Dz.U.2019.182

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1
z dnia 23 stycznia 2019 r.
w sprawie nagród ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki

Na podstawie art. 363 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, 2024 i 2245) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) szczegółowe kryteria i tryb przyznawania oraz sposób wypłacania przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki, zwanego dalej "ministrem", nagród za:
a) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej,
b) całokształt dorobku

- zwanych dalej "nagrodami";

2) rodzaje osiągnięć, za które mogą być przyznane nagrody, i sposób ich dokumentowania;
3) maksymalną liczbę przyznawanych nagród;
4) maksymalną wysokość nagrody;
5) wzór wniosku o przyznanie nagrody, zwanego dalej "wnioskiem".
§  2.  Za znaczące osiągnięcia uważa się w zakresie działalności:
1) naukowej:
a) prowadzenie badań naukowych, w wyniku których została zdobyta:
nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej, nienastawiona na bezpośrednie zastosowanie komercyjne lub
nowa wiedza w dziedzinie nauki lub dyscyplinie naukowej lub nowe umiejętności, nastawione na opracowywanie nowych produktów, procesów lub usług, lub wprowadzanie do nich znaczących ulepszeń,
b) prowadzenie prac rozwojowych, w wyniku których nabyto, połączono, ukształtowano lub wykorzystano dostępną aktualnie wiedzę lub posiadane umiejętności, w tym w zakresie narzędzi informatycznych lub oprogramowania, do planowania produkcji oraz projektowania i tworzenia zmienionych, ulepszonych lub nowych produktów, procesów lub usług - z wyłączeniem działalności obejmującej rutynowe i okresowe zmiany wprowadzane do nich, nawet jeżeli takie zmiany mają charakter ulepszeń,
c) prowadzenie twórczości artystycznej, w wyniku której powstało dzieło artystyczne materialne lub niematerialne, w tym artystyczne wykonanie, stanowiące znaczący wkład w rozwój kultury,
d) kierowanie zespołami badawczymi realizującymi projekty finansowane w drodze konkursów krajowych lub zagranicznych,
e) autorstwo lub współautorstwo publikacji naukowych, w szczególności monografii naukowych, cyklu powiązanych tematycznie artykułów naukowych lub prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych lub artystycznych;
2) dydaktycznej:
a) aktywność w zakresie kształcenia i wychowywania studentów,
b) aktywność w zakresie kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych,
c) prowadzenie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, służących rozwojowi gospodarczemu lub społecznemu regionu lub kraju,
d) autorstwo lub współautorstwo wybitnych i innowacyjnych podręczników akademickich;
3) wdrożeniowej:
a) praktyczne wykorzystanie wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w szczególności w działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej,
b) komercjalizacja wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami,
c) wdrożenie oryginalnego osiągnięcia projektowego, technologicznego lub artystycznego;
4) organizacyjnej:
a) rozszerzanie współpracy międzynarodowej na rzecz podnoszenia jakości badań naukowych, prac rozwojowych, kształcenia lub wspierania rozwoju gospodarczego lub społecznego regionu lub kraju,
b) rozwijanie współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w szczególności w celu:
prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz przedsiębiorców,
opracowania programów kształcenia i doskonalenia zawodowego dostosowanych do potrzeb społeczno-gospodarczych regionu lub kraju,
c) efektywne zarządzanie podmiotem, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, zwanej dalej "ustawą", w szczególności osiągnięcie poprawy jego gospodarki finansowej.
§  3.  Osiągnięcia są dokumentowane w postaci pisemnej, w szczególności w formie:
1) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 1:
a) dokumentów potwierdzających przebieg badań naukowych, prac rozwojowych lub twórczości artystycznej, w wyniku których zostało uzyskane osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
b) dokumentów potwierdzających kierowanie przez kandydata do nagrody zespołem, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. d, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata o kierowaniu takim zespołem,
c) kopii stron czasopisma lub książki zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska autorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI,
