[Przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki] - § 24. - Nadzór... - Dz.U.2020.1551 t.j. - OpenLEX

§ 24. - [Przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki] - Nadzór pedagogiczny.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1551 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2021 r.
§  24.  [Przedstawienie wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły lub placówki]
Dyrektor szkoły lub placówki, w terminie do dnia 31 sierpnia, przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej, a w przypadku szkoły lub placówki, w której nie tworzy się rady pedagogicznej - na zebraniu z udziałem nauczycieli i osób niebędących nauczycielami, które realizują zadania statutowe szkoły lub placówki, wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.