo-1,3-ditiolan-2-ylideno)amidofosforan dietylu0,1Npozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
198. MEKARBAM0,05owoce cytrusowe
dtiofosforan S-(N-etoksykarbonylo-N-0,05owoce
metylo-karbamoilo)metylo-O,O-dietylu0,05warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
198a. MEKOPROP

(suma mekopropu-p i mekopropu wyrażona jako mekoprop)

kwas (±)-2-(4-chloro-2-metylofenoksy) propionowy

0,05owoce
0,05warzywa
0,05warzywa strączkowe
0,05nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
198b. MEPANIPIRYM0,01owoce cytrusowe
(mepanipyrim i jego metabolit (2-anilino-4-2-hydroksypropyl)-6-metylopirymidyna wyrażone jako mepanipyrim)

N-(4-metylo-6-prop-1-ynylopirymidyn-2-

0,01

3,0

2,0

owoce ziarnkowe, owoce pestkowe

winogrona

truskawki

ylo) anilina0,01

1,0

pozostałe owoce

pomidory

0,01pozostałe warzywa
0,01orzechy
0,02nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
199. MERKAPTODIMETUR1,0Nsałata
(suma merkaptodimeturu, sulfonu i sulfotlenku wyrażona jako merkaptodimetur)

metylokarbaminian 3,5-dimetylo-4-metylotiofenylu

0,1Nburaki ćwikłowe, cukrowe
200. METABENZOTIAZURON 0,2Nwarzywa
1-(2-benzotiazolilo)-1,3-dimetylomocznik
201. METAKRIFOS0,05owoce, warzywa
fosforan (E)-O-2-metoksykarbonyloprop-1-0,05ziemniaki
enylo O,O-dimetylu0,1chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
202. METALAKSYL0,5owoce cytrusowe
(w tym inne mieszaniny izomerów metalaksylu z uwzględnieniem metalaksylu-m)1,0

2,0

1,0

owoce ziarnkowe

winogrona stołowe

winogrona winne

(suma izomerów) (±)-N-(2-metoksyacetylo)-N-(2,6-ksylilo)-DL-alaninian metylu0,5

0,05

0,1

truskawki

pozostałe owoce

marchew, pasternak, chrzan, rzodkiewka

0,2cebula dymka
0,5czosnek, cebula, cebula szalotka
0,2pomidory
0,5papryka
0,5ogórki
0,2melony, arbuzy
0,1brokuły, kalafior i inne odmiany
1,0kapusta głowiasta
0,2jarmuż, pory
2,0sałata
1,0endywia
0,3cykoria
1,0zioła
0,05pozostałe warzywa
0,05orzechy
0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
10,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
203. METAMIDOFOS0,2owoce cytrusowe
amidotiofosforan O,S-dimetylu0,05owoce ziarnkowe
0,1morele
0,05brzoskwinie
0,3śliwki
0,01pozostałe owoce pestkowe
0,01pozostałe owoce
0,2warzywa liściowe i łodygowe
0,5kapusta
0,01pozostałe warzywa
0,01ziemniaki
0,5pomidory
5,0chmiel
0,1herbata
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
204. METAMITRON0,2Nburaki cukrowe
4-amino-6-fenylo-3-metylo-1,2,3-triazyn-5(4H)-on
204a. METALDEHYD1,0Ntruskawki
r-2,c-4,c-6,c-8,2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan1,0Nwarzywa korzeniowe
1,0Nrzepak
205. METAZACHLOR0,1Nrzepak
2',6'-dimetylo-N-(pirazol-1-ilometylo)-chloroacetanilid0,2Nkapusta
0,3Npozostałe warzywa
206. METAZOL0,1Ncebula
2-(3,4-dichlorofenylo)-4-metylo-1,2,4-oksadiazolidyno-3,5-dion
207. METIRAM (patrz ditiokarbaminiany)
207a. METKONAZOL

(1RS, 5RS; RRS, 5S1)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ilometylo) cyklopentanol

0,1Nrzepak
208. METOBROMURON1,0Nsałata
3-(4-bromofenylo)-1-metoksy-1-0,1Npozostałe warzywa
metylomocznik0,05Nziemniaki
209. METOKSURON0,2Nwarzywa
3-(3-chloro-4-metoksyfenylo)-1-dimetylomocznik
210. METOKSYCHLOR (DMDT)
1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-metoksyfenylo)etan0,01owoce, warzywa
0,01ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
210a. METOKSYFENOZYD

N-tert-butylo-N'-(3-metoksy-o-toluoilo)-3,5-ksylohydrazyd

0,3owoce ziarnkowe, owoce pestkowe
211. METOLACHLOR0,2Nowoce, warzywa
2-chloro-6-etylo-N-(2-metoksyacetylo)acet-O-toluid0,1Nziemniaki
212. METOMYL0,5grejpfruty, pomarańcze, pomelo
(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)1,0cytryny, limonki, mandarynki w tym klementynki i inne hybrydy
S-metylo-N-(metylokarbamoiloksy)tioacetamid0,05

0,2

pozostałe owoce cytrusowe

owoce ziarnkowe

0,2morele, brzoskwinie w tym nektarynki i podobne hybrydy
0,1wiśnie, czereśnie
0,5śliwki
0,05pozostałe owoce pestkowe
0,05winogrona stołowe
1,0winogrona winne
0,05truskawki
0,05pozostałe owoce
0,5rzodkiewki
0,5pomidory, oberżyna
0,2papryka
0,2brokuły
2,0sałata, szpinak, botwina i podobne
0,05pozostałe warzywa
2,0zioła
0,1orzeszki ziemne, nasiona soi,
nasiona bawełny
0,05pozostałe nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,1herbata
10,0chmiel
0,05pozostałe produkty pochodzenia

roślinnego

213. METSULFURON METYLOWY0,05owoce, warzywa
kwas 2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-0,1nasiona roślin oleistych
triazyn-2-ilo)ureidosulfonylo)benzoesowy0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
214. METRYBUZYNA0,1Nwarzywa
4-amino-3-metylotio-6-tert-butylo-1,2,4-triazyn-5 (4H)-on0,1Nziemniaki
215. METYDATION2,0owoce cytrusowe
ditiofosforan S-(2,3-dihydro-5-metoksy-2-0,3owoce ziarnkowe
okso-1,3,4-tiadiazol-3-ylo)metylo-O,O-0,02wiśnie
dimetylu0,2pozostałe owoce pestkowe
0,5winogrona
1,0oliwki
0,02pozostałe owoce, warzywa
0,05rzepak
0,02pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,02ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
3,0chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
216. MEWINFOS0,2owoce ziarnkowe
fosforan (2-metoksykarbonylo-1-0,5owoce pestkowe
metylowinylodimetylu)0,2owoce cytrusowe
0,5warzywa liściowe i łodygowe
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
216a. MEZOTRION0,05owoce
(suma mezotrionu i MNBA (kwasu 4-metylosulfonylo-2-nitrobenzoesowego) wyrażona jako mezotrion)

2-(4-mesylo-2-nitrobenzoilo)cykloheksano-1,3-dion

0,05warzywa
0,05nasiona roślin strączkowych
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
216b. MOLINAT0,05Nowoce
N,N-heksametylenotiokarbaminian S-etylu0,05Nwarzywa
0,05Nnasiona roślin strączkowych
0,05Nnasiona roślin oleistych
0,05Nziemniaki
0,1Nherbata
0,05Norzechy
0,1Nchmiel
0,05Npozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
217. MONOKROTOFOS 0,1herbata
fosforan -(1-metylo-2-metylokarbamoilo) winylodimetylu
218. MONOLINURON0,05owoce, warzywa
3-(4-chlorofenylo)-1-metoksy-1-0,05ziemniaki
metylomocznik0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
219. MYCHLOBUTANIL3,0owoce cytrusowe
(alfa-(3-hydroksybutylo)-alfa-0,5owoce ziarnkowe
(4-chlorofenylo)-1H-1,2,4-triazol-0,3morele
1-propanonitryl1,0wiśnie i czereśnie
(RH9090) wyrażony jako mychlobutanil)0,5brzoskwinie (w tym nektarynki i inne odmiany), śliwki
2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-0,02pozostałe owoce pestkowe
triazol-1-ylometylo)1,0winogrona, truskawki, jeżyny,
heksylokarbonitrylmaliny, porzeczki, agrest
2,0banany
0,02pozostałe owoce
0,2marchew, chrzan, pasternak, pietruszka - korzeń
0,3pomidory, oberżyna
0,5papryka, karczochy
0,1ogórki i inne dyniowate z jadalną skórką
0,2melony i inne dyniowate z niejadalną skórką
5,0roszponka
0,02pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,02ziemniaki
2,0chmiel
0,05herbata
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
220. NAPROPAMID0,05Nowoce, warzywa
N,N-dietylo-2-(1-naftyloksy)propionamid0,1Nrzepak
220a. NITROFEN
eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy0,01owoce
0,01warzywa
0,01warzywa strączkowe
0,02nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
220b. NITROFENOLAN-O SODU

orto-nitrofenolan sodu

0,02Nśrodki spożywcze pochodzenia roślinnego
220c. NITROFENOLAN-P SODU

para-nitrofenolan sodu

0,02Nśrodki spożywcze pochodzenia roślinnego
220d. NITROGWAJAKOLAN SODU

5-nitrogwajakolan sodu

0,01Nśrodki spożywcze pochodzenia roślinnego
221. NUARYMOL 0,2Nowoce
alkohol (+)-2-chloro-4'-fluoro-α-(pirymidyn-5-ylo) benzyhydrolowy
222. OKSADIARGIL
5-tetra-butylo-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-0,01owoce
ynyloksy)fenylo]3H-1,3,4-oksadiazol-2-on0,01warzywa
0,01warzywa strączkowe
0,01nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,01orzechy
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
223. OKSADIKSYL0,5Npomidory, ogórki
N-(2,6-dimetylofenylo-2-metoksy-N-(2-0,1Ncebula
okso-3-oksazolidynylo)acetamid0,1Nziemniaki
224. OKSAMYL0,05Ntruskawki
N,N-dimetylo-2-metylokarbamoiloksyimino-0,05Nwarzywa
2-(metylotio)acetamid0,05Nziemniaki
225. OKSASULFURON
2-[3-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-0,05owoce, warzywa
ureidosulfonylo]benzoesan oksetan-3-ylu0,05warzywa strączkowe
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
226. OKSYDEMETON METYLOWY0,02owoce
(suma oksydemetonu metylowego i S-0,05kapusta głowiasta, brukselka,
metylosulfonu demetonu wyrażona jakokalarepa
oksydemton metylowy)0,05sałata
tiofosforan S-(2-0,02pozostałe warzywa
etylosulfinylo)etylo-O,O-dimetylu0,05nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
227. OKSYFLUOROFEN 0,05Nowoce
eter 2-chloro-a,a,a-trifluoro-p-tolilowo-3-etoksy-4-nitrofenylowy
228. OMETOAT0,4wiśnie
tiofosforan O,O-dimetylo-S-metylo-0,1owoce jagodowe
karbamoilometylu0,4szpinak
0,1warzywa korzeniowe
0,1herbata
0,2pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
229. PARAKWAT0,05owoce cytrusowe
chlorek 1,1'-dimetylo-4,4'-bipyridyniowy0,05owoce, warzywa
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
230. PARATION METYLOWY0,02owoce, warzywa
(suma parationu metylowego i paraoksonu0,2groch suszony
metylowego wyrażony jako paration0,02pozostałe warzywa strączkowe
metylowy)suszone
tiofosforan O,O-dimetylo-O-4-0,05nasiona roślin oleistych
nitrofenylu0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
231. PENCYKURON0,1Nziemniaki
1-(4-chlorobenzylo)-1-cyklopentylo-3-fenylo-mocznik0,05Npozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
232. PENDIMETALINA
N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-0,05owoce
dinitrobenzenoamina0,2marchew, chrzan, pasternak, pietruszka korzeń
0,05pozostałe warzywa korzeniowe i bulwiaste
0,05pozostałe warzywa
0,2warzywa strączkowe
0,05warzywa strączkowe suszone
0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
233. PENKONAZOL0,05owoce cytrusowe
(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)0,2owoce ziarnkowe
pentylo]-1H-1,2,4-triazol0,1morela, brzoskwinie (w tym nektarynki i inne odmiany)
0,05pozostałe owoce pestkowe
0,2winogrona
0,05truskawki
0,5porzeczki
0,05pozostałe owoce
0,1melony, arbuzy i inne dyniowate z niejadalną skórką
0,2karczochy
0,05pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,5chmiel
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
234. PERMETRYNA0,05owoce, warzywa
(suma izomerów permetryny):0,05ziemniaki
(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-0,1herbata
dichlorowinylo)-2-0,1chmiel
dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksy-benzylu0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
234a. PIKLORAM

kwas 4-amino-3,5,6-trichloropyridino-2-karboksylowy

0,01rzepak
234b. PIKOKSYSTROBINA0,05owoce
(E)-3-metoksy-2-[2-(6-trifluorometylo-2-pirydyloksy)fenylo]akrylan metylu0,05warzywa
0,05nasiona roślin strączkowych
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
235. PIKOLINAFEN0,05owoce, warzywa
4'-fluoro-6-(α ,α ,α -trifluoro-m-0,1nasiona roślin oleistych
tolyloksy)pyridino-2-karboksanilid0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
236. PIRAZON0,5Nburaki cukrowe
5-amino-4-chloro-2-fenylopirydazyn-3(2H)-on0,5Npozostałe warzywa
237. PIRYDAT0,05owoce
(suma pirydatu i jego produktu hydrolizy 0,2włoska kapusta
CL 9673 (6-chloro-4-hydroksy-3-1,0por
fenylopyridazyny) oraz hydrolizowanych 0,05pozostałe warzywa
konjugatów CL 9673 wyrażone jako piridat)0,05nasiona roślin oleistych
tiokarbaminian S-oktylo-6-chloro-3-0,05ziemniaki
fenylo-pirydazyn-4-ylu0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
237a. PIRYMETANIL

N-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)anilina

5,0Nowoce jagodowe
1,0Nowoce ziarnkowe
2,0Nwarzywa owocowe
0,1Nwarzywa cebulowe
0,1Nkapusta
2,0Nwarzywa strączkowe
238. PIRYMIFOS METYLOWY2,0mandarynki,
dimetylotiofosforan O-2-dietylo amino-6-1,0pozostałe owoce cytrusowe
metylo-4-pirymidynylu2,0kiwi
0,05pozostałe owoce
1,0marchew, brokuły, kalafior,
pomidory, papryka, melon
0,1ogórek
2,0brukselka
0,05pozostałe warzywa
2,0pieczarki
0,05grzyby dziko rosnące
0,05ziemniaki
0,05herbata
0,05orzechy
0,05chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
239. PIRYMIKARB0,5Nowoce
(suma pirymikarbu, demetylopirymikarbu i dimetyloformamidopirymikarbu) dimetylotiokarbaminian 2-dimetylopirymidyn-4-ylu1,0N

0,5N

0,01N

warzywa liściowe i łodygowe

pozostałe warzywa

orzechy laskowe, orzechy włoskie

240. PROCHLORAZ10,0owoce cytrusowe
(suma prochlorazu i jego metabolitów 5,0banany, mango, ananas, papaja
zawierających cząsteczkę 2,4,6-0,05pozostałe owoce
trójfenolową wyrażana jako prochloraz)5,0dymka, sałata
N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)]0,05pozostałe warzywa
etyloimi-dazolo-1-karboksyamid5,0zioła
0,3groch
0,05pozostałe warzywa strączkowe
2,0pieczarki
0,1orzechy
0,5nasiona lnu, nasiona
słonecznika, rzepak
0,1pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
241. PROCYMIDON
N-(3,5-dichlorofenylo)-1,2-dimetylo-1,2-0,02owoce cytrusowe
cyklopropanodikarboksyimid1,0gruszki
10,0maliny
5,0winogrona, truskawki, kiwi
0,02wiśnie
2,0pozostałe owoce pestkowe
0,02pozostałe owoce
0,02warzywa korzeniowe
0,2cebula, czosnek
1,0ogórki
2,0pomidory, papryka
5,0warzywa liściowe i łodygowe
0,02pozostałe warzywa
2,0groch w strąku
1,0fasola w strąku
0,3fasola
0,02pozostałe warzywa strączkowe
1,0nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
0,1chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
242. PROFAM0,05owoce, warzywa
karbanilan izopropylu0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
243. PROFENOFOS0,05owoce
tiofosforan O-(4-bromo-2-chlorofenylo)-O-5,0papryka
etylo-S-propylu0,05pozostałe warzywa
2,0nasiona bawełny
0,05pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
244. PROHEKSADION0,05owoce, warzywa
(proheksadion i jego sole wyrażone jako 0,1nasiona roślin oleistych
proheksadion)0,05ziemniaki
kwas 3,5-diokso-4-0,1herbata
propionylocykloheksa-karboksylowy0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
245. PROMETRYNA0,5Nwarzywa
2,4-bis(izopropyloamino)-6-metylo-1,3,5-triazyna0,1Nziemniaki
245a. PROPACHIZAFOP0,05Nowoce
(R)-2 [4-(6-chlorochinoksalin-2-yloksy)fenoksy]propian 2-izopropylidenoaminooksyetylu0,05N

0,05N

0,05N

warzywa

buraki cukrowe

rzepak

0,05Nziemniaki
246. PROPACHLOR 0,1Nwarzywa
N-izopropylochloroacetanilid
247. PROPAMOKARBU CHLOROWODOREK1,0Npomidory
chlorowodorek 3-(dimetyloamino) propylokarbaminian propylu1,0N