d) oświadczenia wydawcy publikacji naukowej albo oświadczeń współautorów publikacji naukowej o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację - w przypadku współautorstwa,
e) dokumentów potwierdzających przebieg prac projektowych, konstrukcyjnych, technologicznych, w wyniku których zostało uzyskane osiągnięcie objęte wnioskiem, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;
2) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 2:
a) dokumentów zawierających informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia i wychowywania studentów, kształcenia doktorantów i promowania kadr dydaktycznych, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
b) dokumentów zawierających informacje o osiągnięciach kandydata do nagrody w zakresie kształcenia specjalistycznego lub innych form kształcenia, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
c) kopii stron podręcznika akademickiego zawierających imiona i nazwisko autora lub imiona i nazwiska współautorów, tytuł publikacji, nazwę wydawnictwa, miejsce wydania, miesiąc i rok wydania, nakład, numer ISBN lub ISSN, numer DOI,
d) oświadczenia wydawcy publikacji naukowej lub oświadczeń współautorów o procentowym wkładzie autorskim kandydata do nagrody w publikację naukową - w przypadku współautorstwa;
3) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 3:
a) dokumentów zawierających informacje o sposobie wykorzystania wyników badań naukowych lub prac rozwojowych prowadzonych przez kandydata do nagrody, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
b) dokumentów zawierających informacje o działaniach podjętych przez kandydata do nagrody w zakresie komercjalizacji wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami, o wynikach komercjalizacji lub o wdrożeniu oryginalnego osiągnięcia projektowego, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach;
4) w przypadku osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 4:
a) dokumentów zawierających informacje o działaniach kandydata do nagrody związanych z rozszerzaniem współpracy międzynarodowej w zakresie, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. a, lub rozwijaniem współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, w tym o efektach uzyskanych w wyniku tych działań, lub ich kopii, lub oświadczenia kandydata do nagrody zawierającego informacje o uzyskanych w tym zakresie osiągnięciach,
b) dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata do nagrody związane z działalnością zarządczą lub organizacyjną w zakresie gospodarowania majątkiem, polityki kadrowej, poprawy wyniku finansowego lub wyniku ewaluacji jakości działalności naukowej podmiotu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, lub ich kopii.
§  4. 
1.  Nagroda może zostać przyznana z inicjatywy własnej ministra albo na wniosek:
1) rektora uczelni nadzorowanej przez ministra;
2) prezydenta federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki;
3) prezesa Polskiej Akademii Nauk;
4) dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk;
5) dyrektora instytutu badawczego;
6) dyrektora międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
7) prezesa Polskiej Akademii Umiejętności;
8) osoby kierującej innym podmiotem prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.
2.  Osoba, o której mowa w ust. 1 pkt 1-8, zwana dalej "wnioskodawcą", w danym roku może zgłosić do nagrody nie więcej niż - w przypadku nagrody za:
1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub wdrożeniowej - po jednej osobie lub grupie osób, o której mowa w § 8 ust. 8, w każdym z zakresów rodzajów znaczących osiągnięć, o których mowa w § 2 pkt 1-3;
2) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności organizacyjnej - jedną osobę;
3) całokształt dorobku - jedną osobę.
3.  Wnioskodawca może wskazać we wniosku jako kandydata do nagrody:
1) osobę zatrudnioną w kierowanym przez niego podmiocie albo
2) grupę osób, o której mowa w § 8 ust. 8, jeżeli w jej skład wchodzi co najmniej jedna osoba zatrudniona w kierowanym przez niego podmiocie.
§  5. 
1.  Wniosek składa się w terminie do dnia:
1) 31 marca - jeżeli dotyczy przyznania nagrody za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 1-3 i 4 lit. a i b, lub nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b;
2) 15 lipca - jeżeli dotyczy przyznania nagrody za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c.
