Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.13.71

| Akt utracił moc
Wersja od: 14 lutego 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA PUBLICZNEGO
z dnia 5 lutego 1920 r.
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wewnętrznych i Ministrem Spraw Wojskowych w przedmiocie nadzwyczajnych zarządzeń celem zwalczania chorób zakaźnych.

Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. (Dz. Ust. Rp. P. № 67, poz. 402) o zwalczaniu chorób zakaźnych oraz w myśl uchwały Sejmu Ustawodawczego z dnia 14 - go stycznia 1920 r. i uchwały Rady Ministrów z dnia 17 - go stycznia 1920 r. zarządza się co następuje:
Art.  1.

Zakres działania Nadzwyczajnego Komisarza do zwalczania chorób zakaźnych w Małopolsce, powołanego rozporządzeniem Ministra Zdrowia Publicznego z dnia 30 - go grudnia 1919 r. (Dziennik Ustaw № 11 poz. 63) określony art. 4 wspomnianego rozporządzenia rozszerza się w tym kierunku, że władza Nadzwyczajnego Komisarza obejmuje kierownictwo całej akcji przeciwepidemicznej, a wszystkie władze terytorjalne zarówno cywilne jak i wojskowe oraz urzędy szczególne jak również wszelkie organizacje o charakterze społecznym winny stosować się ściśle do zarządzeń Komisarza, wydanych w jego zakresie działania.

Komisarzowi Nadzwyczajnemu będzie również przysługiwało prawo wydawania zarządzeń pod rygorem kar administracyjnych przewidzianych w art. 25 ustawy z dnia 26 lipca 1919 r. w przedmiocie zwalczania chorób zakaźnych i innych chorób występujących nagminnie (Dz. Ust. R. P. № 67, poz. 402).

Art.  2.

W miarę potrzeby będą powoływani przezemnie dalsi Komisarze Nadzwyczajni do zwalczania chorób zakaźnych również i w innych częściach Państwa.

Zakres działania Nadzwyczajnych Komisarzy dla zwalczania chorób zakaźnych może być na wniosek Ministra Zdrowia Publicznego i na rozkaz Naczelnego Wodza rozciągnięty także na obszary ziem, pozostających pod zarządem wojskowym.

Art.  3.

Celem uniknięcia zawlekania chorób zakaźnych ustanawia się kordony sanitarne i stacje kwarantannowe. Linję kordonów sanitarnych i miejscowości kwarantannowe ustali oraz szczegółowe rozporządzenie w tej sprawie wyda Minister Zdrowia Publicznego w porozumieniu z Naczelnym Wodzem, Ministrem Spraw Wojskowych, Ministrem Spraw Wewnętrznych, Ministrem Kolei Żelaznych oraz Państwowym Urzędem do spraw powrotu jeńców, uchodźców i robotników.