15,0N

ogórki

sałata

0,2Ncebula
0,2Nziemniaki
248. PROPARGIT3,0owoce
siarczyn 2-(4-tert-butylofenoksy)0,5ogórki
cykloheksylo-2- propenylu5,0herbata
249. PROPIKONAZOL 0,05owoce cytrusowe
(RS)-1[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo]-1H-1,2,4-triazol 0,05owoce ziarnkowe
0,2morele, brzoskwinie, włączając nektarynki i inne hybrydy
0,05pozostałe owoce pestkowe
0,1banany
0,05pozostałe owoce
0,1por
0,05pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin strączkowych
0,2orzechy ziemne
0,1pozostałe nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
250. PROPOKSUR0,3cytryny, limonki, mandarynki
metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu0,05pozostałe owoce cytrusowe
0,2porzeczki, agrest
0,05pozostałe owoce
0,5brokuły, kalafior, kapusta
1,0por
0,05pozostałe warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
250a. PROPOKSYKARBAZON0,02owoce, warzywa
(propoksykarbazon,0,02nasiona roślin oleistych
jego sole i 2-hydroksy-propoksy-propoksykarbazon liczone jako propoksykarbazon)

metylo 2-(4,5-dihydro-4-metylo-5-okso-

0,02

0,02

0,05

orzechy

ziemniaki

herbata

3-propoksy-1H-1,2,4-triazol-1-yl) karboksamido-sulfonylobenzen0,05

0,02

chmiel

pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

251.PROPYZAMID 0,02owoce
3,5-dichloro-N-(1,1-dimetylopropynylo) benzamid1,0sałata i podobne
0,02pozostałe warzywa
0,02warzywa strączkowe
0,05nasiona roślin oleistych
1,0zioła
0,02orzechy
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
252. PROSULFURON0,02owoce, warzywa
1-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazino-2-0,1nasiona roślin oleistych
ylo)-3-[2-(3,3,3-trifluoropropylo)0,02ziemniaki
fenylosulfonylo]mocznik0,1herbata
0,1chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
252a. PROTIOKONAZOL

(RS)-2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-tion

0,05Nrzepak
253. PYMETROZYNA0,3owoce cytrusowe
(E)-4,5-dihydro-6-metylo-4-(3-piridylometyleneamino)-1,2,4-trazino-3 (2H)-on0,02

0,05

owoce ziarnkowe

morele, brzoskwinie w tym nektarynki i podobne hybrydy

0,02pozostałe owoce pestkowe
0,02pozostałe owoce
0,5pomidory, oberżyna
1,0papryka
0,5dyniowate z jadalną skórką (ogórki)
0,2dyniowate z niejadalną skórką (melony, dynie, arbuzy)
0,05kapusta głowiasta
0,1jarmuż
1,0sałata i podobne, w tym endywia
0,02pozostałe warzywa
1,0zioła
0,05nasiona bawełny
0,02pozostałe nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,02orzechy
0,1herbata
5,0chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
254. PYRAZOFOS0,05owoce, warzywa
dietyloditiofosforan O-6-etoksykarbonylo-0,05ziemniaki
5-metylopipirazolo[1,5-a]pirymidin-2-ylu0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
255. PYRAFLUFEN ETYLOWY0,02owoce cytrusowe
kwas 2-chloro-5-(4-chloro-5-0,02pozostałe owoce
difluorometoksy-1-metylopyrazol-3-ylo)-4-0,02warzywa
fluorofenoksyoctowy0,05nasiona roślin oleistych
0,1orzechy
0,02ziemniaki
0,05chmiel
0,05herbata
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
255a. PYRAKLOSTROBINA1,0owoce cytrusowe
metylo N-{2-[1-(4-chlorofenylo)-1H-pyrazol-3-iloksymetylo] fenylo}(N-metoksy)karbaminian0,02

0,2

0,02

owoce ziarnkowe

wiśnie, czereśnie

pozostałe owoce pestkowe

0,5truskawki
2,0winogrona na wino
0,02winogrona stołowe
0,05mango, papaja
0,02pozostałe owoce
0,2czosnek, cebula, cebula szalotka
2,0sałata i podobne, w tym endywia
0,02pozostałe warzywa
0,3nasiona roślin strączkowych
0,02nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
1,0orzechy pistacjowe
0,02pozostałe orzechy
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
256. RESMETRYNA0,1owoce, warzywa
(włączając inne mieszaniny izomerów)0,2orzechy
(suma izomerów)0,2nasiona roślin oleistych
(1RS)-cis,trans-2,2-0,1ziemniaki
dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ilo)0,2herbata
cyklopropanokarboksylan (5-benzylo-0,2chmiel
3-furylo)metylu0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
256a. RIMSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2-pirydynosulfonylo)mocznik

0,05Nśrodki spożywcze pochodzenia roślinnego
257. SETOKSYDYM0,5Nziemniaki
O-2-(1-etoksyiminobutylo)-5-[2-0,5Nburaki cukrowe, ćwikłowe
(etylotio)propylo]-3-hydroksycykloheksen-2,0Nwarzywa liściowe i łodygowe
2-on-10,5Npozostałe warzywa
1,0Nrzepak
258. SIARKA50,0Nowoce, warzywa
258a. SILTIOFAM0,05owoce
N-allilo-4,5-dimetylo-2-(trimetylosililo)tiofeno-3-karboksamid0,05warzywa
0,05nasiona roślin strączkowych
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
258b. SPINOSAD0,2Nowoce ziarnkowe
mieszanina zawierająca: 50-95%(2R,3aS,5aR,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo- α-L-mannopyrano-syloksy)-13-(4-dimetyloamino-2,3,4,6-tetradeoksy-β-D-erytropyranosyloksy)-9-etylo-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahydro-14-metylo-1H-8-oksacyklododeka[b]asindacen-7-15-dion i 50-5% (2S,3aR,5aS,5bS,9S,13S,14R,16aS,16bR)-2-(6-deoksy-2,3,4-tri-O-metylo-α-L-mannopyranosyloksy)-13-(4-dimetyloamino-2,3,4,6-tetradeoksy-β-D-erytropyranosyloksy)-9-etylo-2,3,3a,5a,5b,6,7,9,10,11,12,13,14,15,16a,16b-heksadekahydro-4,14-dimetylo-lH-8-oksacyklododeka[b]as-indacen-7-15-dion0,2Nwarzywa liściowe i łodygowe
1,0Npomidory, papryka
0,3Nogórki
0,05Nkalafior
258c. SPIRODIKLOFEN0,1Nowoce jagodowe
3-(2,4-dichlorofenylo)-2-okso-1-oksaspiro[4.5]

dec-3-en-4-ilo 2,2-dimetylobutyrat

0,1Nowoce ziarnkowe
259. SPIROKSAMINA0,05owoce cytrusowe
(RS)-8-tert-butylo-1,4-dioksaspiro[4.5]1,0winogrona
dec-2-ylometylo(etylo)propyloamina0,05pozostałe owoce
0,05warzywa
0,05nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
0,05orzechy
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
260. SULFOSULRURON0,05owoce, warzywa
1-(4,6-dimetoksypirimidin-2-ylo)-3-(2-0,1nasiona roślin oleistych
etylosulfonyloimidazol[1,2-a]piridin-3-0,05ziemniaki
ylosulfonylo)mocznik0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
261. SYMAZYNA0,02Ntruskawki
2-chloro-4,6-bis(etyloamino)-1,3,5-triazyna
261a. TAU-FLUWALINAT0,2Nowoce ziarnkowe
(R)-2-[2-chloro-4-(triluorometylo) anilino]-3-metylobutanian (RS)-cyjano(3-fenoksyfenylo)metylu0,02Nrzepak
262. TCA2,0Nburaki ćwikłowe, cukrowe
trichlorooctan sodowy1,0Npozostałe warzywa
2,0Nrzepak
262a. TEBUKONAZOL0,5Nowoce pestkowe
(RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ilometylo)pentan-3-ol0,05Nburaki cukrowe
0,5Npomidory, ogórki
0,05Nrzepak
263. TEBUTAM 0,1Nrzepak
N-benzylo-N-izopropylopiwaloamid
264. TEFLUBENZURON0,05Nziemniaki
1-(3,5-dichloro-2,4-difluorofenylo)-3-(2,6-difluorobenzoilo) mocznik0,5Nowoce, warzywa
265. 2,4,5-T0,05owoce cytrusowe
kwas 2,4,5-trichlorofenoksyoctowy0,05owoce, warzywa
0,05herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
266. TECHNAZEN0,05owoce, warzywa
2,3,5,6-tetrachloronitrobenzen0,05ziemniaki
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
267. TEPP0,01owoce cytrusowe
pirofosforan tetraetylu0,01owoce, warzywa
0,02herbata
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
267a. TEPRALOKSYDYM0,5Nmarchew
(ZE)-(RS)-2-{1-[(2E)-3-chloroalliloksyimino]propylo}-3-hydroksy-5-tetra-hydropiran-4-ylocykloheks-2-enon0,5N

0,1N

1,0N

0,5N

cebula

buraki cukrowe

warzywa strączkowe

ziemniaki

268. TERBACYL0,1Nowoce
3-tert-butylo-5-chloro-6-metylouracyl
269. TERBUFOS0,1Nburaki cukrowe
dietyloditiofosforan S-tertbutylotiometylu
270. TERBUTYLOAZYNA0,1Nwarzywa strączkowe
2-tert-butyloamino-4-chloro-6-etyloamino- 1,3,5-triazyna0,1Nziemniaki
271. TETRACHLORWINFOS

fosforan (Z)-2-chloro-1-(2,4,5-trichlorofenylo) winylodimetylu

1,0Nowoce, warzywa
272. TETRADIFON1,0Nowoce, warzywa
sulfon 4-chlorofenylo-2,4,5-trichlorofenylowy
273. TIABENDAZOL5,0owoce cytrusowe
2-(tiazol-4-ylo)benzimidazol5,0jabłka, gruszki
0,05pozostałe owoce ziarnkowe
15,0awokado
5,0banany, mango
10,0papaja
0,05pozostałe owoce
15,0maniok, słodkie ziemniaki, jam
5,0brokuły
0,05pozostałe warzywa
10,0grzyby uprawowe
0,05grzyby dziko rosnące
0,05nasiona roślin oleistych
0,1orzechy
0,05ziemniaki wczesne
15,0ziemniaki późne
0,1herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe produkty pochodzenia

roślinnego

273a. TIACHLOPRYD

(Z)-3-(6-chloro-3-pirydylometylo)-1,3-tiazolidyn-2-ylidenocyjanamid

0,3Nowoce pestkowe, owoce ziarnkowe
0,5Nowoce jagodowe
0,05Nziemniaki
273b. TIAMETOKSAM0,1Nowoce ziarnkowe
3-(2-chloro-1,3-triazol-5-ilometylo)-5-metylo-1,3,5-oksadiazinan-4-ylideno(nitro)amina0,05N

0,05N

0,1N

burak cukrowy

rzepak

ziemniaki

274. TIFENSULFURON METYLOWY0,05owoce, warzywa
kwas 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-0,05ziemniaki
triazyn-2-ylo-karbamoilosulfoamoilo)0,1herbata
tiofeno-2-karboksylowy0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
275. TIODIKARB0,5grejpfruty, pomarańcze, pomelo
(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

S-metylo-N-(metylokarbamoiloksy)tioacetamid

1,0cytryny, limonki, mandarynki

w tym klementynki i inne hybrydy

0,05pozostałe owoce cytrusowe
0,2owoce ziarnkowe
0,2morele, brzoskwinie w tym nektarynki i podobne hybrydy
0,1wiśnie, czereśnie
0,5pozostałe owoce pestkowe
0,05winogrona stołowe
1,0winogrona winne
0,05truskawki
0,05pozostałe owoce
0,5rzodkiewki
0,5pomidory, oberżyna
0,2papryka
0,2brokuły
2,0sałata, szpinak, botwina i podobne
0,05pozostałe warzywa
2,0zioła
0,1orzeszki ziemne, nasiona soi,
nasiona bawełny
0,05pozostałe nasiona roślin oleistych
0,05orzechy
0,05ziemniaki
0,1herbata
10,0chmiel
0,05pozostałe produkty pochodzenia

roślinnego

276. TIOFANAT METYLOWY5,0owoce cytrusowe
(suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu 2,0owoce ziarnkowe
metylu wyrażona jako karbendazym)0,5śliwki
O-fenyleno bis [4,4'-(3-tioallofanian)]1,0brzoskwinie, morele
dimetylu0,1pozostałe owoce pestkowe
1,0banany
0,1pozostałe owoce
0,5pomidory, oberżyna
1,0ogórek
0,5melon
0,1pozostałe warzywa owocowe
5,0sałata
2,0seler, rabarbar, groch
0,5brukselka
3,0pozostałe warzywa liściowe i
łodygowe
0,1pozostałe warzywa
1,0pieczarki
0,1grzyby dziko rosnące
0,2nasiona soi
0,1pozostałe nasiona roślin
oleistych
0,1ziemniaki
0,1herbata
0,1orzechy
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
277. TIOMETON0,05Ntruskawki
(suma tiometonu, sulfotlenku i sulfonu 0,5Npozostałe owoce
wyrażona jako tiometon)

ditiofosforan S-(2-etylotio)etylo-O,O-dimetylu

0,05Nwarzywa
278. TIURAM10,0Nowoce cytrusowe
disulfid tetrametylotiuramowy10,0Nporzeczki, agrest, oliwki
5,0Npozostałe owoce
10,0Nwarzywa liściowe i łodygowe
5,0Npozostałe warzywa
0,1Nziemniaki
0,2Nherbata
0,1Npozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
279. TOKSAFEN (patrz kamfechlor)
280. TOLCHLOFOS METYLOWY 0,05Nziemniaki
tiofosforan O-(2,6-dichloro-4-metylofenylo)-O,O-dimetylu
280a. TOLILOFLUANID5,0Nowoce ziarnkowe
N-dichlorofluorometylotio-N', N'-dimetylo-N-p-tolilosulfoamid5,0Nwinogrona
3,0Ntruskawki
5,0Njeżyny, maliny
2,0Nporzeczki
2,0Npomidory, oberżyna, papryka
1,0Nogórki i cukinia
0,2Nmelony
15,0Nsałata i podobne odmiany
2,0Npor
30,0Nchmiel
0,02Npozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
281. TRIADIMEFON0,1owoce cytrusowe
(suma triadimefonu i triadimenolu)0,2jabłka
1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-0,1pozostałe owoce ziarnkowe
(1,2,4-triazol-1-ylo)butan-2-on0,1owoce pestkowe
2,0winogrona
0,5truskawki
0,1owoce jagodowe
0,2banany
3,0ananasy
0,1pozostałe owoce
0,5cebula
1,0dymka
0,3pomidory
0,5papryka
1,0por
0,1pozostałe warzywa
0,2nasiona roślin oleistych
0,2orzechy
0,1ziemniaki
0,2herbata
10,0chmiel
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
282. TRIADIMENOL0,1owoce cytrusowe
(suma triadimenolu i triadimefonu)0,2jabłka
1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-0,1pozostałe owoce ziarnkowe
(1,2,4-triazol-1-ylo-2-butanol0,1owoce pestkowe
2,0winogrona
0,5truskawki
0,1owoce jagodowe
0,2banany
3,0ananasy
0,1pozostałe owoce
0,5cebula
1,0dymka
0,3pomidory
0,5papryka
1,0por
0,1pozostałe warzywa
0,2nasiona roślin oleistych
0,2orzechy
0,1ziemniaki
0,2herbata
10,0chmiel
0,1pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
283. TRIALAT0,1owoce, warzywa
(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat)

diizopropylotiokarbaminian S-2,3,3-trichloroallilu

284. TRIASULFURON0,05owoce, warzywa
1-[2-(2-chloroetoksy)fenylosulfonylo]-3-0,05ziemniaki
(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-0,1herbata
ylo)mocznik0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
285. TRIAZOFOS0,02owoce cytrusowe
tiofosforan O,O-dietylo-O-1-fenylo-1H-0,02pozostałe owoce
1,2,4-triaz-ol-3-ylu0,02warzywa
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
286. TRICHLORFON0,5owoce
2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian-dimetylu0,2warzywa
287. TRICHLORONAT0,2Nwarzywa
etylotiofosfonian O-etylo-O-2,4,5-trichlorofenylu
288. TRIDEMORF0,05owoce, warzywa
mieszanina reakcyjna homologów C11÷C140,1orzechy
4-alkilo-2,6-dimetylomorfoliny0,1nasiona roślin oleistych
0,05ziemniaki
20,0herbata
0,1chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
288a. TRIFLOKSYSTROBINA 0,3owoce cytrusowe
(E)-metoksyimino-{(E)-α-[l-(α,α, 0,5owoce ziarnkowe
α-trifluoro-m-tolilo)etylidenoaminooksy]-o-tolilo}octan metylu 1,0morele, wiśnie, brzoskwinie, w tym nektarynki i podobne hybrydy
0,02pozostałe owoce pestkowe
5,0winogrona
0,02truskawki
1,0porzeczki, agrest
0,02pozostałe owoce jagodowe
0,05banany
0,02warzywa korzeniowe i bulwiaste, warzywa cebulowe
0,5pomidory
0,2ogórki, cukinia, korniszon
0,3melon
0,02pozostałe warzywa
0,02orzechy
0,05nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
30,0chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
289. TRIFLURALINA0,5Nwarzywa
2,6-dinitro-N,N-dipropylo-4-trifluorometylo anilina0,1Nrzepak
290. TRIFORYNA0,05owoce cytrusowe
1,4-bis(2,2,2-trichloro-1-formamidoetylo)2,0owoce ziarnkowe
piperazyna2,0porzeczki, agrest
2,0wiśnie, morele, brzoskwinie
1,0śliwki
0,05pozostałe owoce pestkowe
0,05pozostałe owoce
0,5ogórek
0,05pozostałe warzywa
0,05ziemniaki
0,1herbata
0,05orzechy
30,0chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
290a. TRIFLUSULFURON METYLU

kwas 2-[4-dimetyloamino-6-(2,2,2-trifluoroetoksy)-1,3,5-triazyn-2-ylokarbamoilosulfamoilo]-3-metylobenzoesowy

0,05Nburaki cukrowe
290b. TRIMETYLOSULFONIUM KATION

(efekt zastosowania glifosatu)

kation trimetylosulfonium

0,05

0,5

mandarynki, włączając klementynki i inne hybrydy

pomarańcze

0,05pozostałe owoce cytrusowe
1,0oliwki (oliwa)
0,05pozostałe owoce
0,05warzywa
0,05grzyby uprawowe
20,0grzyby dziko rosnące
0,05orzechy
10,0nasiona soi
0,05pozostałe nasiona roślin oleistych
0,05warzywa strączkowe
0,05ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
291. WAMIDOTION0,5owoce ziarnkowe
(suma wamidotionu, sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako wamidotion)

tiofosforan O,O-dimetylo-S-2-(1-metylokarbamoiloetylotio) etylu

0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
292. WINKLOZOLINA0,05owoce cytrusowe
(suma winklozoliny i wszystkich 1,0owoce ziarnkowe
metabolitów zawierających grupę 3,5-0,5wiśnie
dichloroaniliny wyrażona 2,0pozostałe owoce pestkowe
jako winklozolina)10,0porzeczki, kiwi
3-(3,5-dichlorofenylo)-5,0owoce jagodowe
5-metylo-5-winylooksazolidyno-2,4-dion0,05pomidory
0,5marchew
5,0warzywa liściowe i łodygowe
0,05chrzan, rzodkiewki, seler
0,5warzywa strączkowe
1,0pozostałe warzywa
0,05ziemniaki
1,0rzepak
0,1herbata
0,05pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
293. ZINEB (patrz ditiokarbaminiany)
293a. ZOKSAMID0,02owoce cytrusowe
3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-etylo-1-metylo-2-oksypropylo)-4-metylobenzamid5,0

0,02

winogrona

pozostałe owoce

0,5pomidory
0,02pozostałe warzywa
0,02warzywa strączkowe
0,02orzechy
0,05nasiona roślin oleistych
0,02ziemniaki
0,05herbata
0,05chmiel
0,02pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego
294. ZWIĄZKI MIEDZI (w przeliczeniu na Cu)5,0owoce, warzywa
295. ZWIĄZKI RTĘCI
(suma związków rtęci wyrażona jako rtęć)0,01owoce
0,01warzywa
0,01warzywa strączkowe
0,02nasiona roślin oleistych
0,01ziemniaki
0,02herbata
0,02chmiel
0,01pozostałe środki spożywcze pochodzenia roślinnego

N - narodowe NDP

* definicja NDP dla chloroprofamu w ziemniakach obejmuje tylko chloroprofam

Uwagi: (uchylone).