2.  Wniosek składa się w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej ministra.
3.  Wzór wniosku stanowi załącznik do rozporządzenia.
4.  Wnioskodawca wraz z wnioskiem składa odwzorowania cyfrowe następujących dokumentów:
1) opinii o zasadności wystąpienia z wnioskiem, sporządzonej odpowiednio przez:
a) senat uczelni - w przypadku gdy wnioskodawcą jest rektor,
b) zgromadzenie federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezydent danej federacji,
c) Zgromadzenie Ogólne Polskiej Akademii Nauk - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezes Polskiej Akademii Nauk,
d) radę naukową instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,
e) radę naukową instytutu badawczego - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,
f) organ stanowiący międzynarodowego instytutu naukowego utworzonego na podstawie odrębnej ustawy działającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku gdy wnioskodawcą jest dyrektor danego instytutu,
g) Walne Zgromadzenie Polskiej Akademii Umiejętności - w przypadku gdy wnioskodawcą jest prezes Polskiej Akademii Umiejętności,
h) organ stanowiący podmiotu prowadzącego głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły - w przypadku gdy wnioskodawcą jest osoba kierująca danym podmiotem;
2) dwóch rekomendacji sporządzonych w związku z wnioskiem;
3) innych dokumentów istotnych z punktu widzenia uzasadnienia przyznania nagrody, w szczególności informacji o uzyskanych wyróżnieniach i nagrodach, w kraju lub za granicą;
4) oświadczenia kandydata do nagrody o niekaralności za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub karą dyscyplinarną;
5) oświadczenia kandydata do nagrody o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych na potrzeby rozpatrzenia wniosku, przyznania oraz wypłacenia nagrody.
5.  Do wniosku nie dołącza się dokumentów, o których mowa w § 3.
6.  Rekomendację, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może sporządzić osoba, która:
1) nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody, oraz
2) nie pozostaje z kandydatem do nagrody w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do jej bezstronności, oraz
3) posiada co najmniej stopień doktora habilitowanego.
7.  W przypadku rekomendacji sporządzonej przez osobę nieposiadającą nadanego w Rzeczypospolitej Polskiej stopnia naukowego, stopnia w zakresie sztuki lub tytułu profesora wraz z wnioskiem składa się oświadczenie wnioskodawcy, że osoba ta posiada pozycję naukową odpowiadającą wymogowi, o którym mowa w ust. 6 pkt 3, i nie jest zatrudniona w podmiocie, w którym jest zatrudniony kandydat do nagrody.
8.  Rekomendacja, o której mowa w ust. 4 pkt 2, może być sporządzona w języku obcym, przy czym rekomendację sporządzoną w języku obcym innym niż język angielski składa się wraz z kopią jej tłumaczenia na język polski albo angielski sporządzonego i poświadczonego przez tłumacza przysięgłego albo kopią jej tłumaczenia na język polski sporządzonego przez zagranicznego tłumacza i poświadczonego przez właściwego konsula Rzeczypospolitej Polskiej.
9.  W przypadku wniosku o przyznanie nagrody zespołowej, o której mowa w § 8 ust. 8:
1) oświadczenia, o których mowa w ust. 4 pkt 4 i 5, składa każda z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek;
2) każda z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek, składa oświadczenie o potwierdzeniu określonego we wniosku procentowego udziału poszczególnych osób w powstaniu osiągnięcia;
3) wymagania, o których mowa w ust. 6 pkt 1 i 2, muszą być spełnione w stosunku do każdej z osób wchodzących w skład grupy osób, której dotyczy wniosek.
10.  W przypadku wniosku składanego przez wnioskodawcę, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 8, wraz z wnioskiem składa się odwzorowanie cyfrowe dokumentu potwierdzającego prowadzenie przez kierowany przez wnioskodawcę podmiot działalności naukowej w sposób samodzielny i ciągły.
§  6. 
1.  Do rozpatrzenia są kierowane wyłącznie wnioski spełniające wymagania formalne.
2.  W przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku minister wyznacza wnioskodawcy termin, nie krótszy niż 14 dni, do jego uzupełnienia, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
§  7. 
1.  Przy podejmowaniu decyzji o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. a, uwzględnia się następujące kryteria w zakresie działalności:
1) naukowej:
a) oryginalność i nowatorstwo uzyskanego osiągnięcia,
b) znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla rozwoju gospodarki w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
c) znaczenie uzyskanego osiągnięcia dla kultury, dziedziny nauki lub dyscypliny naukowej albo dziedziny sztuki lub dyscypliny artystycznej, w której zostało ono uzyskane,
d) aktywność lub zaangażowanie w zakresie kierowania zespołem, o którym mowa w § 2 pkt 1 lit. d, lub inicjowanie działalności takich zespołów,
e) rangę konkursu krajowego lub międzynarodowego, w ramach którego został zrealizowany projekt;
2) dydaktycznej:
a) zaangażowanie w zakresie kształcenia i promowania kadr dydaktycznych,
b) zaangażowanie w zakresie kształcenia i wychowania studentów lub kształcenia doktorantów,
c) stosowanie różnorodnych form kształcenia,
d) wkład w rozwój kształcenia i poprawę jego jakości;
3) wdrożeniowej:
a) nowatorstwo lub użyteczność wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych,
b) znaczenie wykorzystanych wyników badań naukowych lub prac rozwojowych dla działalności przemysłowej, naukowej lub handlowej w skali międzynarodowej, kraju lub regionu,
c) aktywność w zakresie komercjalizowania wyników działalności naukowej oraz know-how związanego z tymi wynikami;
4) organizacyjnej:
a) aktywność lub zaangażowanie w zakresie podejmowania i prowadzenia działań, o których mowa w § 2 pkt 4 lit. a i b, oraz jakość uzyskanych efektów i ich znaczenie dla nauki, rozwoju i poprawy jakości kształcenia, a także dla rozwoju gospodarczego lub społecznego kraju lub regionu,
b) znaczenie wyników w zakresie efektywnego zarządzania podmiotem dla poprawy jego gospodarki finansowej.
2.  Decyzję o przyznaniu nagrody, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, podejmuje się z uwzględnieniem przebiegu dotychczasowej kariery zawodowej i naukowej kandydata do nagrody oraz stosownie do rodzaju znaczącego osiągnięcia wskazanego we wniosku, a także kryteriów określonych w ust. 1, właściwych dla rodzaju działalności, w której zostało ono uzyskane.
§  8. 
1.  Nagroda może zostać przyznana obywatelowi polskiemu lub cudzoziemcowi.
2.  Nagroda, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, może zostać przyznana danej osobie raz w ciągu kariery zawodowej.
3.  Nagroda może zostać przyznana osobie, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ukarana karą dyscyplinarną.
4.  Dane osiągnięcie, o którym mowa w § 2, może być przedmiotem wniosku tylko raz.
5.  Nagroda za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 1-3 i 4 lit. a i b, może zostać przyznana osobie, która uzyskała to osiągnięcie w okresie zatrudnienia w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody.
6.  Nagroda za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c, może zostać przyznana osobie, która uzyskała to osiągnięcie, będąc zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, i zarządzając tym podmiotem, w okresie dwóch lat poprzedzających rok przyznania nagrody.
7.  Nagroda za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 4 lit. c, może zostać przyznana, jeżeli podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok, za który ma być przyznana nagroda, i z którego wynika, że podmiot ten osiągnął dodatni wynik finansowy.
8.  Nagroda za znaczące osiągnięcie, o którym mowa w § 2 pkt 1-3, może zostać przyznana jednej osobie jako nagroda indywidualna albo grupie osób jako nagroda zespołowa.
9.  Nagroda, o której mowa w § 1 pkt 1 lit. b, może zostać przyznana osobie, która w okresie zatrudnienia w podmiotach, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, w zagranicznej uczelni lub instytucji naukowej, nie krótszym niż 20 lat, uzyskała znaczące osiągnięcie w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w § 2.
§  9. 
1.  Minister przyznaje nagrody w terminie do dnia 31 października.
2.  W danym roku minister może przyznać nie więcej niż 200 nagród, z tego za:
1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej, wdrożeniowej lub organizacyjnej - nie więcej niż 180;
2) całokształt dorobku - nie więcej niż 20.
3.  Maksymalna wysokość nagrody nie może przekroczyć w przypadku nagrody za:
1) znaczące osiągnięcia w zakresie działalności:
a) naukowej - piętnastokrotności,
b) dydaktycznej - piętnastokrotności,
c) wdrożeniowej - piętnastokrotności,
d) organizacyjnej - dziesięciokrotności,
2) całokształt dorobku - piętnastokrotności

