Art. 49a. - [Wystąpienie o wydanie opinii prawnej przez Prokuratorię Generalną RP] - Najwyższa Izba Kontroli.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.623 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 17 marca 2022 r.
Art.  49a.  [Wystąpienie o wydanie opinii prawnej przez Prokuratorię Generalną RP]

Jeżeli w toku kontroli powstanie wątpliwość wymagająca interpretacji przepisów prawnych związanych z ochroną praw lub interesów Rzeczypospolitej Polskiej, dyrektor właściwej jednostki organizacyjnej Najwyższej Izby Kontroli lub upoważniona przez niego osoba zwraca się do Prezesa Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o wydanie opinii prawnej w tej sprawie.