Objaśnienia:

1. Warzywa korzeniowe i bulwiaste:

brukiew, burak ćwikłowy, burak cukrowy, chrzan, marchew, pasternak, pietruszka-korzeń, seler-korzeń, skorzonera, rzepa, rzodkiew, rzodkiewka - cały produkt po usunięciu wierzchołków, liści okrywowych i przylegającej ziemi.

2. Warzywa cebulowe:

cebula, cebula dymka, cebula szalotka, czosnek - cały produkt po usunięciu wierzchołków, liści okrywowych i przylegającej ziemi.

3. Warzywa liściowe i łodygowe (oraz kwiaty i ogonki liściowe):

brokuł, burak liściowy (boćwina), cykoria liściowa, endywia, jarmuż, kalafior, kalarepa, kapusta (biała, czerwona, włoska, brukselska, chińska), karczoch, koper, por, rabarbar, rzeżucha, sałata, szczaw, szpinak, szparag - cały produkt po usunięciu wierzchołków, liści okrywowych, korzeni i przylegającej ziemi.

4. Warzywa owocowe:

arbuz, cukinia, dynia, kabaczek, melon, oberżyna, ogórek, papryka, patison, pomidor - cały produkt po usunięciu szyputek.

5. Warzywa strączkowe:

bób, fasola - suche nasiona, fasola szparagowa, groch - suche nasiona, groch - zielone nasiona, groch cukrowy (zielony strąk), soczewica - cały produkt po usunięciu strąków lub razem ze strąkami, jeśli są one przeznaczone do spożycia.

6. Owoce ziarnkowe:

gruszka, jabłko, pigwa - cały produkt po usunięciu szypułki.

7. Owoce pestkowe:

brzoskwinia, czereśnia, morela, nektarynka, śliwka, wiśnia - cały produkt po usunięciu szypułki.

8. Owoce jagodowe:

agrest, aronia, borówka czernica (czarna jagoda), borówka brusznica, jeżyna, malina, porzeczka (biała, czerwona, czarna), poziomka, rodzynka, truskawka, winogrono, żurawina - cały produkt po usunięciu szypułki, w przypadku porzeczek owoce z szypułkami.

9. Owoce cytrusowe:

cytryna, grejpfrut, limonka, mandarynka (łącznie z klementynką), pomarańcza, pomelo - cały produkt.

10. Owoce inne:

ananas, awokado, banan, daktyl, figa, granat, kiwi, kumkwat, lichi, mango, marakuja, oliwka, papaja - cały produkt po usunięciu szypułki.

11. Orzechy:

kasztan jadalny, kokos, laskowy, makadamia, migdał, nerkowce, orzechy brazylijskie, orzeszki sosnowe, pekan, pistacja, włoski, ziemny - cały produkt po usunięciu skorupki.

12. Grzyby:

hodowlane i dziko rosnące - cały produkt po usunięciu podłoża i przylegającej ziemi.

13. Nasiona roślin oleistych:

mak, ziarna gorczycy, orzeszki ziemne, rzepak, siemię lniane, ziarna soi, ziarna sezamu, ziarna słonecznika - cały produkt po usunięciu skorupek i łusek.

14. Zioła (świeże):

pietruszka naciowa, seler naciowy, szczypiorek, trybula - cały produkt po usunięciu przylegającej ziemi.

15. Ziemniaki - cały produkt po usunięciu przylegającej ziemi.

16. Herbata:

suszone, fermentowane lub w inny sposób przetwarzane części rośliny Camellia sinensis lub innych roślin, służące do sporządzania naparów - cały produkt.

17. Chmiel - suszony - cały produkt.

18. Przyprawy - nasiona kminku, nasiona jałowca, gałka muszkatołowa, pieprz (czarny, biały), laska wanilii i inne.

ZAŁĄCZNIK Nr  2 9

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W ZIARNIE ZBÓŻ LUB NA JEGO POWIERZCHNI, A TAKŻE STOSOWANYCH PRZY FUMIGACJI ZIARNA ZBÓŻ

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie zostały wymienione w niniejszym załączniku, nie mogą przekraczać poziomu 0,01 mg/kg środka spożywczego.

Część  A

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin w lub na ziarnie zbóż

Nazwa chemicznego środka ochrony roślinNajwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu)

12
1. 1,1-dichloro 2,2-bis (4-etylofenylo-)etan0,01 ziarno zbóż
1a. 1,2-dibromoetan0,01 ziarno zbóż
1b. 1,2-dichloroetan0,01 ziarno zbóż
2. ABAMEKTYNA

(suma avermekcyny B1a, avermekcyny B1b i izomery delta-8,9 avermekcyny B1a)

mieszanina w stosunku 4:1:

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R, 24S)-6'[(s)-sec-butylo]-21,24-dihydroksy-5',11,13,22-tetra-metylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.1.4,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro-2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo- α-L-arabino-heksopiranozylu (i) z

(10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksy-6'-izo-propylo-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza-10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'-(5',6'-dihydro-2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo- α-L-arabino-heksopiranozydem (ii)

0,01 ziarno zbóż
3. ACEFAT

acetyloamid O,S-dimetylotiofosforowy

0,02 ziarno zbóż
3a. ACETOCHLOR

2-chloro-2'etylo-6'-metylo-N-(etoksymetylo) acetanilid

0,02N kukurydza
4. ACIBENZOLAR-S-METYLOWY

kwas-S benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotiolowy

0,05 ziarno zbóż
5. ALACHLOR

2,6-dietylo-N-(metoksymety-lo)-chloroacetanilid

0,1 kukurydza
6. ALDIKARB

O-metylokarbamoilooksym-2-metylo-2-(metylotio)propionaldehydu

0,05 ziarno zbóż
7. ALDRYNA

(łącznie z dieldryną w przeliczeniu na dieldrynę)

95 % rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksa-chloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu

0,01 ziarno zbóż
7a. AMIDOSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-metanosulfonylometylosulfamoilomocznik

0,01N ziarno zbóż
8. AMITRAZ

(suma amitrazu i jego metabolitów zawierających 2,4 dimetylo anilinę wyrażone jako amitraz)

N-metylo-bis(2,4-ksylilometylo)amina

0,05 ziarno zbóż
9. AMITROL

3-amino-1,2,4-triazol

0,01 ziarno zbóż
10. ANILAZYNA

2,4-dichloro-6-(2-chloroanilino)-1,3,5-triazyna

0,2 ziarno zbóż
11. ARAMIT

2-(4-tert-butylofenoksy)-1-metyloetyl 2-hloroetylo siarczan

0,01 ziarno zbóż
12. AZOCYKLOTYNA

(suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) tri(cykloheksylo)-1H-1,2,4-triazol-1-ylo-cyna

0,05 ziarno zbóż
13. AZOKSYSTROBINA

metylo (E)-2-{2-[6-(2-cyjanofenoksy)pirimidyno-4-iloksy] fenyl}-3-metoksyakrylan

5,0 ryż

0,3 pszenica, żyto,

pszenżyto, jęczmień

0,05 pozostałe ziarno zbóż

14. AZYMSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-[2-metyl-4-(2-metylo-2H-tetrazol-5-ylo)-2H-pirazol-3-ilosulfonylo]mocznik

0,02 ziarno zbóż
15. AZYNOFOS ETYLOWY

ditiofosforan O,O-dietylo-S-(3,4-dihydro-4-okso-benzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo) metylu

0,05 ziarno zbóż
16. ATRAZYNA

2-chloro-4-etyloamino-6-izopropyloamino-1,3,5-triazyna

0,5 kukurydza
17. BARBAN

(wyrażony jako 3-chloroanilina)

3-chlorofenylokarbaminian 4-chlorobut-2-ynylu

0,05 ziarno zbóż
18. BENALAKSYL

DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-fenyloacetylo-alaninian metylu

0,05 ziarno zbóż
19. BENFURAKARB

N-[2,3-dihydro-2,2-dimetylo-benzofurano-7-yloksykarbo-nylo(metylo)-aminotio]-N-izo-propylo-β-alaninian

0,05 ziarno zbóż
20. BENOMYL

(suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako kar-bendazym) 1-(butylokarbamoilo)benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu

0,1 ziarno zbóż
21. BENSULTAP

di(benzenotiosulfonian)-S,S'- 2-dimetyloaminotrimetylenu

0,2N ziarno zbóż
22. BENTAZON

(suma bentazonu i jego konjugatów 6-hydroksy oraz 8-hydroksy-ben-tazonu wyrażone jako bentazon)

2,2-ditlenek 3-izopropylo- (1H)benzo-2,1,3-tiadiazin-4-onu

0,1 ziarno zbóż
23. BIFENTRYNA

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan-2-metylobifenyl-3-ilometylu

0,5 pszenica, jęczmień, owies,

pszenżyto

0,05 pozostałe ziarno zbóż

23a. BINAPAKRYL0,01 ziarno zbóż
3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylofenylu
23b. BIFENOKS

5-(2,4-dichlorofenoksy)-2-nitrobenzoesan metylu

0,05N ziarno zbóż
24. BITERTANOL

1-(bifenyl-4-iloksy-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ylo)butan-2-ol

0,05 ziarno zbóż
25. BROMKI NIEORGANICZNE

(w przeliczeniu na jon bromu)

50 ziarno zbóż
26. BROMOKSYNIL

(włączając jego estry wyrażone jako bromoksynil)

3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl

0,1 kukurydza

0,05 pozostałe ziarno zbóż

27. BROMOPROPYLAT

4,4'-dibromobenzilan izopropylu

0,05 ziarno zbóż
28. BUTYLAT

N,N-diizobutylotiokarbaminian S-etylu

0,1N kukurydza
28a. CHINOKSYFEN0,02 pszenica, żyto, pszenżyto
5,7-dichloro-4-(p-fluorofenoksy)hinolina0,2 jęczmień, owies

0,02 pozostałe ziarno zbóż

29. CHLORDAN

1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a tetrahydro-4,7-metanoidan

0,02 ziarno zbóż
30. CHLORFENWINFOS

fosforan(Z,E)-2-chloro-1-(2,4-dichlorofenylowinylo-dietylu)

0,05N ziarno zbóż
31. CHLORFENAPYR

4-bromo-2-(4-chlorofenyl)-1-(etosymetyl)-5-(trifluorometyl)-1H-pyrrol-3-carbonitryl

0,05 ziarno zbóż
32. CHLORMEKWAT

chlorek 2-chloroetylotrimetyloamoniowy

5,0 owies

2,0 pszenica, żyto, pszenżyto,

jęczmień

0,05 pozostałe ziarno zbóż

33. CHLOROBENZYD

sulfid 4-chlorobenzylowo-4-chlorofenylowy

0,01 ziarno zbóż
34. CHLOROBENZYLAT

4,4'-dichlorobenzilan etylu

0,02 ziarno zbóż
35. CHLOROBUFAM

(wyrażone jako 3-chloroanilina)

3-chlorofenylokarbaminian 1-metyloprop-2-ynylu

0,05 ziarno zbóż
36. CHLOROFENSON

4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu

0,01 ziarno zbóż
37. CHLOROKSURON

3-[4-(4-chlorofenoksy)fenylo]-1,1-dimetylo-mocznik

0,05 ziarno zbóż
38. CHLOZOLINAT

(RS)-3-(3,5-dichlorofenylo)-5-metylo-2,4-diokso-1,3-oksazolidyno-5-karboksylan etylu

0,05 ziarno zbóż
38a. CHLOROPROFAM

(chloroprofam i 3-chloroanilina wyrażone jako chloroprofam)

3-chlorofenylokarbaminian izopropylu

0,02 ziarno zbóż
39. CHLOROTALONIL

tetrachloroizoftalonitryl

0,1 pszenica, żyto, owies,

pszenżyto

0,01 pozostałe ziarno zbóż

40. CHLORPIRYFOS

tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-O,O-dietylu

0,2 jęczmień

0,05 pozostałe ziarno zbóż

41. CHLORPIRYFOS METYLOWY

tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-O,O-dimetylu

0,05 ryż
42. CHLORSULFURON

1-(2-chlorofenylosulfonylo)-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5 -triazyn-2-ylo) mocznik

0,1N ziarno zbóż
43. CHLORTOLURON

3-(3-chloro-4-metylofenylo)- 1,1-dimetylomocznik

0,1N ziarno zbóż
44. CYAZOFAMID

4-chloro-2-cyjano-N,N-dimetylo-5-(4-metylofenylo)-1H-imidazolo-1-sulfonamid

0,02 ziarno zbóż
45. CYFLUTRYNA

mieszanina dwóch par enan-cjomerów: [(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (R)- α -cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R,3R)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (S)- α - cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu] i [(1S,3R)-3-(2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)- α -cyjano- 4-fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R,3S)-3- (2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)- α -cyjano-4-fluoro- 3-fenoksybenzylu] (w stosunku ok. 1:2)

0,05 kukurydza

0,02 pozostałe ziarno zbóż

46. CYHALOFOP BUTYLOWY

(suma cyhalofopu butylowego i jego wolnych kwasów )

kwas (R)-2-[4-(4-cyjano-2-fluorofenoksy)fenoksy] propionowy

0,02 ziarno zbóż
47. CYHALOTRYNA

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocy-klopropanokarbo-ksylan-(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,05 jęczmień

0,02 pozostałe ziarno zbóż

48. CYHEKSATYNA

(suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna) wodorotlenek tricykloheksylocyny

0,05 ziarno zbóż
49. CYJANAZYNA

2-(4-chloro-6-etyloamino-1,3,5-triazyn-2-yloamino)-2- metylopropionitryl

0,1 ziarno zbóż
50. CYKLANILID

kwas 1-(2,4-dichlorofenylo)-karbamoilocyklopropanokarboksylowy

0,05 ziarno zbóż
51. CYNIDON ETYLOWY

(suma cynidonu etylowego i jego izomery E)

(Z)-etylo 2-chloro-3-[2-chloro-5-(cyclohekso-1-en- 1, 2-dikarboksymido)fenylo]akrylan

0,1 ziarno zbóż
52. CYPERMETRYNA

(suma izomerów cypermetryny) (1RS,3RS)-(1RS,3RS)-2,2- dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ylo) cyklopropanokarboksylan/RS/-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,2 jęczmień, owies

0,05 pozostałe ziarno zbóż

52a. CYPRODYNIL

4-cyklopropylo-6-metylo-N-fenylopirimidyno-2-amina

0,02N ziarno zbóż
53. CYPROKONAZOL

(2RS,3RS,2SR,3SR)-2-(4-chlo-rofenylo)-3-cyklopropylo-1-(1H-1,2,4-triazol-1-ylo)butan-2-ol

0,1N ziarno zbóż
54. CYROMAZYNA

cyklopropylo-1,3,5-triazino-2,4,6-tramina

0,05 ziarno zbóż
55. 2,4-DB

kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy) butanowy

0,05 ziarno zbóż
56. 2,4-D

kwas 2,4-dichlorofenoksyoctowy

0,05 ziarno zbóż
57. DAMINOZYD

kwas N,N-dimetyloaminobursztynoamowy

0,02 ziarno zbóż
58. DDT

(suma DDT, DDE i DDD)

1,1,1-tetrachloro-2,2 bis(4-chlorofenylo)etan

0,05 ziarno zbóż
59. DELTAMETRYNA

(1R)-cis-3-(2,2-dibromowinylo)-2,2-dimetylocyklopropa-nokarboksylan (S)-α-cyjano- 3-fenoksybenzylu

1,0 ziarno zbóż
60. DIALAT

(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu

0,05 ziarno zbóż
61. DIAZYNON

tiofosforan O,O-dietylo-O-(2-izopropylo-6-metylopirymidyn-4-ylu)

0,02 ziarno zbóż
62. DIBROMOETAN

(dibromoetan)

0,01 ziarno zbóż
63. DICHLOFOP METYLOWY

(RS)-2-[4-(2,4-dichlorofenoksy)fenoksy]propionian metylu

0,1N ziarno zbóż
64. DICHLORFOS (DDVP)

fosforan 2,2-dichlorowinylodimetylu

2,0 ziarno zbóż
65. DICHLORPROP

kwas (+)-2-(2,4-dichlorofenoksy) propionowy

0,2N ziarno zbóż
66. DIELDRYNA

(łącznie z aldryną w przeliczeniu na dieldrynę)

95 % rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro 1,4:5,8-dimetanonaftalenu

0,01 ziarno zbóż
67. DIFENZOKWAT

kation 3,5-difenylo-1,2-dimetylopirazolowy

0,1N ziarno zbóż
67a. DIFENOKONAZOL

1-(2-[4-(4-chlorofenoksy)-2-chlorofenylo]-4-metylo-1,3-dioksolan-2-ylometylo)-1H-1,2,4-triazol

0,02N ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
68. DIFLUBENZURON

1-(4-chlorofenylo)-3-(2,6-di-fluorobenzoilo)mocznik

0,1N ziarno zbóż
69. DIFLUFENIKAN

2',4'-difluoro-2-(3-trifluorometylofenoksy)nikotynoiloanilid

0,05N ziarno zbóż
70. DIKAMBA

kwas 3,6-dichloro-2-metoksybenzoesowy

0,01N kukurydza

0,3N pozostałe ziarno zbóż

71. DIKOFOL

(suma izomerów p,p' i o,p')

