Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.114.755

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 lipca 1920 r.

PRZEPISY WYKONAWCZE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ, MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTRA SKARBU
z dnia 12 października 1920 r.
do rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu z dnia 12 października 1920 r. w przedmiocie nadzwyczajnego dodatku do rent inwalidów z Wojska Polskiego na obszarze b. dzielnicy pruskiej, oraz do rent inwalidów z b. armji niemieckiej (Dz. U. № 99, poz. 662).

Na podstawie art. 6 p. d) ustawy z d. 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Pr. P. P. № 64 poz. 385) zarządza się co następuje:
§  1. Nadzwyczajny dodatek drożyźniany w myśl § 1 rozporządzenia Ministra b. Dzielnicy Pruskie: w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych i Ministrem Skarbu z dnia 12 października 1920 r. (Dz. U. № 99 poz. 662) przyznają Urzędy Rent Wojskowych w Poznaniu względnie w Grudziądzu, które wykonanie tych czynności mogą poruczyć podległym sobie referatom rentowym przy Powiatowych Komendach Uzupełnień.

Dodatek przyznaje się na wniosek inwalidy, zgłoszony we właściwej Powiatowej Komendzie Uzupełnień.

§  2. Przed przyznaniem nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego zbadają urzędy decydujące za pośrednictwem władz miejscowych (Magistratów wzgl. Komisariatów Obwodowych - Wójtostw) stosunki majątkowe inwalidy na zasadzie formularza według wzoru dołączonego do niniejszego §.
§  3. Nadzwyczajne dodatki drożyźniane nie mogą być przyznane w szczególności następującym inwalidom:
a) inwalidom, zajmującym posady państwowe (komunalne);
b) inwalidom, których przeciętny zarobek dzienny równa się lub przewyższa zarobek dzienny niewykwalifikowanego robotnika w miejscu zamieszkania inwalidy;
c) inwalidom, przyjętym do zakładu inwalidzkiego, o ile nie posiadają rodziny, znajdującej się bez środków do utrzymania;
d) inwalidom, posiadającym kapitał w jakiejkolwiekbądź formie, mogący im zapewnić dochód w wysokości, określonej w pkt. b.;
e) inwalidom, posiadającym ruchomy lub nieruchomy majątek, wprawdzie nieprocentujący się, lecz mogący w razie sprzedaży zapewnić im utrzymanie jak pod d,;
f) inwalidom, posiadającym ziemię, z której przeciętny czysty dochód równa się, lub przewyższa zarobek niewykwalifikowanego robotnika w miejscu zamieszkania inwalidy.
§  4. Inwalidzi, którzy w myśl § 3 niniejszych przepisów wykonawczych mają dostateczne utrzymanie, pobierają nadal dotychczasowe renty wraz z dotychczasowemi dodatkami.
§  5. Jeżeli inwalida, uprawniony do poboru nadzwyczajnego dodatku drożyźnianego, zmarł przed pobraniem tegoż, należy zaległe raty nadzwyczajnego dodatku wypłacić na żądanie pozostałym najbliższym członkom rodziny.
§  6. Niniejsze przepisy wykonawcze wchodzą w życie z dniem ogłoszenia z ważnością wstecz od dnia 1 lipca 1920 r.

Wzór do § 2.

FORMULARZ

do przepisów wykonawczych Ministra Spraw Wojskowych, Ministra B. Dzielnicy Pruskiej i Ministra Skarbu (Dz. U. Nr 114 poz. 755) do rozporządzenia Ministra B. Dzielnicy Pruskiej w porozumieniu z Ministrem Skarbu i Ministrem Spraw Wojskowych z dnia 12 października 1920 r. (Dz. Ust. Nr 99 poz. 662) w sprawie nadzwyczajnych dodatków drożyźnianych do rent inwalidzkich.

1.Imię, nazwisko i data urodzenia inwalidy:
2.Kataster ............ Lit. ...... Str. ...... № .............. (zawiera książka pokwitowań inwalidy):
3.Miejsce zamieszkania:
4.Zawód lub zatrudnienie:
5.Czy oddaje się obecnie jakimkolwiek zajęciom zarobkowym i jakim:
6.Wysokość przeciętnego zarobku dziennego względnie płacy miesięcznej:
7.Czy posiada kapitał, majątek ruchomy lub nieruchomy i jaki:
8.Wysokość ogólnych dochodów (%) miesięcznych względnie i ocznych:
9.Ilość członków rodziny, ich imiona i wiek:
10.Kto z członków rodziny oddaje siej zajęciom zarobkowym i ile zarabia:
11.Przeciętny zarobek dzienny niewykwalifikowanego robotnika w miejscu zamieszkania inwalidy:
12.Czy inwalida przebywa w zakładzie inwalidzkim i jakim:
13.Opinja wiedzy miejscowej (Magistratu, Komisarjatu obwodowego - Wójtostwa):

Podpis i pieczęć Magistratu (Komisarjatu Obwodowego - Wójtostwa)

......................................... dnia ......... 1920 r.