- wysokości minimalnego miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego dla profesora w uczelni publicznej, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 137 ust. 2 ustawy.

4.  Wysokość udziału w nagrodzie zespołowej dla poszczególnych nagrodzonych osób ustala się odpowiednio do procentowego udziału każdej z nich w powstaniu osiągnięcia, określonego:
1) we wniosku - w przypadku nagrody zespołowej przyznanej na wniosek;
2) w oświadczeniu osoby kierującej pracami nagrodzonej grupy osób, o której mowa w § 8 ust. 8 - w przypadku nagrody zespołowej przyznanej z inicjatywy własnej ministra.
5.  Minister niezwłocznie po przyznaniu nagrody zespołowej przyznanej z jego inicjatywy wzywa osobę kierującą pracami nagrodzonej grupy osób do złożenia oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie 21 dni od dnia otrzymania wezwania.
6.  W przypadku niezłożenia w terminie oświadczenia, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, nagrodę zespołową wypłaca się poszczególnym nagrodzonym osobom w jednakowej wysokości.
§  10. 
1.  Nagrodę indywidualną przyznaną osobie zatrudnionej w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy, wypłaca podmiot zatrudniający tę osobę, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra.
2.  Nagrodę zespołową wypłaca:
1) podmiot, którym kieruje wnioskodawca, ze środków finansowych przekazanych na ten cel przez ministra - w przypadku nagrody zespołowej przyznanej na wniosek;
2) minister - w przypadku nagrody zespołowej przyznanej z jego inicjatywy.
3.  Wypłata nagród, o których mowa w ust. 1 i 2, następuje jednorazowo na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez nagrodzoną osobę albo gotówką, w terminie 14 dni od dnia zaksięgowania środków na rachunku bankowym podmiotu ją zatrudniającego.
4.  Nagrodę przyznaną osobie, która w dniu przyznania nagrody nie była zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy, wypłaca minister. Wypłata nagrody następuje jednorazowo na rachunek bankowy albo na rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazany przez osobę nagrodzoną, w terminie 14 dni od dnia wskazania ministrowi numeru rachunku bankowego.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW SZKOLNICTWA WYŻSZEGO I NAUKI

wzór

1 Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe i nauka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. poz. 2317 oraz z 2018 r. poz. 1998).
2 Niniejsze rozporządzenie poprzedzone było w zakresie nagród za:

1) osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, organizacyjne oraz za całokształt dorobku - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 6 września 2016 r. w sprawie nagród ministra dla nauczycieli akademickich (Dz. U. poz. 1462),

2) wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 15 stycznia 2013 r. w sprawie nagród za wybitne osiągnięcia naukowe oraz za osiągnięcia w opiece naukowej i dydaktycznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 56),

3) wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne - rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 9 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu oceny wniosków o przyznanie nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe lub naukowo-techniczne (Dz. U. poz. 1517)

- które utraciły moc z dniem 1 października 2018 r. na podstawie art. 169 pkt 2-4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1669 oraz z 2019 r. poz. 39).