2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo)etanol

0,02 ziarno zbóż
72. DIKWAT10,0 jęczmień
dibromek 9,10-dihydro-8a,-10a-diazoniafenantrenowy1,0 kukurydza, proso
2,0 owies
0,05 pozostałe ziarno zbóż
72a. DIMOKSYSTROBINA

(E)-2-(metoksyimino)-N-metylo-2-[α-(2,5-ksyloksy)-o-tolylo]acetamid

0,1N pszenica

0,1N żyto

72b. DIMETENAMID-P

(włączając inne mieszaniny izomerów, suma izomerów)

(S)-2-chloro-N-(2,4-dimetylo-3-tienylo)-N-(2-metoksy-1-metyloetylo)acetamid

0,01 ziarno zbóż
73. DIMETOAT0,3 pszenica, żyto, pszenżyto
(suma dimetoatu i ometoatu wyrażona jako dimetoat)

ditiofosforan O,O-dimetylo-S-metylokarbamoilometylu

0,02 pozostałe ziarno zbóż
73a. DINOSEB0,01 ziarno zbóż
4,6-dinitro-2-sec-butylofenol
74. DINOTERB

4,6-dinitro-2-tert-butylofenol

0,05 ziarno zbóż
75. DISULFOTON0,1 pszenica
ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-etylotio)etylu0,2 jęczmień, sorgo

0,02 pozostałe ziarno zbóż

76. DITIOKARBAMINIANY:2,0 jęczmień, owies
MANEB, TIURAM, ZINEB, METIRAM, MANKOZEB, PROPINEB (wyrażone jako CS2)1,0 pszenica, żyto

0,05 pozostałe ziarno

77. DNOK

2-metylo-4,6-dinitrofenol

0,05 ziarno zbóż
78. ENDOSULFAN

(suma endosulfanu i siarczanu endosulfanu w przeliczeniu na endosulfan)

S-tlenek 6,7,8,9,10,10-heksa-chloro-1, 5,5a,6,9,9a- heksahydro-6,9-meta no-2,4,3-benzodioksatiepinu

0,05 ziarno zbóż
79. ENDRYNA

rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksa-chloro-1, 4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4,5,8-dimetanonaftalen

0,01 ziarno zbóż
79a. EPOKSYKONAZOL0,2N pszenica, żyto, pszenżyto
(2RS,3SR)-1-[3-(2-chlorofenylo)-2,3-epoksy-2-(4-fluorofenylo)propylo]-1H-1,2,4-triazol1,0N jęczmień, owies
80. EPTC

dipropylotiokarbaminian S-etylu

0,1N kukurydza
81. ETEFON0,2 pszenica, pszenżyto
kwas 2-chloroetylofosfonowy0,5 jęczmień, żyto
0,05 pozostałe ziarno zbóż
82. ETOFUMESAT

(suma etofumesatu i metabolitu metanosulfonianu 2,3-dihydro-3,3-dimetylo-2-oksobenzofuran-5-ilu wyrażone jako etofumesat) metanosulfonian

(-)-2-etoksy-2,3-dihydro-3,3-di-metylobenzofuran-5-ylu

0,05 ziarno zbóż
83. ETOKSYSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirimidyn-2-ylo-3-(2-etoksyfenoksysulfonylo) mocznik

0,05 ziarno zbóż
83a. ETYLENU TLENEK0,02 ziarno zbóż
(suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażony jako tlenek etylenu)
84. FAMOKSADON0,2 jęczmień
3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoksyfenol)-1,3-oksazolidin-2,4-dion0,02 pozostałe ziarno zbóż
84a. FENAMIDON

(S)-1-anilino-4-metylo-2-metylotio-4-fenyloimidazolin-5-on

0,02 ziarno zbóż
85. FENAMIFOS

(suma fenamifosu, jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos) izopropyloamidofosforan etylo-(3-metylo-4-metylotio)fenylu

0,02 ziarno zbóż
86. FENARYMOL

alkohol 2,4'-dichloro-a-(5- pirymidynylo)benzhydrylowy

0,02 ziarno zbóż
87. FENBUTATYNY TLENEK

tlenek bis[tris(2-metylo-2-fenylopropylo)]cyny

0,05 ziarno zbóż
87a. FENITROTION

tiofosforan O, O-dimetylo-O-3-metylo-4-nitrofenu

10,0N ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
88. FENOKSAPROP ETYLOWY

kwas (RS)-2-[4-(6-chloro-1,3- benzoksazol-2-yloksy)fenoksy] propionowy

0,1N ziarno zbóż
88a. FENPROPIDYNA1,0 jęczmień
(RS)-1-[3(tert-butylofenylo)-2-metylopropylo piperydyna0,2 pozostałe ziarno zbóż
89. FENPROPIMORF

(+)-cis-4-[3-(4-tert-butylofenylo) -2-metylopropylo]-2,6-di- metylomorfolina

0,5 jęczmień, pszenica,

pszenica orkisz, owies,

żyto, pszenżyto

0,05 pozostałe ziarno zbóż
90. FENWALERAT i ESFENWALERAT

(RS)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylomaslan (RS)-α-cyjano- 3-fenoksybenzylu

- suma izomerów RR i SS:0,2 jęczmień, owies
0,05 żyto, pszenżyto, pszenica
0,02 pozostałe ziarno zbóż
- suma izomerów RS i SR:0,05 jęczmień, owies
0,02 pozostałe ziarno zbóż
91. FENHEKSAMID

2',3'-dichloro-4'-hydroksy-1-metylocykloheksanokarboksa-nilid

0,05 ziarno zbóż
92. FENTYNA OCTAN

kation trinenylocyny

0,05 ziarno zbóż
93. FENTYNA WODOROTLENEK

kation trinenylocyny

0,05 ziarno zbóż
93a. FIPRONIL

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylofenylo)-trifluorometanosulfinylo-pirazol-4-ilo-3-karbonitryl

0,02N ziarno zbóż
94. FLAMPROP IZOPROPYLOWY

D,L-N-benzoilo-N-(3-chloro-4-fluoroalaninian izopropylu)

0,2N ziarno zbóż
94a. FLAZASULFURON

1-(4-4,6-dimetoksypirimidyn-2-ylo)-3-(3-trifluorometylo-2-pirydylosulfonylo)mocznik

0,02 ziarno zbóż
95. FLORASULAM

2',6',8-trifluoro-5-metoksy [1,2,4]triazolo[1,5-c] pyrimidin-2-sulfona-nilid

0,01 ziarno zbóż
95a. FLUCHINKONAZOL

3-(2,4-dichlorofenylo)-6-fluoro-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilo)-chinazolin-4 (3H)-on

0,05N ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
96. FLUCYTRYNAT

(suma izomerów wyrażona jako flucytrynat)

(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo

(S)-2-(4-difluoro-metoksyfenylo) maślan

0,05 ziarno zbóż
96a. FLUFENACET

(suma wszystkich związków zawierających N-fluorofenylo-N-izopropyl) wyrażone jako flufenacet)

4'-fluoro-N-izopropylo-2-[5-(trifluorometylo)-1,3,4-tiadiazolo-2-iloksy]acetanilid

0,05 ziarno zbóż
96b. FLUDIOKSONIL

4-(2,2-difluorobenzo [1,3]-dioksol-4-ilo)-1H-pirolo-3-karbonitryl

0,05N ziarno zbóż
97. FLUMOKSAZIN

N-(7-fluoro-3,4-dihydro-3-okso-4-prop-2-ynylo-2H-1,4-benzo-ksazino-6-il)cykloheksa-1-ene-1,2-dikarboksamid

0,05 ziarno zbóż
97a. FLUOKSASTROBINA0,5N jęczmień, owies
(E)-{2-[6-(2-chlorofenoksy)-5-fluoropirimidin-4-iloksy]fenylo}(5,6-dihydro-1,4,2-dioksazin-3-ilo)metanon O-metylooksym0,05N pszenica, pszenżyto
98. FLUOROCHLORIDON

3-chloro-4-(chlorometylo)-1-[3-tri fluorometylo)fenylo]-2-pyrolidon

0,1N ziarno zbóż
99. FLUPYRSULFURON METYLOWY

kwas 2-(4,6-dimetoksypirimidyn-2-ilokarbamoilosulfamoilo)-6-triflu-orometylonikotynowy

0,02 ziarno zbóż
100. FLURENOL

kwas 9-hydroksyfluoreno-9-karboksylowy

0,05N ziarno zbóż
101. FLUROKSYPYR

(włączając jego estry wyrażone jako fluroksypyr)

kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy

0,1 jęczmień, owies, żyto,

pszenżyto, pszenica

0,05 pozostałe ziarno zbóż

101. FLUSILAZOL

bis(4-fluorofenylo)(metylo) (1H-1,2,4-triazol-1-ylometylo) -silan

0,02 ziarno zbóż
102. FLUTRIAFOL

(RS)-2,4'-difluoro-a-(1H-1,2,4-triazol-1-ylometylo) benzhydrol

0,5N ziarno zbóż
102a. FLURTAMON

(RS)-5-metyloamino-2-fenylo-4-(3-trifluorometylofenylo) furan-3-on

0,02 ziarno zbóż
103. FORAMSULFORON

1-(4,6-dimetoksypirimidyn-2-ilo)-3-(2-dimetoksykarbamoilo-5-for-mamidofenylosulfonylo) mocznik

0,01 ziarno zbóż
104. FORAT

ditiofosforan O,O-dietylo-S-etylotiometylu

0,05 ziarno zbóż
105. FORMOTION

ditiofosforan S-(N-formylo-N- metylokarbomoilo) metylo-O,O-dimetylu

0,02 ziarno zbóż
106. FOSFAMIDON

fosforan (2-chloro-2-dietylo-karbamoilo-1-metylo)winylodimetylu

0,05 ziarno zbóż
106a. FOSTIAZAT

(RS)-3-[sec-butylosulfanylo(etoksy)fosfinoilo]-1,3-tiazolidyn-2-on

0,02 ziarno zbóż
107. FURATIOKARB

N,N-dimetylo-N,N-tiodikarb-aminian butylo-2,3-dihydro-2, 2-dime-tylobenzofuran-7-ylu

0,05 ziarno zbóż
107a. GAMMA-CYHALOTRYNA0,02N pszenica
(S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylo (Z)-(1R,3R)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylan0,05N jęczmień
108. GLIFOSAT

N-(fosfonometylo)glicyna

10,0 pszenica, żyto, pszenżyto

20,0 jęczmień, owies, sorgo

1,0 kukurydza

0,1 pozostałe ziarno zbóż

108a. GUAZATYNY OCTAN

mieszanina produktów reakcji poliamin, głównie oktametyloenodiaminy, iminodi(oktametyleno) diaminy, oktametylenobis(iminooktametyleno) diaminy oraz karbamonitrylu

0,01N ziarno zbóż
109. α-HCH

α-heksachlorocykloheksan

(wyrażone jako suma izomerów α- i β-)

0,02 ziarno zbóż
110. β-HCH

β-heksachlorocykloheksan

(wyrażone jako suma izomerów α- i β-)

0,02 ziarno zbóż
111. γ-HCH

γ-heksachlorocykloheksan

(patrz lindan)

112. HEKSACHLOROBENZEN (HCB)

heksachlorobenzen

0,01 ziarno zbóż
113. HEKSAKONAZOL

(RS)-2-(2,4-dichlorofrnylo)-1-(1,2,4-triazol-1-ylo)heksan-2-ol

0,1 jęczmień, pszenica

0,02 ziarno zbóż

114. HEPTACHLOR

(suma heptachloru i epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor) 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-meta-noinden

0,01 ziarno zbóż
114a. HYDRAZYD KWASU MALEINOWEGO

hydrazyd kwasu maleinowego

0,2 ziarno zbóż
115. IMAZABETABENZ

produkt reakcji zaw. kwas (±)-6-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imi-dazolin-2-ilo)-m-toluilowy i kwas (±)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imidazolin-2-91. ylo)-p-toluilowy

0,05N ziarno zbóż
116. IMAZALIL

1-(b-allioksy-2,4-dichlorofen-yloetylo)-imidazol

0,02 ziarno zbóż
117. IMAZAMOKS

kwas (RS)-2-(4-izopropylo-4-metylo-5-okso-2-imidazolin-2-ylo)-5-metoksymetylonikotynowy

0,05 ziarno zbóż
117a. IMIDAKLOPRYD

1-((6-chloro-3-pirydynylo)metylo)-4,5-dihydro-N-nitro-imidazolo amina

0,05N kukurydza
118. IPRODION3,0 ryż
3-(3,5-dichlorofenylo)-N-izopropylo-2,4-dioksoi0,5 jęczmień, owies, pszenica
midazoli-dyno-1-karboksyamid0,02 pozostałe ziarno zbóż
119. IPROWALIKARB

izopropyle 2-metyl-1-[(1-p-tolyletyl)karbamoilo]-(S)-propylokarbaminian

0,05 ziarno zbóż
120. IZOKSABEN

N-[3-(1-etylo-1-metylopropy-lo) izoksazol-5-ilo]-2,6-dime-toksybenzamid

0,1N ziarno zbóż
120a. IZOKSAFLUTOL

5-cyklopropylo-4-(2-metanosulfonylo-4-trifluorometylobenzoilo)izoksazol

0,05N kukurydza
121. IZOPROTURON

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik

0,05 ziarno zbóż
121a. KAMFECHLOR0,1 ziarno zbóż
(mieszanina chlorowanych kamfenów zawierająca 67-69 % chloru)
121 b. JODOSULFURON METYLOWO SODOWY

4-jodo-2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)ureidosulfonylo]benzoesan metylowo sodowy

0,01N ziarno zbóż
121c. JOKSYNIL

(włączając jego estry wyrażone jako joksynil)

4-hydroksy-3,5-dijodobenzonitryl

0,05 ziarno zbóż
122. KARBARYL

metylokarbaminian 1-naftylu

1,0 ryż

0,5 pozostałe ziarna zbóż

123. KARBENDAZYM

(suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako kar-bendazym) benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu

0,1 ziarno zbóż
124. KARBOFURAN

(suma karbofuranu, 3-hydroksykarbofuranu i 3-ketokarbofuranu wyrażona jako karbofuran)

metylokarbaminian 2,3-di- hydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu

0,1 ziarno zbóż
125. KARBOKSYNA

5,6-dihydro-2-metylo-1,4-o-ksatiino-3-karboksyanilid

0,2N ziarno zbóż
126. KARBOSULFAN

(suma karbosulfanu, karbofu-ranu, 3-hydroksykarbofuranu i 3-ketokarbofuranu) 2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7- benzofuranylo [(dibutyloamino)tio]metylokarbaminian

0,05 ziarno zbóż
126a. KARFENTRAZON ETYLOWY

(oznaczany jako karfentrazon i wyrażony jako karfentrazon etylowy)

kwas(RS)-2-chloro-3-[2-chloro-5-(4-difluorometylo-3-metylo-5-okso-4,5-dihydro-1,2,4-triazol-1-ilo)-4-fluorofenylo]propionowy

0,05 ziarno zbóż
127. KLOFENTEZYNA

(suma wszystkich związków zawierających cząsteczkę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna)

3,6-bis(2-chlorofenylo)-1,2,3,4,5-tetrazyna

0,02 ziarno zbóż
127a. KLOPYRALID (3,6-DCP)0,05 kukurydza
kwas 3,6-dichloro-2-pirydynokarboksylowy2,0 pozostałe ziarno zbóż
128. KREZOKSYM METYLOWY

(E)-2-metoksyimino-(2-o-toli-loksymetylofenylo)octan metylu

0,05 ziarno zbóż
129. KWINTOCEN

(suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintocen) pentachloronitrobenzen

0,02 ziarno zbóż
129a. LAMBDA-CYHALOTRYNA

Produkt reakcji zawierający równe ilości (Z)-(1R)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu i (Z)-(1S)-cis-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo) -2,2-dimetylocyklopropanokarboksylanu (R)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,1N ziarno zbóż
130. LINDAN (γ-HCH)

γ-heksachlorocykloheksan

0,01 ziarno zbóż
131. LINURON

3-(3,4-dichlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

0,05 ziarno zbóż
132. MANEB

(patrz ditiokarbaminiany)

133. MANKOZEB

(patrz ditiokarbaminiany)

134. MALATION

ditiofosforan S-1,2-bis(etoksy-karbonylo)etylo-O,O-di-metylu

8,0 ziarno zbóż
135. MCPA

kwas (4-chloro-2-metylofeno-ksy)octowy

0,1N ziarno zbóż
136. MEKARBAM

ditiofosforan S-(N-etoksykar-bonylo-N-metylokarbamoilo) metylo-O,O-dietylu

0,05 ziarno zbóż
137. MEKOPROP

(suma mekopropu-p i mekopropu wyrażona jako mekoprop)

kwas (±)-2-(4-chloro-2-metylofenoksy) propionowy

0,05 ziarno zbóż
137a. MEPANIPYRIM

(mepanipyrym i jego metabolit (2-anilino-4-(2-hydroksypropyl)-6-metylopirymidyn wyrażony jako metanipyrym)

N-(4-metylo-6-prop-1-ynylopyrymidyn-2-ylo)anilina

0,01 ziarno zbóż
138. MERKAPTODIMETUR

(suma merkaptodimeturu, sulfonu i sulfotlenku wyrażona jako merkaptodimetur)

metylokarbaminian 3,5-dime-tylo-4-metylotiofenylu

0,1N kukurydza
139. METABENZOTIAZURON

1-(2-benzotiazolilo)-1,3-dimetylomocznik

0,1N ziarno zbóż
140. METALAKSYL

(+-)-N-(2-metoksyacetylo)-N-(2,6-ksylilo)-DL-alaninian metylu

0,05 ziarno zbóż
141. METALAKSYL

(w tym inne mieszaniny izomerów metalaksylu z uwzględnieniem metalaksylu-m)

(suma izomerów)

(±)-N-(2-metoksyacetylo)-N-(2,6-ksylilo)-DL-alaninian metylu

0,05 ziarno zbóż
142. METAMIDOFOS

amidotiofosforan O,S-dimetylu

0,01 ziarno zbóż
143. METAKRIFOS

fosforan (E)-O-2-metoksy-karbonyloprop-1-enylo O,O-dimetylo

0,05 ziarno zbóż
143a. METALDEHYD

r-2,c-4,c-6,c-8,2,4,6,8-tetrametylo-1,3,5,7-tetraoksacyklooktan

1,0N ziarno zbóż
143b. METKONAZOL

(1RS, 5RS; 1RS, 5SR)-5-(4-chlorobenzylo)-2,2-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ilometylo) cyklopentanol

0,05N ziarno zbóż z wyjątkiem kukurydzy
144. METOKSYCHLOR (DMDT)

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-metoksyfenylo)etan

0,01 ziarno zbóż
145. METOKSURON

3-(3-chloro-4-metoksyfenylo)-1-dimetylomocznik

0,1N ziarno zbóż
146. METOMYL

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

S-metylo-N-(metylokarbamoiloksy)tioacetamid

0,05 ziarno zbóż
146a. METOLACHLOR

2-chloro-6-etylo-N-(2-metoksyacetylo)acet-O-toluid

0,02N ziarno zbóż
146b. METOSULAM

2', 6'-dichloro-5,7-dimetoksy-3'-metylo [1,2,4]-triazolo [1,5]-pirymidyno-2-sulfonoanilid

0,01N ziarno zbóż
147. METSULFURON METYLOWY

kwas 2-[3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)ureidosulfon-ilo)benzoesowy

0,05 ziarno zbóż
148. METYDATION

ditiofosforan S-(2,3-dihydro-5-metoksy-2-okso-1,3,4-tia-diazol-3-ylo) metylo-O,O-di-metylu

0,02 ziarno zbóż
148a. MEZOSULFURON METYLOWY

2-[(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ilokarbamoil) sulfamid]-α-(metanosulfonamido)-4-metylobenzoesan metylu

0,05N ziarno zbóż
148b. MEZOTRION

(suma mezotrionu i MNBA (kwasu 4-metylosulfonylo-2-nitrobenzoesowego) wyrażona jako mezotrion)

2-(4-mesylo-2-nitrobenzoilo)cykloheksano-1,3-dion

0,05 ziarno zbóż
148c. MOLINAT

N,N-heksametylenotiokarbaminian S-etylu

0,05 ziarno zbóż
149. MONOLINURON

3-(4-chlorofenylo)-1-metoksymetylomocznik

0,05 ziarno zbóż
150. MYCHLOBUTANIL

(alfa-(3-hydroksybutylo)-alfa-(4-chlorofenylo)-1H-1,2,4-triazol-1-propanonitryl (RH9090) wyrażony jako mychlobutanil)

2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ilomety-lo) heksylokarbonitryl

0,02 ziarno zbóż
150a. NIKOSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-dimetylokarbamoilo-2-pirydylosulfonylo)mocznik

0,05N ziarno zbóż
150b. NITROFEN

eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

0,01 ziarno zbóż
150c. NITROFENOLAN-O SODU

orto-nitrofenolan sodu

0,02N ziarno zbóż
150d. NITROFENOLAN-P SODU

para-nitrofenolan sodu

0,02N ziarno zbóż
150e. NITROGWAJAKOLAN SODU

5-nitrogwajakolan sodu

0,01N ziarno zbóż
151. NUARYMOL

alkohol (+)-2-chloro-4'-fluoro-α-(pirymidyn-5-ilo) benzyhydrolowy

0,1N ziarno zbóż
152. OKSADIARGIL

5-tetra-butylo-3-[2,4-dichloro-5-(prop-2-ynyloksy) fenylo]3H-1,3,4-oksadiazol-2-on

0,01 ziarno zbóż
153. OKSASULFURON

2-[3-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-ureidosulfonylo]benzoesan oksetan-3-ylu

0,05 ziarno zbóż
154. OKSYDEMETON METYLOWY

(suma oksydemetonu metylowego i S-metylosulfonu demetonu wyrażona jako oksydemton metylowy)

tiofosforan S-(2-etylosulfinylo) etylo-O,O-dimetylu

0,1 jęczmień, owies

0,02 pozostałe ziarno zbóż

155. PARATION

tiofosforan O,O-dimetylo-O-4- nitrofenylu

0,05 ziarno zbóż
156. PARATION METYLOWY

(suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy)

tiofosforan O,O-dimetylo-O-4-nitrofenylu

0,02 ziarno zbóż
157. PENDIMETALIN

N-(1-etylopropylo)-3,4-dime-tylo-2,6-dinitrobenzenoamina

0,05 ziarno zbóż
158. PENKONAZOL

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo) pentylo]-1H-1,2,4-triazol

0,05 ziarno zbóż
159. PERMETRYNA

(suma izomerów permetryny):

(1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2-dimetylo cyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu

0,05 ziarno zbóż
159a. PIKOKSYSTROBINA0,2 jęczmień, owies
(E)-3-metoksy-2-[2-(6-trifluorometylo-2-pirydyloksy)fenylo]akrylan metylu0,05 pozostałe ziarno zbóż
160. PIKOLINAFEN

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo) pentylo]-1H-1,2,4-triazol

0,05 ziarno zbóż
160a. PINOKSADEN

8-(2,6-dietyl-4-metylofenylo)-9-okso-1,2,4,5-tetrahydro-9H-pirazolo [1,2-d][1,4,5] oksadiazepin-7-yloester kwasu 2,2-dimetylopropionowego

0,5N ziarno zbóż
161. PIRYDAT

(suma pirydatu i jego produktu hydrolizy CL 9673 (6-chloro-4-hydroksy-3-fenylopyridazyny) oraz hydrolizowanych konjugatów CL 9673 wyrażone jako piridat)

tiokarbaminian S-oktylo-6-chloro-3-fenylopirydazyn-4-ylu

0,05 ziarno zbóż
162. PIRYMIFOS METYLOWY

dimetylotiofosforan O-2-diety-loamino-6-metylo-4-pirymi-dynylu

5,0 ziarno zbóż
163. PIRYMIKARB

(suma pirymikarbu, demetylopirymikarbu i dimetyloform-amidopiry-mikarbu)

dimetylotiokarbaminian 2-dimetylopirymidyn-4-ylu

0,1N ziarno zbóż
164. PROCHLORAZ

(suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6 trójfenolową wyrażona jako prochloraz) N-propylo-N-[2-(2,4,6-tri-chlorofenoksy)]etyloimidazolo-1-karboksyamid

1,0 owies, jęczmień, ryż

0,5 pszenżyto, pszenica, żyto 0,05 pozostałe ziarno zbóż

165. PROCIMIDON

(suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-di chloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina)

N-(3,5-dichlorofenylo)-1,2- dimetylo-1,2-cyklopropano-dikarboksyimid

0,02 ziarno zbóż
166. PROFAM

karbanilan izopropylu

0,05 ziarno zbóż
167. PROFENOFOS

tiofosforan O-(4-bromo-2-chlorofenylo)-O-etylo-S-propylu

0,05 ziarno zbóż
168. PROHEKSADION

(proheksadion i jego sole wyrażone jako proheksadion)

kwas 3,5-diokso-4-propionylocykloheksakarboksylowy

0,2 pszenica, jęczmień

0,05 pozostałe ziarno zbóż

168a. PROKWINAZID

6-jodo-2-proksy-3-propylo-3H-kwinazolino-4-on

0,01N ziarno zbóż
169. PROPIKONAZOL0,2 jęczmień, owies
(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-di-oksolan-2-ylometylo]-1H-1,2,4-triazol0,05 pozostałe ziarno zbóż
170. PROPINEB

(patrz ditiokarbaminiany)

171. PROPOKSUR

metylokarbaminian 2-izopro-poksyfenylu

0,05 ziarno zbóż
171a. PROPOKSYKARBAZON

(propoksykarbazon, jego sole i 2-hydroksypropoksy-propoksykarbazon liczone jako propoksykarbazon)

metylo 2-(4,5-dihydro-4-metylo-5-okso-3-propoksy-1H-1,2,4-triazol-1-yl)karboksamidosulfonylobenzen

0,02 ziarno zbóż
172. PROPYZAMID

3,5-dichloro-N-(1,1-dimetylopropynylo) benzamid

0,02 ziarno zbóż
173. PROSULFURON

1-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazino-2-il)-3-[2-(3,3,3-tri-fluoropropylo)fenylosulfonylo] mocznik

0,02 ziarno zbóż
173a. PROTIOKONAZOL0,03N jęczmień, owies
(RS)-2-[2-(1-chlorocyklopropylo)-3-(2-chlorofenylo)-2-hydroksypropylo]-2,4-dihydro-1,2,4-triazol-3-dion0,01N pszenica, pszenżyto
174. PYRAZOFOS

dietyloditiofosforan O-6-etoksykarbonylo-5-metylopipirazolo[1,5-a]pirymidyn-2-ylu

0,05 ziarno zbóż
175. PYMETROZYNA

(E)-4,5-dihydro-6-metylo-4-(3-piridylometyleneamino)-1,2,4-trazino-3(2H)-on

0,02 ziarno zbóż
176. PYRAFLUFEN ETYLOWY

kwas 2-chloro-5-(4-chloro-5-difluorometoksy-1-metylopyrazol -3-ylo )-4-fluorofenoksyoctowy

0,02 ziarno zbóż
176a. PYRAKLOSTROBINA

metylo N-{2-[1-(4-chlorofenylo)-1H-pyrazol-3-iloksymetylo] fenylo}(N-metoksy)karbaminian

0,1 pszenica, żyto, pszenżyto

0,3 jęczmień, owies

0,02 pozostałe ziarno zbóż

177. RESMETRYNA

(włączając inne mieszaniny izomerów)

(suma izomerów)

(1RS)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ylo)cyklo-propanokarboksylan (5-benzylo-3-furylo)metylu

0,05 ziarno zbóż
177a. RIMSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirymidyn-2-ylo)-3-(3-etanosulfonylo-2-pirydynosulfonylo)mocznik

0,05N kukurydza
177b. SILTIOFAM

N-allilo-4,5-dimetylo-2-(trimetylosililo)tiofeno-3-karboksamid

0,05 ziarno zbóż
178. SPIROKSAMINA

(RS)-8-tert-butylo-1,4-dioksapiro[4.5]dec-2-ilometylo(etylo)-propyloamina

0,3 jęczmień, owies

0,05 pozostałe ziarno zbóż

179. SULFOSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirimidin-2-ilo)-3-(2-etylosulfonyloimidazol [1,2-a]piridin-3-ylosulfonylo) mocznik

0,05 ziarno zbóż
180. SYMAZYNA

2-chloro-4,6-bis(etyloamino)-1,3,5-triazyna

0,05N ziarno zbóż
181. TEBUKONAZOL

(RS)-1-(4-chlorofenylo)-4,4-dimetylo-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylometylo) pentan-3-ol

0,2N ziarno zbóż
182. TECHNAZEN

2,3,5,6-tetrachloronitrobenzen

0,05 ziarno zbóż
183. TERBUFOS

dietyloditiofosforan S-tert-butylotiometylu

0,1N ziarno zbóż
184. TERBUTRYNA

2-tert-butyloamino-4-etyloamino-6-metylotio-1,3,5-triazyna

0,1N ziarno zbóż
185. TETRAKONAZOL

eter (±)-2-(2,4-dichlorofeny-lo)-3-(1H-1,2,4-triazol-1-ylo)propylo-1,1, 2,2-tetrafluoroetylu

0,05N ziarno zbóż
186. TIABENDAZOL

(suma tiabendazolu i 5-hydroksytiabendazolu)

2-(tiazol-4-ylo)benzimidazol

0,05 ziarno zbóż
187. TIFENSULFURON METYLOWY

kwas 3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo-karbamoilosulfoamoilo)tiofeno-2-karboksylowy

0,05 ziarno zbóż
188. TIODIKARB

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

3,7,9,13-tetrametylo-5,11-di-oksa-2,8,14-tritia-4,7,9,12-tetra-azapentadeka-3,12-dieno-6,10-dion

0,05 ziarno zbóż
189. TIOFANAT METYLOWY

(suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako karbendazym)

O-fenylenobis[4,4'-(3-tioallo-fanian)]dimetylu

0,1 ziarno zbóż
190. TIURAM

(patrz ditiokarbaminiany)

190a. TRALKOKSYDYM

2-(1-(etoksyimino)propylo)-3-hydroksy-5-(2,4,6-trimetylofenylo)cykloheks-2-enon

0,01 ziarno zbóż
191. TRIADIMEFON

(suma triadimefonu i triadi-menolu) 1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimety-lo-1- (1,2,4-triazol-1-ylo) butan-2-on

0,2 pszenica, jęczmień, owies,

żyto, pszenżyto

0,1 pozostałe ziarno zbóż

192. TRIADIMENOL

(suma triadimenolu i triadimefonu)

1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ylo-2-2-butanol

0,2 pszenica, jęczmień, owies,

żyto, pszenżyto

0,1 pozostałe ziarno zbóż

193. TRIALAT

(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat) diizopropylotiokarbaminian S-2,3,3-trichloroallilu

0,1N ziarno zbóż
193a. TRIASULFURON

1-[2-(2-chloroetoksy)fenylosulfonylo]-3-(4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazyn-2-ylo)mocznik

0,05 ziarno zbóż
194. TRIAZOFOS

tiofosforan O,O-dietylo-O-1- fenylo-1H-1,2,4-triazol-3-ylu

0,02 ziarno zbóż
195. TRIDEMORF

mieszanina reakcyjna homologów C11÷C14

4-alkilo-2,6-dimetylomorfoliny

0,2 pszenica, owies

0,05 pozostałe ziarno zbóż

196. TRIBENURON METYLOWY

kwas 2-[4-metoksy-6-metylo-1,3,5-triazino-2-ilo(metylo) karbamoilo sulfamoilo] benzoesowy

0,05N ziarno zbóż
197. TRIDEMORF

4-alkilo-2,6-dimetylomorfolina

0,1 ziarno zbóż
198. TRICHLORFON

2,2,2-trichloro-1-hydroksyetylofosfonian-dimetylu

0,1 ziarno zbóż
198a. TRIFLOKSYSTROBINA0,3
(E)-metoksyimino-{(E)- α-[1- α, α, α-trifluoro-m-tolilo)etylidenoaminooksy]-o-tolilo}octan metylu0,05
0,05
0,02
199. TRIFORYNA

1,4-bis(2,2,2-trichloro-1-for-mamidoetylo)piperazyna

0,1 pszenica, żyto, pszenżyto,

jęczmień, owies

0,05 pozostałe ziarno zbóż

199a. TRINEKSAPAK ETYLU

kwas 4-cyklopropylo(hydroksyl)metyleno-3,5-dioksocykloheksanokarboksylowy

0,3N ziarno zbóż
199b. TRITIKONAZOL

(E)-(RS)-5-(4-chlorobenzylideno)-2,2-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ilometylo)cyklopentanol

0,01N ziarno zbóż
199c. TRITOSULFURON

1-(4-metoksy-6-trifluorometylo-1,3,5-triazyn-2-ilo)-3-(2-trifluorometylobenzenosulfonylo) mocznik

0,01N ziarno zbóż
199d. TRIMETYLOSULFONIUM KATION

(efekt zastosowania glifosatu)

kation trimetylosulfonium

5,0 pszenica, żyto, pszenżyto

10,0 jęczmień, owies

0,05 pozostałe ziarno zbóż

200. WINKLOZOLINA

(suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina) 3-(3,5-dichlorofenylo)-5-me-tylo-5- winylooksazolidyno-2, 4-dion

201. ZINEB (patrz ditiokarbaminiany)

0,05 ziarno zbóż
201a. ZOKSAMID

3,5-dichloro-N-(3-chloro-1-etylo-1-metylo-2-oksypropylo)-4-metylobenzamid

0,02 ziarno zbóż
202. ZWIĄZKI RTĘCI0,01 ziarno zbóż
Objaśnienia:

Ziarno zbóż: gryka, jęczmień, kukurydza, owies, proso, pszenica, pszenżyto, ryż, sorgo, żyto, inne zboża.

Część  B

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości niektórych chemicznych środków ochrony roślin stosowanych przy fumigacji ziarna zbóż

Nazwa chemicznego środka ochrony roślinNajwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu)

12
1. BROMEK METYLU

(w przeliczeniu na bromek metylu)

0,1 ziarno zbóż
2. DWUSIARCZEK WĘGLA0,1 ziarno zbóż
3. CZTEROCHLOREK WĘGLA0,1 ziarno zbóż
4. CYJANOWODÓR

(cyjanowodór i inne cyjanki wyrażone jako cyjanowodór)

15 ziarno zbóż
5. FOSFOROWODÓR

(fosforowodór i inne fosforki wyrażone jako fosforowodór)

0,1 ziarno zbóż
Uwagi:

Poziomy pozostałości środków chemicznych stosowanych przy fumigacji ziarna zbóż mogą być przekroczone w chwili wprowadzenia produktu do obrotu, pod warunkiem, że produkty te nie są przeznaczone do bezpośredniego spożycia oraz że istnieją odpowiednie gwarancje, że produkty te nie zostaną przeznaczone do konsumpcji lub produkcji innych środków spożywczych do czasu, gdy pozostałości te nie będą przekraczały najwyższych dopuszczalnych poziomów.

Objaśnienia:

Ziarno zbóż: gryka, jęczmień, kukurydza, owies, proso, pszenica, pszenżyto, ryż, sorgo, żyto, inne zboża.

ZAŁĄCZNIK Nr  3 10

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN, KTÓRE MOGĄ ZNAJDOWAĆ SIĘ W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO LUB NA ICH POWIERZCHNI

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie zostały wymienione w niniejszym załączniku, nie mogą przekraczać poziomu 0,01 mg/kg środka spożywczego.

Część  A

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin mających powinowactwo do tłuszczu w lub na środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Nazwa chemicznego środka ochrony roślinNajwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości (mg/kg produktu)
tłuszcz zawarty w mięsie i produktach mięsnychmleko i produkty mlecznejaja bez skorup
1234
1. 1,1-dichloro 2,2-bis (4-etylo-fenylo-)etan0,010,010,01
1a. 1,2-dichloroetan0,10,10,1
2. ABAMEKTYNA

(suma avermekcyny B1a, avermekcyny B1b i izomery delta-8,9 avermekcyny B1a) mieszanina w stosunku 4:1: (10E,14E,16E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R, 12S,13S,20R,21R,24S)-6'[(s)-sec-butylo]-21,24-dihydroksy-5',11,13,22-tetrametylo

0,02 wątroba cielęca 0,01 pozostałe

produkty

0,0050,01
-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[ 15.6.1.14,8. 020,24]pentakoza-10,14, 16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro -2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo-α-L-arabino-he-ksopiranozylu (i) z

(10E,14E,16 E,22Z)-(1R,4S,5'S,6S,6'R,8R,12S,13S,20R,21R,24S)-21,24-dihydroksy-6'-izopropylo-5',11,13,22-tetrametylo-2-okso-3,7,19-trioksatetracyklo-[15.6.1.14,8.020,24]pentakoza- 10,14,16,22-tetraen-6-spiro-2'(5',6'-dihydro -2'H-piran)-12-yl 2,6-dideoksy-4-O-(2,6-dideoksy-3-O-metylo-α-L-arabino-heksopiranozylo)-3-O-metylo- α-L-arabino-heksopiranozydem (ii)

3. ALDRYNA

(łącznie z dieldryną w przeliczeniu na dieldrynę)

95 % rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu

0,20,0060,02
4. ARAMIT

2-(4-tert-butylofenoksy)-1-metyloetyl 2-hloroetylo siarczan

0,010,010,01
5. AZYNOFOS ETYLOWY

ditiofosforan O,O-dietylo-S-(3,4-dihydro-4-oksobenzo[d]-1,2,3-triazyn-3-ylo) metylu

0,050,050,05
6. BARBAN

(wyrażony jako 3-chloroanilina)

3-chlorofenylokarbaminian 4-chlorobut-2-ynylu

0,050,050,05
7. BIFENTRYNA

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan2-metylobifenyl-3-ylometylu

0,1 tłuszcz cielęcy

0,05 pozostałe

produkty

0,010,01
8. BITERTANOL

1-(bifenyl-4-iloksy-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-ol

0,050,050,05
8a. BINAPAKRYL0,010,010,01
3-metylobut-2-enian 2,4-dinitro-6-sec-butylofenylu
8b. BROMOKSYNIL

(włączając jego estry wyrażone jako bromoksynil)

3,5-dibromo-4-hydroksybenzonitryl

0,05 mięso

0,2 podroby

0,01
9. BROMOPROPYLAT

4,4'-dibromobenzylan izopropylu

0,050,050,05
9a. CHINOKSYFEN

5,7-dichloro-4-(p-fluorofenoksy)hinolina

0,20,050,02
10. CHLOROBENZYD

sulfid 4-chlorobenzylowo-4-chlorofenylowy

0,050,050,05
11. CHLOROBENZYLAT

4,4'-dichlorobenzilan etylu

0,010,010,01
12. CHLOROFENSON

4-chlorobenzenosulfonian 4-chlorofenylu

0,050,050,05
13. CHLOROKSURON

3-[4-(4-chlorofenoksy)fenylo]- -1,1-dimetylo-mocznik

0,050,050,05
14. CHLORDAN

1,2,4,5,6,7,8,8-oktachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoidan

0,050,0020,005
14a. CHLOROPROFAM

(chloroprofam i kwas 4'-hydroksy-chloroprofam-O-sulfoniowy (4-HSA) wyrażone jako chloroprofam)

3-chlorofenylokarbaminian izopropylu

0,05 mięso,

wątroba

0,2 nerki

0,2
15. CHLORPIRYFOS

tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ilo-O,O-dietylu

0,05 drób0,010,01
16. CHLORPIRYFOS METYLOWY

tiofosforan O-3,5,6-trichloropirydyn-2-ylo-O,O-dimetylu

0,050,010,01
17. CYFLUTRYNA

mieszanina dwóch par enancjomerów: [(1S,3S)-3-(2,2-dichlorowin-ylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)- α -cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R,3R)-3-(2,2-di-chlorowinylo)-2,2- dimetylocyklopropanokarboksylan (S)- α -cyjano-4-fluoro-3- fenoksybenzylu] i [(1S,3R) -3-(2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (R)- α- cyjano-4-fluoro-3-fenoksybenzylu + (1R,3S)- 3-(2,2-dichlorowinylo)-2,2-dimetylo cyklopropanokarboksylan (S)- α -cyjano- 4-fluoro-3-fenoksy-benzylu]

(w stosunku ok. 1:2)

0,050,020,02
18. CYHALOTRYNA

(Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoropropenylo)-2,2-dimetylo-cyklopropanokarboksylan-(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,5 z wyjątkiem

drobiu

0,02 drób

0,050,02
19. CYKLANILID

kwas 1-(2,4-dichlorofenylo)-karbamoilocyklopropanokarboksylowy

0,010,010,01
20. CYPERMETRYNA

(suma izomerów cypermetryny)

(1RS,3RS)-(1RS,3RS)-2,2- dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ylo)cyklopropanokarboksylan /RS/- α -cyjano-3-fenoksy-benzylu

0,05 drób

0,2 pozostałe

produkty

0,020,05
21. DDT

(suma DDT, DDE i DDD)

1,1,1-tetrachloro-2,2-bis(4-chlorofenylo)etan

1,00,040,05
22. DELTAMETRYNA

(1R)-cis-3-(2,2-dibromowi-nylo)-2,2-dimetylocyklopropanokarboksylan (S)-α-cyjano-3-fenoksybenzylu

0,05 drób

0,5 pozostałe

produkty

0,05
23. DIAZYNON

tiofosforan O,O-dietylo-O- (2-izo propylo-6-metylo-pirymidyn-4-ylu)

0,010,010,01
24. DIELDRYNA

(łącznie z aldryną w przeliczeniu na dieldrynę)

95 % rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8Ar)-1,2,3,4,10,10-heksa-chloro-1,4,4a,5,8,8a-heksa-hydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu

0,20,0060,02
25. DIKOFOL

2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo) etanol

0,5 cielęcina,

baranina, mięso

kozie

0,1 drób

0,05 pozostałe

produkty

0,020,05
26. DISULFOTON

ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-etylotio) etylu

0,020,020,02
27. ENDOSULFAN

(suma endosulfanu i siarczanu endosulfanu w przeliczeniu na endosulfan)

S-tlenek 6,7,8,9,10,10-heksachloro-1,5,5a,6,9,9a-heksahydro-6,9-metano-2,4,3-benzodioksatiepinu

0,10,0040,1
28. ENDRYNA

rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4,5,8-dimetanonaftalen

0,050,0010,005
28a. ETYLENU TLENEK0,020,020,02
(suma tlenku etylenu i 2-chloroetanolu wyrażony jako tlenek etylenu)
29. FENBUTATYNY TLENEK

tlenek bis[tris(2-metylo-2- fenylopropylo)cyny]

0,050,050,05
30. FENTYNA

(suma trójfenylocyny, octanu, chlorku i wodorotlenku trifenylocyny wyrażona jako wodorotlenek trifenylocyny) kation trifenylocynowy

0,050,050,05
31. FENWALERAT i ESFENWALERAT
(RS)-2-(4-chlorofenylo)-3-metylomaslan (RS)-α cyjano-fenoksybenzylu
- suma izomerów RR i SS:0,02 mięso drobiowe0,020,02
0,2 pozostałe

produkty

- suma izomerów RS i SR:0,02 mięso drobiowe0,020,02
0,05 pozostałe

produkty

32. FLUCYTRYNAT

(suma izomerów wyrażona jako flucytrynat)

(RS)-α-cyjano-3-fenoksybenzy-lo(S)-2-(4-difluorometoksyfenylo)maślan

0,050,050,05
33. α-HCH

α-heksachlorocykloheksan

0,20,0040,02
34. β-HCH

β-heksachlorocykloheksan

0,10,0030,01
35. γ-HCH (patrz lindan)
36. HEKSACHLOROBENZEN (HCB) heksachlorobenzen0,2N0,01N0,02N
37. HEPTACHLOR

(suma heptachloru i epoksy- du heptachloru wyrażona jako heptachlor) 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden

0,20,0040,02
37a. KAMFECHLOR0,05 z 0,01
(mieszanina chlorowanych kamfenów zawierająca 67-69 % chloru)wyjątkiem drobiu
37b. KAPTAN0,010,010,01
N-(trichlorometylotio)cyklo-heks-4-ene-1,2-dikarboksymid
37c. JOKSYNIL

(włączając jego estry wyrażone jako joksynil)

4-hydroksy-3,5-dijodobenzonitryl

0,05 mięso,

0,2 podroby

0,01
38. KARBARYL

metylokarbaminian 1-naftylu

0,5N drób

0,2N pozostałe

produkty

0,1N0,5N
39. KREZOKSYM METYLOWY

(E)-2-metoksyimino-(2-o-toli-loksymetylofenylo)octan metylu

0,02 mięso,

wątroby, tłuszcz

0,05 nerki

0,050,02
40. KWINTOCEN

(suma kwintocenu i pentachloroaniliny wyrażona jako kwintocen) pentachloronitrobenzen

0,010,010,01
41. LINDAN (γ-HCH)

γ-heksachlorocykloheksan

0,7 mięso drobiowe

0,02 pozostałe

produkty

0,0010,1
42. METAKRIFOS

(E)-O-2-metoksykarbonyloprop-1-enylo O,O-dimetylo fosforotioat

0,010,010,01
43. METOKSYCHLOR(DMDT

1,1,1-trichloro-2,2-bis(4-metoksyfenylo)etan

0,010,010,01
44. METYDATION

ditiofosforan S-(2,3-dihydro- 5-meto ksy-2-okso-1,3,4-tiadiazol-3-ilo)metylo-O,O-di-metylu

0,020,020,02
44a. NITROFEN0,010,010,01
eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy
45. PARATION

tiofosforan O,O-dimetylo-O-4- nitrofenylu

0,050,050,05
46. PENDIMETALINA

N-(1-etylopropylo)-3,4-dimetylo-2,6-dinitrobenzenoamina

0,050,050,05
47. PENKONAZOL

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo) pentylo]-1H-1,2,4-triazol

0,050,010,05
48. PERMETRYNA

(suma izomerów permetryny): (1RS,3RS)-(1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorowinylo)-2-dimetylocyklopropanokarboksylan 3-fenoksybenzylu

0,50,50,05
48a. PIKOKSYSTROBINA

(E)-3-metoksy-2-[2-(6-trifluorometylo-2-pirydyloksy)fenylo]akrylan metylu

0,050,020,05
49. PIRYMIFOS METYLOWY

dimetylotiofosforan O-2-di-etyloamino-6-metylo-4-pirymidynylu

0,050,050,05
50. PROCHLORAZ

(suma prochlorazu i jego metabolitów zawierających cząsteczkę 2,4,6 trójfenolową wyrażona jako na prochloraz)

N-propylo-N-[2-(2,4,6-trichlorofenoksy)]etyloimidazolo-1- karboksyamid

0,2 tłuszcz wołowy

2,0 wątroby wołowe

0,5 nerki wołowe

0,1 pozostałe

produkty

0,020,1
51. PROFENOFOS

tiofosforan O-(4-bromo-2-chlorofenylo)-O-etylo-S-propylu

0,050,010,05
51a. PYRAKLOSTROBINA

metylo N-{2-[1-(4-chlorofenylo)-1H-pyrazol-3-iloksymetylo] fenylo}(N-metoksy)karbaminian

0,050,010,05
52. PYRAZOFOS

dietyloditiofosforan O-6-eto-ksykarbonylo-5-metylopipira-zolo[1,5-a]pirymidin-2-ylu

0,020,020,1
53. RESMETRYNA

(włączając inne mieszaniny izomerów) (suma izomerów)

(1RS)-cis,trans-2,2-dimetylo-3-(2-metylopropen-1-ylo)cyklopropanokarboksylan (5-benzylo-3-furylo)metylu

0,10,10,1
54. TECHNAZEN

2,3,5,6-tetrachloronitrobenzen

0,050,050,05
55. TRIAZOFOS

tiofosforan O,O-dietylo-O- 1-fenylo-1H-1,2,4-triazol-3-ylu

0,020,020,02
56. TRIDEMORF

mieszanina reakcyjna homologów C11÷C14 4-alkilo-2,6-dimetylomorfoliny

0,050,050,05
57. TRIADIMEFON

(suma triadimenolu i tradimefonu)

1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ilo)butan-2-on

0,10,10,1
58. TRIADIMENOL

(suma triadimenolu i tradimefonu)

1-(4-chlorofenoksy)-3,3-dimetylo-1-(1,2,4-triazol-1-ylo-2- butanol

0,10,10,1
58a. TRIMETYLOSULFONIUM KATION

(efekt zastosowania glifosatu)

kation trimetylosulfonium

0,2 mięso i nerki

cielęce

0,5 wątroba cielęca

0,1 nerki drobiowe

0,05 pozostałe

produkty

0,10,01
59. PROPIKONAZOL

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,

0,1 wątroby

przeżuwaczy

0,010,01
3-di-oksolan-2-ylometylo]-1H-1,2,4-triazol0,01 pozostałe

produkty

Uwagi:

W przypadku produktów spożywczych wieloskładnikowych, dla których nie zostały ustalone najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości środków chemicznych, najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości nie mogą przekraczać ustalonych, biorąc pod uwagę względne stężenia tych składników w żywności wieloskładnikowej.

Wskazówki:

1. Mięso i jego przetwory

W przypadku środków spożywczych o wagowo wyrażonej zawartości tłuszczu 10 % lub mniej, pozostałości odnoszą się do całej masy środka spożywczego wraz z kością. W takich przypadkach najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości stanowi jedną dziesiątą wartości odnoszącej się do zawartości tłuszczu, ale nie może być mniejszy niż 0,01 mg/kg.

2. Mleko i jego przetwory

Mleko: W przypadku oznaczania pozostałości w pełnym mleku krowim jako podstawę do obliczeń należy brać pod uwagę 4 % wagową zawartość tłuszczu.

Produkty mleczne: - przy wagowej zawartości tłuszczu mniej niż 2 % - najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości stanowi połowę wartości ustalonej dla mleka pełnego,

- przy wagowej zawartości tłuszczu 2 % lub więcej - najwyższy dopuszczalny poziom pozostałości wyraża się w mg/kg tłuszczu; w takich przypadkach najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są 25 razy wyższe od wartości ustalonej dla mleka pełnego.

3. Jaja

W przypadku jaj i produktów jajecznych zawierających więcej niż 10 % tłuszczu, najwyższe dopuszczalne pozostałości wyraża się w mg/kg tłuszczu. W tym przypadku najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości są 10 razy wyższe od najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla świeżych jaj.

Objaśnienia:

1. Mięso i jego przetwory:

1) mięso wołowe, wieprzowe, owiec, kóz, koni, mułów, osłów - świeże, chłodzone, mrożone, suszone, wędzone, solone;

2) jadalne podroby i tłuszcz wołowy, wieprzowy, owiec, kóz, koni, mułów, osłów - świeże, chłodzone, mrożone, suszone, wędzone, solone;

3) mięso i jadalne podroby z drobiu (kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki) - świeże, chłodzone, mrożone;

4) przetwory z mięsa lub podrobów mięsnych;

5) kiełbasy i inne podobne produkty z mięsa, podrobów, krwi, żywność wyprodukowana na bazie tych produktów.

2. Mleko i jego przetwory:

1) mleko i śmietana - świeże, niezagęszczone bez dodatku cukru, zagęszczone z dodatkiem cukru lub innych produktów słodzących;

2) masło, inne tłuszcze i oleje pochodzące z mleka, ser, twaróg.

3. Jaja:

1) jaja ptaków w skorupkach - konserwowane, gotowane;

2) jaja ptaków bez skorup, żółtka jaj - świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, mrożone lub w inny sposób konserwowane.

Część  B

Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin niemających powinowactwa do tłuszczu w lub na środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego

Nazwa chemicznego środka ochrony roślinNajwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu)

mięso i produkty mięsnemleko i produkty mlecznejaja bez skorup
1234
1. ACEFAT

acetyloamid O,S-dimetylo-tiofosforowy

0,020,020,02
2. ACIBENZOLAR-S-METYLOWY

kwas-S benzo[1,2,3]tiadiazolo-7-karbotiolowy

0,020,020,02
3. ALDIKARB

O-metylokarbamoilooksym-2-metylo-2-(metylotio)pro-pionaldehydu

0,010,010,01
4. AMITRAZ

(suma amitrazu i jego metabolitów zawierających 2,4 dimetylo anilinę wyrażone jako amitraz) N-metylo-bis (2,4-ksylilometylo)amina

0,050,01
5. AZOCYKLOTYNA

(suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna)

tri(cykloheksylo)-1H-1,2,4-triazol-1-ylo-cyna

0,2 cielęcina

0,05 pozostałe

produkty

0,050,05
6. AZOKSYSTROBINA

metylo (E)-2-{2-[6-(2-cyja-nofenoksy)pirimidyno-4-yloksy]fenyl}-3-metoksyakrylan

0,050,010,05
7. BENALAKSYL

DL-N-(2,6-dimetylofenylo)-N-fenyloacetylo-alaninian metylu

0,50,050,05
8. BENFURAKARB

N-[2,3-dihydro-2,2-dimety-lobenzofurano-7-yloksykarbonylo(metylo)-aminotio]-N-izopropylo-β-alaninian

0,50,050,05
9. BENOMYL

(suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako karbendazym) 1-(butylokarbamoilo)benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu

0,10,10,1
10. BENTAZON

(suma bentazonu i jego konjugatów 6-hydroksy oraz 8-hydroksy-bentazonu wyrażone jako bentazon)

2,2-ditlenek 3-izopropylo-(1H) benzo-2,1,3-tia-diazin-4-onu

0,050,020,05
11. CHLORMEKWAT

chlorek 2-chloroetylotri-metyloamoniowy

0,05 wątróbki

drobiowe

0,1 nerki cielęce

0,1 wątróbki cielęce 0,05 pozostałe

produkty

0,050,05
12. CHLOROBUFAM

(wyrażone jako 3-chloroanilina)

3-chlorofenylokarbaminian 1-metyloprop-2-ynylu

0,050,050,05
13. CHLOROTALONIL

tetrachloroizoftalonitryl

0,010,010,01
14. CYHEKSATYNA

(suma azocyklotyny i cyheksatyny wyrażona jako cyheksatyna)

wodorotlenek tricykloheksylo-cyny

0,2 cielęcina

0,05 pozostałe

produkty

0,050,05
15. CYROMAZYNA

cyklopropylo-1,3,5-triazino-2,4,6-tramina

0,05 wszystkie

produkty z

wyjątkiem

baraniny

0,020,2
16. 2,4-DB

kwas 4-(2,4-dichlorofenoksy) butanowy

0,05 mięso

0,1 wątroba, nerki

0,010,05
17. 2,4-D

(suma 2,4-D i jego estrów wyrażona jako 2,4-D)

kwas (2,4-dichlorofenoksy) octowy

1,0 wątroby z

wyjątkiem

drobiowych

0,05 pozostałe

produkty

0,010,01
18. DAMINOZYD

(suma damidozydu i 1,1-di-metylohydrazydu wyrażone jako damidozyd)

kwas N,N-dimetyloamino-bursztynoamowy

0,050,050,05
19. DIALAT

(suma dialatu i trialatu w przeliczeniu na trialat)

diizopropylotiokarbaminian S-2,3-dichloroallilu

0,20,20,2
20. DICHLORFOS (DDVP)

fosforan 2,2-dichlorowinylo-dimetylu

0,05N0,02N0,05N
21. DIKOFOL

2,2,2-trichloro-1,1-bis(4-chlorofenylo)

etanol

1,0 wątroby cielęce,

baranie i kozie

21a. DINOSEB0,010,010,01
4,6-dinitro-2-sec-butylofenol
22. DINOTERB

4,6-dinitro-2-tert-butylofenol

0,050,050,05
23. DITIOKARBAMINIANY:

MANEB, TIURAM, ZINEB, METIRAM, MANKOZEB, PROPINEB

(wyrażone jako CS2)

0,050,050,05
24. DNOK

2-metylo-4,6-dinitrofenol

0,050,050,05
25. DIKWAT

dibromek 9,10-dihydro-8a,10a- diazoniafenantrenowy

0,050,050,05
26. ETOFUMESAT

(suma etofumesatu i metabolitu metanosulfonianu 2,3-dihydro-3,3-dimetylo-2-oksobenzofuran-5-yl wyrażone jako etofumesat)

metanosulfonian (-)-2-etoksy -2,3-dihydro-3,3-di-metylo-benzofuran-5-ylu

0,10,10,1
27. ETEFON

kwas 2-chloroetylofosfonowy

0,050,050,05
28. FAMOKSADON

3-anilino-5-metyl-5-(4-fenoksy-fenol)-1,3-oksazolidin-2,4-dion

0,050,050,05
29. FENHEKSAMID

2',3'-dichloro-4'-hydroksy-1-metylocykloheksanokarboksanilid

0,050,050,05
30. FENAMIFOS

(suma fenamifosu, jego sulfotlenku i sulfonu wyrażona jako fenamifos) izopropyloamidofosforan etylo-(3-metylo-4-metylotio)fenylu

0,010,0050,01
31. FENARYMOL

alkohol 2,4'-dichloro-α-(5- pirymidynylo)benzhydrylowy

0,020,020,02
32. FENPROPIMORF

(kwas fenpropimorf karboksylowy wyrażony jako fenpropimorf)

(±)-cis-4-[3-(4-tert-butylofenylo) -2-metylopropylo]-2,6-dimetylomorfolina

0,3 wątroby cielęce,

kozie, świńskie,

owcze

0,05 nerki cielęce,

kozie, świńskie,

owcze

0,01 drób, tłuszcz,

jadalne podroby

0,02 cielęcina,

wieprzowina,

baranina,

mięso kozie

0,01 pozostałe

produkty

0,010,01
33. FLUROKSYPYR

(włączając jego estry wyrażone jako fluroksypyr) kwas 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pirydyloksyoctowy

0,5 nerki

0,05 pozostałe

produkty

0,050,05
34. FORAT

ditiofosforan O,O-dietylo-S-etylotiometylu

0,050,020,05
35. FURATIOKARB

N,N'-dimetylo-N-N-tiodikar-baminian butylo-2,3-dihydro-2,2-di metylobenzofuran-7-ylu

0,50,050,05
36. GLIFOSAT

N-(fosfonometylo)glicyna

2,0 nerki cielęce

0,2 wątroba cielęca

0,5 nerki wieprzowe

0,1 nerki drobiowe

0,05 pozostałe

produkty

0,010,01
37. IMAZALIL

1-(β-allioksy-2,4-dichloro-fenyloetylo)imidazol

0,020,020,02
38. IPRODION

(suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina)

3-(3,5-dichlorofenylo)-N-izopropylo-2,4-dioksoimidazolidyno-1-karboksyamid

0,050,050,05
39. IZOPROTURON

3-(4-izopropylofenylo)-1,1-dimetylomocznik

0,050,050,05
40. KARBENDAZYM

(suma karbendazymu, benomylu i tiofanatu metylu wyrażona jako karbendazym) benzimidazol-2-ilokarbaminian metylu

0,10,10,1
41. KARBOFURAN

(suma karbofuranu, 3-hydro-ksykarbofuranu i 3-ketokar-bofuranu wyrażona jako karbofuran)

metylokarbaminian 2,3-dihydro-2,2-dimetylobenzofuran-7-ylu

0,10,10,1
42. KARBOSULFAN

(suma karbosulfanu, karbofuranu, 3-hydroksykarbofuranu i 3-ketokarbofuranu) 2,3-dihydro-2,2-dimetylo-7-benzofuranylo [(dibutyloamino)tio]metylokarbaminian

0,50,050,05
43. KLOFENTEZYNA

(suma wszystkich związków zawierających cząsteczkę 2-chlorobenzoilu wyrażona jako klofentezyna)

3,6-bis(2-chlorofenylo)-1,2,3,4,5-tetrazyna

0,1 wątroby cielęce,

owcze, kozie

0,05 pozostałe

produkty

0,050,02
44. MANEB

(patrz ditiokarbaminiany)

45. MANKOZEB

(patrz ditiokarbaminiany)

46. METALAKSYL

(±)-N-(2-metoksyacetylo)-N-(2,6-ksylilo)-DL-alaninian metylu

0,050,050,05
47. METAMIDOFOS

amidotiofosforan O,S-dimetylu

0,010,010,01
48. METIRAM

(patrz ditiokarbaminiany)

49. METOMYL

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

S-metylo-N-(metylokarba-moiloksy)tioacetamid

0,020,020,02
50. MONOLINURON

3-(4-chlorofenylo)-1-metoksy-1-metylomocznik

0,050,050,05
51. MYCHLOBUTANIL

(alfa-(3-hydroksybutylo)-alfa-(4-chlorofenylo)-1H-1,2,4-triazol-1-propanonitryl (RH9090) wyrażony jako mychlobutanil)

2-(4-chlorofenylo)-2-(1H-1,2,4-triazol-1-ylometylo) heksylo-karbonitryl

0,010,010,01
52. OKSASULFURON

2-[3-(4,6-dimetylopirymidyn-2-ylo)-ureidosulfonylo]benzoesan oksetan-3-ylu

0,05
53. OKSYDEMETON METYLOWY

(suma oksydemetonu metylowego i S-metylosulfonu demetonu wyrażona jako oksydemton metylowy) tiofosforan S-(2-etylosulfinylo) etylo-O,O-dimetylu

0,020,020,02
54. PARATION METYLOWY

(suma parationu metylowego i paraoksonu metylowego wyrażona jako paration metylowy)

tiofosforan O,O-dimetylo-O-4-nitrofenylu

0,020,020,02
55. PIRYDAT

(suma pirydatu i jego produktu hydrolizy CL 9673 (6-chloro-4-hydroksy-3-fenylopyridazyny) oraz hydrolizowanych konjugatów CL 9673 wyrażone jako piri-dat)tiokarbaminian S-oktylo-6- chloro-3-fenylo-pirydazyn-4-ylu

0,4 nerki z

wyłączeniem drobiu

0,050,05
56. PROCYMIDON

(suma iprodionu, procymi-donu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina)

N-(3,5-dichlorofenylo)-1,2- dimetylo-1,2-cyklopropanodikarboksyimid

0,05N0,05N0,05N
57. PROFAM

karbanilan izopropylu

0,050,050,05
58. PROHEKSADION

(proheksadion i jego sole wyrażone jako proheksadion)

kwas 3,5-diokso-4-propionylo-cykloheksakarboksylowy

0,050,010,05
59. PROPIKONAZOL

(RS)-1-[2-(2,4-dichlorofenylo)-4-propylo-1,3-dioksofan-2-ilo-metylo]-1H-1,2,4-triazol

0,1 wątroby wołowe 0,05 pozostałe

produkty

0,10,05
60. PROPINEB

(patrz ditiokarbaminiany)

61. PROPOKSUR

metylokarbaminian 2-izopropoksyfenylu

0,050,050,05
62. PYMETROZYNA

(E)-4,5-dihydro-6-metylo-4-(3-piridylometylene-amino)-1,2,4-trazino-3(2H)-on

0,010,010,01
63. PROPYZAMID

3,5-dichloro-N-(1,1-dimety-lopropynylo) benzamid

0,05 tłuszcz, wątroby

i nerki

0,02 pozostałe

produkty

0,010,02
64. SPIROKSAMINA

(RS)-8-tert-butylo-1,4-dioksa-piro[4.5]dec-2-ylometylo(etylo)-propyloamina

0,2 wątroby, nerki

0,05 pozostałe

produkty

0,020,05
65. SULFOSULFURON

1-(4,6-dimetoksypirimidin-2-ilo)-3-(2-etylosulfonyloimidazol [1,2-a]piridin-3-ilosulfonylo) mocznik

0,050,050,05
66. TIABENDAZOL

(suma tiabendazolu i 5-hydro-ksytiabendazolu)

2-(tiazol-4-ylo)benzimidazol

0,10,1
67. TIODIKARB

(suma metomylu i tiodikarbu wyrażona jako metomyl)

3,7,9,13-tetrametylo-5,11-dioksa-2,8,14-tritia-4,7,9,12-tetraazapentadeka-3,12-dieno-6,10-dion

0,020,020,02
68. TIOFANAT METYLOWY

(suma karbendazymu, beno-mylu i tiofanatu metylu wyrażona jako karbendazym)

O-fenylenobis[4,4'-(3-tioallo-fanian)]dimetylu

0,10,10,1
69. TIURAM

(patrz ditiokarbaminiany)

70. TRICHLORFON

2,2,2-trichloro-1-hydroksy-etylofosfoniandimetylu

0,1N0,05N
71.TRIFORYNA

1,4-bis(2,2,2-trichloro-1-for-mamidoetylo)piperazyna

0,050,050,05
72. WINKLOZOLINA

(suma iprodionu, procymidonu, winklozoliny i wszystkich metabolitów zawierających grupę 3,5-dichloroaniliny wyrażona jako 3,5-dichloroanilina) 3-(3,5-dichloro-fenylo)-5-metylo-5- winylooksazolidyno-2,4-dion

0,050,050,05
73. ZINEB

(patrz ditiokarbaminiany)

Uwagi:

W przypadku produktów spożywczych wieloskładnikowych, dla których nie zostały ustalone najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości środków chemicznych, najwyższe dopuszczalne pozoimy pozostałości nie mogą przekraczać ustalonych, biorąc pod uwagę względne stężenia tych składników w żywności wieloskładnikowej.

Objaśnienia:

1. Mięso i jego przetwory:

1) mięso wołowe, wieprzowe, owiec, kóz, koni, mułów, osłów - świeże, chłodzone, mrożone, suszone, wędzone, solone;

2) jadalne podroby i tłuszcz wołowy, wieprzowy, owiec, kóz, koni, mułów, osłów - świeże, chłodzone, mrożone, suszone, wędzone, solone;

3) mięso i jadalne podroby z drobiu (kury, kaczki, gęsi, indyki, przepiórki) - świeże, chłodzone, mrożone;

4) przetwory z mięsa lub podrobów mięsnych;

5) kiełbasy i inne podobne produkty z mięsa, podrobów, krwi, żywność wyprodukowana na bazie tych produktów.

2. Mleko i jego przetwory:

1) mleko i śmietana - świeże, niezagęszczone bez dodatku cukru, zagęszczone z dodatkiem cukru lub innych produktów słodzących;

2) masło, inne tłuszcze i oleje pochodzące z mleka, ser, twaróg.

3. Jaja:

1) jaja ptaków w skorupkach - konserwowane, gotowane;

2) jaja ptaków bez skorup, żółtka jaj - świeże, suszone, gotowane na parze lub w wodzie, mrożone lub w inny sposób konserwowane.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

NAJWYŻSZE DOPUSZCZALNE POZIOMY POZOSTAŁOŚCI CHEMICZNYCH ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W ŚRODKACH SPOŻYWCZYCH PRZEZNACZONYCH DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECI

Podane poniżej najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin odnoszą się do żywności gotowej do spożycia lub przygotowanej zgodnie z instrukcją podaną na etykiecie. Przetworzone zbożowe środki spożywcze oraz żywność dla niemowląt i małych dzieci nie mogą zawierać pozostałości poszczególnych chemicznych środków ochrony roślin powyżej 0,01 mg/kg produktu z wyjątkiem pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, o których mowa w tabeli 1 i 2.

Tabela 1. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin i ich metabolitów w przetworzonych produktach zbożowych i żywności dla niemowląt i małych dzieci.

Nazwa chemicznego środka ochrony roślinNajwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu)

12
1. DEMETON O-(S)METYLOWY

(suma sulfotlenku i sulfonu metylodemetonu wyrażona jako metylodemeton S)

tiofosforan S-(2-etylotio)etylo-O,O-dimetylu

0,006
2. ETOPROFOS

fosforoditian S,S-dipropylu O-etylu

0,008
3. FIPRONIL

(suma fipronilu i disulfinylu fipronylu wyrażona jako fipronil)

(±)-5-amino-1-(2,6-dichloro-4-trifluorometylofenylo)-trifluorometanosulfinylo-pirazol-4-ilo-3-karbonitryl

0,004
4. KADUSAFOS

fosforoditian S,S-di-sec-butylu O-etylu

0,006
5. PROPINEB/PROPYLENOTIOMOCZNIK

(suma propinebu i propylenotiomocznika) (związek z grupy ditiokarbaminianów)

0,006

Tabela 2. Najwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości chemicznych środków ochrony roślin, które nie mogą być stosowane w uprawach surowców przeznaczonych do wyrobu przetworzonych produktów zbożowych i żywności dla niemowląt i małych dzieci.

Nazwa chemicznego środka ochrony roślinNajwyższe dopuszczalne poziomy pozostałości

(mg/kg produktu)

12
1. ALDRYNA I DIELDRYNA

(w przeliczeniu na dieldrynę)

95% rel-(1R,4S,4aS,5S,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,8,8a-heksahydro-1,4:5,8-dimetanonaftalenu

0,003
2. DISULFOTON

(suma disulfotonu i sulfotlenku wyrażona jako disulfoton) ditiofosforan O,O-dietylo-S-(2-etylotio)etylu

0,003
3. ENDRYNA

rel-(1R,4S,4aS,5S,6S,7R,8R,8aR)-1,2,3,4,10,10-heksachloro-1,4,4a,5,6,7,8,8a-oktahydro-6,7-epoksy-1,4,5,8-dimetanonaftalen

0,003
4. FENSULFOTION

(suma fensulfotionu, jego tlenowych i sulfonowych analogów wyrażona jako fensulfotion) tiofosforan O,O-dietylo-O-4-metylosulfinylofenylu

0,003
5. FENTYNA

(wyrażona jako kation trifenylocynowy)

kation trifenylocynowy

0,003
6. HALOKSYFOP

(suma haloksyfopu, jego soli i estrów, włączając koniugaty wyrażona jako haloksyfop)

kwas (RS)-2-[4-(3-chloro-5-trifluorometylo-2-pirydyloksy) fenoksy] propionowy

0,003
7. HEPTACHLOR

(suma heptachloru i trans-epoksydu heptachloru wyrażona jako heptachlor) 1,4,5,6,7,8,8-heptachloro-3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metanoinden

0,003
8. HEKSACHLOROBENZEN

(HCB - heksachlorobenzen)

0,003
9. NITROFEN

eter 2,4-dichlorofenylowo-4-nitrofenylowy

0,003
10. OMETOAT

tiofosforan O,O-dimetylo-S-metylo-karbamoilo-metylu

0,003
11. TERBUFOS

(suma terbufosu, jego sulfotlenków i sulfonów wyrażona jako terbufos)

dietyloditiofosforan S-tertbutylotiometylu

0,003
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 93, poz. 833 oraz z 2003 r. Nr 199, poz. 1941).
2 Przepisy niniejszego rozporządzenia wdrażają postanowienia:

a) w załączniku nr 1:

1) dyrektywy 76/895/EWG z dnia 23 listopada 1976 r. odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 340 z 09.12.1976),

2) dyrektywy 80/428/EEC z dnia 28 marca 1980 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Rady 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 102 z 19.04.1980),

3) dyrektywy 81/36/EWG z dnia 9 lutego 1981 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 46 z 19.02.1981),

4) dyrektywy 82/528/EEC z dnia 19 lipca 1982 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 234 z 09.08.1982),

5) dyrektywy 88/298/EWG z dnia 16 maja 1988 r. zmieniającej załącznik II do dyrektyw 76/895/EWG i 86/362/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w owocach i warzywach oraz w zbożach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 126 z 20.05.1988),

6) dyrektywy 89/186/EWG z dnia 6 marca 1989 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 66 z 10.03.1989),

7) dyrektywy 90/642/EWG z dnia 27 listopada 1990 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 350 z 14.12.1990),

8) dyrektywy 93/58/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni oraz Załącznik do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni oraz ustanawiająca pierwszy wykaz najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 350 z 14.12.1990),

9) dyrektywy 94/30/EC z dnia 23 czerwca 1994 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni, i przewidująca ustanowienie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994),

10) dyrektywy 95/38/WE z dnia 17 lipca 1995 r. zmieniająca załączniki I i II do dyrektywy 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni oraz przewidująca ustalenie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 197 z 22.08.1995),

11) dyrektywy 95/61/WE z dnia 29 listopada 1995 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 292 z 07.12.1995),

12) dyrektywy 96/32/WE z dnia 21 maja 1996 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy 76/895/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach oraz na ich powierzchni, oraz załącznik II do dyrektywy 90/642/EWG odnoszącej się do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni, oraz przewidującej ustalanie wykazu najwyższych dopuszczalnych poziomów (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996),

13) dyrektywy 97/41/WE z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniającej dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych poziomów pozostałości pestycydu w i na, odpowiednio owocach oraz warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym także owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

14) dyrektywy 97/71/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

15) dyrektywy 98/82/EC zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 290 z 29.10.1998),

16) dyrektywy 1999/65/WE z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniającej dyrektywę Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio, w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 172 z 08.07.1978),

17) dyrektywy 1999/71/WE z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 194 z 27.07.1999, str. 36 i n.),

18) dyrektywy 2000/24/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 107 z 04.05.2000),

19) dyrektywy 2000/42/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 158 z 30.06.2000),

20) dyrektywy 2000/48/WE z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 03.08.2000),

21) dyrektywy 2000/57/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w owocach i warzywach oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000),

22) dyrektywy 2000/58/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000),

23) dyrektywy 2000/81/WE z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 326 z 22.12.2000),

24) dyrektywy 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 3 z 06.01.2001),

25) dyrektywy 2001/35/WE z dnia 11 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy Rady 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 136 z 18.05.2001),

26) dyrektywy 2001/39/WE z dnia 23 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 148 z 01.06.2001),

27) dyrektywy 2001/48/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 180 z 03.07.2001),

28) dyrektywy 2001/57/WE z dnia 25 lipca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 208 z 01.08.2001),

29) dyrektywy 2002/5/WE z dnia 30 stycznia 2002 r. zmieniającej załącznik II do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 34 z 05.02.2002),

30) dyrektywy 2002/23/WE z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2002),

31) dyrektywy 2002/42/WE z dnia 17 maja 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (bentazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 134 z 22.05.2002),

32) dyrektywy 2002/66/WE z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002),

33) dyrektywy 2002/71/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002),

34) dyrektywy 2002/76/WE z dnia 6 września 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (metsulfuronu metylowego) w zbożach oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 240 z 07.09.2002),

35) dyrektywy 2002/79/WE z dnia 2 października 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 291 z 28.10.2002),

36) dyrektywy 2002/97/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (2,4-D, triasulfuronu i thifensulfuronu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchniach (Dz. Urz. WE L 343 z 18.12.2002),

37) dyrektywy 2002/100/WE z dnia 20 grudnia 2002 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla azoksystrobiny (Dz. Urz. WE L 2 z 07.01.2002),

38) dyrektywy 2003/60/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 155 z 24.06.2003),

39) dyrektywy 2003/62/WE z dnia 20 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości heksakonazolu, klofentezyny, mychlobutanilu i prochlorazu (Dz. Urz. WE L 154 z 21.06.2003),

40) dyrektywy 2003/69/WE z dnia 11 lipca 2003 r. zmieniającej Załącznik do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dla chlormekwatu, lambda-cyhalotryny, krezoksymu metylowego, azoksystrobiny oraz niektórych ditiokarbaminianów (Dz. Urz. WE L 175 z 15.07.2003),

41) dyrektywy 2003/113/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniającej Załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego w tym w owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 324 z 11.12.2003),

42) dyrektywy 2003/118/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości dla acefat, 2,4-D, paration metylowy (Dz. Urz. WE L 327 z 16.12.2003),

43) dyrektywy 2004/2/WE z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniającą Dyrektywy Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości fenamiphos (Dz. Urz. WE L 14 z 21.01.2004 r.),

44)  dyrektywy 2004/59/WE z dnia 23 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bromopropylatu (Dz. Urz. UE L 120 z 24.04.2004),

45)  dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej załączniki dyrektyw Rady 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych środków ochrony roślin zabronionych do stosowania we Wspólnocie Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004),

46)  dyrektywy Komisji 2004/95/WE z dnia 24 września 2004 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości bifentryny i famoksadonu (Dz. Urz. UE L 301 z 28.09.2004),

47)  dyrektywy 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 141 z 4.06.2005, str. 10),

48)  dyrektywy 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (Dz. Urz. UE L 177 z 9.07.2005, str. 35),

49)  dyrektywy 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 219 z 24.08.2005, str. 29);

50)  dyrektywy 2005/70/WE z dnia 20 października 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości niektórych pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 276 z 21.10.2005, str. 35),

51)  dyrektywy 2005/74/WE z dnia 25 października 2005 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości etofumesatu, lamda-cyhalotryny, metomylu, pimetrozyny oraz tiabendazolu (Dz. Urz. UE L 282 z 26.10.2005, str. 9),

52)  dyrektywy 2005/76/WE z dnia 8 listopada 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 90/642/EWG i 86/362/EWG odnośnie do ustalonych w nich najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości krezoksymu metylowego, cyromazyny, bifentryny, metalaksylu i azoksystrobiny (Dz. Urz. UE L 293 z 9.11.2005, str. 14);

53)  dyrektywy Komisji 2006/4/WE z dnia 26 stycznia 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości karbofuranu (Dz. Urz. UE L 23 z 27.01.2006, str. 69);

54)  dyrektywy Komisji 2006/9/WE z dnia 23 stycznia 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości dikwatu (Dz. Urz. UE L 22 z 26.01.2006, str. 24);

55)  dyrektywy Komisji 2006/30/WE z dnia 13 marca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości grupy benomylu (Dz. Urz. UE L 75 z 14.03.2006, str. 7);

56)  dyrektywy Komisji 2006/53/WE z dnia 7 czerwca 2006 r. zmieniającej dyrektywę Rady 90/642/EWG w sprawie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości tlenku fenbutatinu, fenheksamidu, cyjazofamidu, linuronu, triadimefonu/triadimenolu, pimetrozyny i pyraklostrobiny (Dz. Urz. UE L 154 z 8.06.2006, str. 11);

57)  dyrektywy Komisji 2006/59/WE z dnia 28 czerwca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości karbarylu, deltametryny, endosulfanu, fenitrotionu, metydationu i oksamylu (Dz. Urz. UE L 175 z 29.06.2006, str. 61);

58)  dyrektywy Komisji 2006/60/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektywy Rady 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości trifloksystrobiny, tiabendazolu, abamektyny, benomylu, karbendazymu, tiofanatu metylowego, mychlobutanilu, glifosatu, trimetylosulfonium, fenpropimorfu i chlormekwatu (Dz. Urz. UE L 206 z 27.07.2006, str. 1);

59)  dyrektywy Komisji 2006/61/WE z dnia 7 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości atrazyny, azynofosu etylowego, cyflutryny, etefonu, fentionu, metamidofosu, metomylu, parakwatu i trazofosu (Dz. Urz. UE L 206 z 7.07.2006, str. 12);

60)  dyrektywy Komisji 2006/62/WE z dnia 12 lipca 2006 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższego dopuszczalnego poziomu pozostałości desmedifamu, fenmedifamu i chlorfenwinfosu (Dz. Urz. UE L 206 z 7.07.2006, str. 27).

b) w załączniku nr 2:

1) dyrektywy 86/362/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 221 z 7.08.1986),

2) dyrektywy 88/298/EWG z dnia 16 maja 1988 r. zmieniającej załącznik II do dyrektyw 76/895/EWG i 86/362/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w owocach i warzywach oraz w zbożach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 126 z 20.05.1988),

3) dyrektywy 93/57/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 211 z 23.08.1993),

4) dyrektywy 94/29/EC z dnia 23 lipca 1994 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994),

5) dyrektywy 95/39/WE z dnia 17 lipca 1995 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 22.08.1995),

6) dyrektywy 96/33/WE z dnia 21 maja 1996 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996),

7) dyrektywy 97/41/WE z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniającej dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych poziomów pozostałości pestycydu w i na, odpowiednio owocach oraz warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym także owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

8) dyrektywy 97/71/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

9) dyrektywy 98/82/EC zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 290 z 29.10.1998),

10) dyrektywy 1999/65/WE z dnia 24 czerwca 1999 r. zmieniającej dyrektywę Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio, w zbożach i na ich powierzchni oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 172 z 08.07.1978),

11) dyrektywy 1999/71/WE z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 194 z 27.07.1999),

12) dyrektywy 2000/24/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 107 z 04.05.2000),

13) dyrektywy 2000/42/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 158 z 30.06.2000),

14) dyrektywy 2000/48/WE z dnia 25 lipca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 03.08.2000),

15) dyrektywy 2000/58/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000),

16) dyrektywy 2000/81/WE z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 326 z 22.12.2000),

17) dyrektywy 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 3 z 06.01.2001),

18) dyrektywy 2001/39/WE z dnia 23 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 148 z 01.06.2001),

19) dyrektywy 2001/48/WE z dnia 28 czerwca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 180 z 03.07.2001),

20) dyrektywy 2001/57/WE z dnia 25 lipca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 208 z 01.08.2001),

21) dyrektywy 2002/23/WE z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2002),

22) dyrektywy 2002/42/WE z dnia 17 maja 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (bentazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 134 z 22.05.2002),

23) dyrektywy 2002/66/WE z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002),

24) dyrektywy 2002/71/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002),

25) dyrektywy 2002/76/WE z dnia 6 września 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (metsulfuronu metylowego) w zbożach oraz niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 240 z 07.09.2002),

26) dyrektywy 2002/79/WE z dnia 2 października 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 291 z 28.10.2002),

27) dyrektywy 2002/97/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (2,4-D, triasulfuronu i thifensulfuronu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchniach (Dz. Urz. WE L 343 z 18.12.2002),

28) dyrektywy 2003/60/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 155 z 24.06.2003),

29) dyrektywy 2003/62/WE z dnia 20 czerwca 2003 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości heksakonazolu, klofentezyny, mychlobutanilu i prochlorazu (Dz. Urz. WE L 154 z 21.06.2003),

30) dyrektywy 2003/113/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniającej Załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego w tym w owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 324 z 11.12.2003),

31) dyrektywy 2003/118/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości dla acefat, 2,4-D, paration metylowy (Dz. Urz. WE L 327 z 16.12.2003),

32) dyrektywy 2004/2/WE z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniającej Dyrektywy Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości fenamiphos (Dz. Urz. WE L 14 z 21.01.2004 r.),

33)  dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywy 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych poziomów pozostałości dla pestycydów zabronionych do stosowania w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004),

34)  dyrektywy 2005/37/WE z dnia 3 czerwca 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 141 z 4.06.2005, str. 10),

35)  dyrektywy 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (Dz. Urz. UE L 177 z 9.07.2005, str. 35),

36)  dyrektywy 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 219 z 24.08.2005, str. 29);

c) w załączniku nr 3:

1) dyrektywy 86/363/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 221 z 07.08.1986),

2) dyrektywy 93/57/EWG z dnia 29 czerwca 1993 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 211 z 23.08.1993),

3) dyrektywy 94/29/EC z dnia 23 lipca 1994 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 189 z 23.07.1994),

4) dyrektywy 95/39/WE z dnia 17 lipca 1995 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 197 z 22.08.1995),

5) dyrektywy 96/33/WE z dnia 21 maja 1996 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 86/362/EWG i 86/363/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni oraz w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 144 z 18.06.1996),

6) dyrektywy 97/41/WE z dnia 25 czerwca 1997 r. zmieniającej dyrektywy 76/895/EWG, 86/362/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalenia maksymalnych poziomów pozostałości pestycydu w i na, odpowiednio owocach oraz warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym także owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

7) dyrektywy 97/71/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 184 z 12.07.1997),

8) dyrektywy 98/82/EC zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 290 z 29.10.1998),

9) dyrektywy 1999/71/WE z dnia 14 lipca 1999 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 194 z 27.07.1999),

10) dyrektywy 2000/24/WE z dnia 28 kwietnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 107 z 04.05.2000),

11) dyrektywy 2000/42/WE z dnia 22 czerwca 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 158 z 30.06.2000),

12) dyrektywy 2000/58/WE z dnia 22 września 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 244 z 29.09.2000),

13) dyrektywy 2000/81/WE z dnia 18 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 326 z 22.12.2000),

14) dyrektywy 2000/82/WE z dnia 20 grudnia 2000 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego, niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 3 z 06.01.2001),

15) dyrektywy 2001/39/WE z dnia 23 maja 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 148 z 01.06.2001),

16) dyrektywy 2001/57/WE z dnia 25 lipca 2001 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów, odpowiednio w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i w niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 208 z 01.08.2001),

17) dyrektywy 2002/23/WE z dnia 26 lutego 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 64 z 07.03.2002),

18) dyrektywy 2002/42/WE z dnia 17 maja 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (bentazonu i pirydatu) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 134 z 22.05.2002),

19) dyrektywy 2002/66/WE z dnia 16 lipca 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w owocach i warzywach, zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym odpowiednio owocach i warzywach, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 192 z 20.07.2002, str. 47 i n.),

20) dyrektywy 2002/71/WE z dnia 19 sierpnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (formotionu, dimetoatu i oksydemetonu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 225 z 22.08.2002, str. 21 i n.),

21) dyrektywy 2002/79/WE z dnia 2 października 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. WE L 291 z 28.10.2002, str. 1 i n.),

22) dyrektywy 2002/97/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów (2,4-D, triasulfuronu i thifensulfuronu metylowego) w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach oraz na ich powierzchniach (Dz. Urz. WE L 343 z 18.12.2002, str. 23 i n.),

23) dyrektywy 2003/60/WE z dnia 18 czerwca 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG oraz 90/642/EWG w odniesieniu do ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów w zbożach, środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego, w tym owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 155 z 24.06.2003, str. 15 i n.),

24) dyrektywy 2003/113/WE z dnia 3 grudnia 2003 r. zmieniającej Załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie ustalenia najwyższych dopuszczalnych poziomów niektórych pozostałości pestycydów w zbożach i na ich powierzchni, w środkach spożywczych pochodzenia zwierzęcego i niektórych produktach pochodzenia roślinnego w tym w owocach i warzywach (Dz. Urz. WE L 324 z 11.12.2003, str. 24 i n.),

25) dyrektywy 2003/118/WE z dnia 5 grudnia 2003 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości dla acefat, 2,4-D, paration metylowy (Dz. Urz. WE L 327 z 16.12.2003, str. 25 i n.),

26) dyrektywy 2004/2/WE z dnia 9 stycznia 2004 r. zmieniającą Dyrektywy Rady 76/895/EWG, 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie maksymalnych poziomów pozostałości fenamiphos (Dz. Urz. WE L 14 z 21.01.2004 r., str. 10 i n.),

27)  dyrektywy 2004/61/WE z dnia 26 kwietnia 2004 r. zmieniającej dyrektywy 86/362/WE, 86/363/EWG i 90/642/EWG w zakresie najwyższych poziomów pozostałości dla pestycydów zabronionych do stosowania w Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2004),

28)  dyrektywy 2005/46/WE z dnia 8 lipca 2005 r. zmieniającej załączniki do dyrektyw Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w odniesieniu do najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości amitrazu (Dz. Urz. UE L 177 z 9.07.2005, str. 35),

29)  dyrektywy 2005/48/WE z dnia 23 sierpnia 2005 r. zmieniającej dyrektywy Rady 86/362/EWG, 86/363/EWG i 90/642/EWG w sprawie ustalania najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów odpowiednio w zbożach i niektórych produktach pochodzenia zwierzęcego i roślinnego, oraz na ich powierzchni (Dz. Urz. UE L 219 z 24.08.2005, str. 29);

d) w załączniku nr 4:

1) dyrektywy 91/321/EWG z dnia 14 maja 1991 r. w sprawie preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych (Dz. Urz. WE L 175 z 04.07.1991, str. 35 i n.),

2) dyrektywy 96/5/WE z dnia 16 lutego 1996 r. w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. WE L 49 z 28.02.1996, str. 17 i n.),

3) dyrektywy 1999/39/WE z dnia 6 maja 1999 r. zmieniającej dyrektywę 96/5/WE w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. WE L 124 z 18.05.1999, str. 8 i n.),

4) dyrektywy 1999/50/WE z dnia 25 maja 1999 r. zmieniającej dyrektywę 91/321/EWG w sprawie preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych (Dz. Urz. WE L 139 z 02.06.1999, str. 29 i n.),

5) dyrektywy 2003/13/WE z dnia 10 lutego 2003 r. zmieniającej dyrektywę 96/5/WE w sprawie przetworzonej żywności na bazie zbóż oraz żywności dla niemowląt i małych dzieci (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 33 i n.),

6) dyrektywy 2003/14/WE z dnia 10 lutego 2003 r. zmieniającej dyrektywę 91/321/EWG w sprawie preparatów dla niemowląt i preparatów pochodnych (Dz. Urz. WE L 41 z 14.02.2003, str. 37 i n.).

Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszym rozporządzeniu, z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej - wydanie specjalne.

_____

<Dz.U.05.48.460> Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 44 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.<Dz.U.05.48.460> Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 45 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.<Dz.U.05.48.460> Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 46 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 47 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 48 dodany przez § 1 pkt 1 lit. a) rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 49 dodany przez § 1 pkt 1 lit.a) rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 50 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.106.718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2006 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 51 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.106.718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2006 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 52 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.106.718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2006 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 53 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 54 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 55 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 56 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 57 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 58 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 59 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r.Odnośnik nr 2 lit. a) pkt 60 dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r.<Dz.U.05.48.460> Odnośnik nr 2 lit. b) pkt 33 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.Odnośnik nr 2 lit. b) pkt 34 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.Odnośnik nr 2 lit. b) pkt 35 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.Odnośnik nr 2 lit. b) pkt 36 dodany przez § 1 pkt 1 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.<Dz.U.05.48.460> Odnośnik nr 2 lit. c) pkt 27 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.Odnośnik nr 2 lit. c) pkt 28 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.Odnośnik nr 2 lit. c) pkt 29 dodany przez § 1 pkt 1 lit. c) rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.

3 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 128, poz. 1408, z 2002 r. Nr 135, poz. 1145 i Nr 166, poz. 1362, z 2003 r. Nr 52, poz. 450, Nr 122, poz. 1144, Nr 130, poz. 1187, Nr 199, poz. 1938 i Nr 208, poz. 2020 oraz z 2004 r. Nr 33, poz. 288.
4 § 1a dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
5 § 1b dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
6 § 1c dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.
7 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków chemicznych stosowanych przy uprawie, ochronie, przechowywaniu i przewozie roślin, które mogą znajdować się w środkach spożywczych lub na ich powierzchni bez szkody dla zdrowia lub życia człowieka (Dz. U. z 2003 r. Nr 21, poz. 177), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
8 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r., z tym że w zakresie poz. 28 i 119 tabeli , stosuje się od dnia 26 marca 2005 r., zob. § 2 powołanego rozporządzenia.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.108.907) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.106.718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2006 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 grudnia 2006 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2006 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 2007 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. zb) i zp) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 i § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.106.718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2007 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

9 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.108.907) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 czerwca 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.106.718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 lipca 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 listopada 2006 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 lit. a), e) i f) rozporządzenia z dnia 14 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.108.907) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 16 grudnia 2006 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2006 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b) rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 2007 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. s) i zj) oraz § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 lutego 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 i § 2 ust. 2 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.106.718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2007 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

10 Załącznik nr 3:

- zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 24 lutego 2005 r. (Dz.U.05.48.460) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 kwietnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. a) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 grudnia 2005 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 października 2006 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 grudnia 2006 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) tiret pierwsze rozporządzenia z dnia 29 listopada 2005 r. (Dz.U.05.242.2047) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 stycznia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 października 2006 r. (Dz.U.06.192.1422) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 stycznia 2007 r. Zmiany nie zostały naniesione na tekst.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 1 czerwca 2006 r. (Dz.U.06.106.718) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 kwietnia 2007 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 16 paździe