Nadzór nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1949.21.146 t.j.

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 marca 1950 r.

USTAWA
z dnia 3 czerwca 1947 r.
o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.

1. 1
(uchylony).
2. 2
(uchylony).
3. 3
W przypadku wprowadzenia obowiązku uiszczenia podatku gruntowego w ziemiopłodach Główny Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego działa przy Ministrze Skarbu, a wojewódzcy i powiatowi pełnomocnicy rządowi do spraw podatku gruntowego przy wojewódzkich i powiatowych władzach administracji ogólnej. W przypadku pobierania podatku gruntowego tylko w gotówce, Główny Pełnomocnik Rządowy do spraw podatku gruntowego działa przy Ministrze Skarbu, a wojewódzcy i powiatowi pełnomocnicy rządowi do spraw podatku gruntowego - przy izbach i urzędach skarbowych.

1.
Wojewodowie powołują na wniosek Głównego Pełnomocnika Rządowego wojewódzkich i powiatowych pełnomocników rządowych do spraw podatku gruntowego.
2.
Przepis ust. 1 ma odpowiednie zastosowanie do prezydentów miast Warszawy i Łodzi.
3.
Wojewódzcy oraz powiatowi pełnomocnicy rządowi podlegają Głównemu Pełnomocnikowi Rządowemu do spraw podatku gruntowego.
4.
Powiatowy pełnomocnik rządowy do spraw podatku gruntowego bądź jego przedstawiciel wchodzi w skład powiatowej (miejskiej) komisji podatku gruntowego przewidzianej w art. 8 ust. 4 dekretu z dnia 20 marca 1946 r. o podatkach komunalnych (Dz. U. R. P. z 1947 r. Nr 40, poz. 198).

W miastach Warszawie i Łodzi w skład komisji podatku gruntowego wchodzi pełnomocnik rządowy do spraw podatku gruntowego na m. Warszawę bądź Łódź albo jego przedstawiciel.

Pełnomocnicy rządowi do spraw podatku gruntowego są odpowiedzialni za właściwy wymiar i terminowy pobór podatku gruntowego w terytorialnym zakresie swego działania.

Pełnomocnicy rządowi do spraw podatku gruntowego współdziałają z właściwymi izbami i urzędami skarbowymi.

Pełnomocnikom rządowym do spraw podatku gruntowego oraz działającym w porozumieniu z nimi władzom skarbowym służy prawo kontroli we władzach związków samorządu terytorialnego wszelkich materiałów w zakresie akcji wymiarowej i poborowej podatku gruntowego. Władze związków samorządu terytorialnego obowiązane są nadto udzielać pełnomocnikom rządowym do spraw podatku gruntowego oraz działającym w porozumieniu z nimi władzom skarbowym wszelkich wyjaśnień oraz dostarczać na żądanie w zakreślonym terminie danych statystycznych o postępach akcji wymiaru i poboru podatku gruntowego.

Władze skarbowe podają do wiadomości właściwych pełnomocników rządowych do spraw podatku gruntowego wyniki kontroli oraz stwierdzone uchybienia.

Pełnomocnicy rządowi do spraw podatku gruntowego obowiązani są w razie stwierdzenia uchybień wydać bezzwłocznie stosowane zarządzenia i podać je do wiadomości władzy skarbowej.

Pełnomocnikom rządowym do spraw podatku gruntowego służy prawo powoływania gminnych delegatów społecznych przede wszystkim spośród członków rad narodowych oraz organizacji społecznych, działających w środowisku wiejskim.

(uchylone).

Wykonanie niniejszej ustawy porucza się Ministrom Administracji Publicznej i Skarbu.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

1 Art. 1 ust. 1 uchylony przez art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101) z dniem 30 marca 1950 r.
2 Art. 1 ust. 2 uchylony przez art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101) z dniem 30 marca 1950 r.
3 Art. 1 ust. 3 miał zostać uchylony przez art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101), w związku z art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, z dniem wydania przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia przepisów o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
4 Art. 2 miał zostać uchylony przez art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101), w związku z art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, z dniem wydania przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia przepisów o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
5 Art. 3 miał zostać uchylony przez art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101), w związku z art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, z dniem wydania przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia przepisów o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
6 Art. 4 miał zostać uchylony przez art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101), w związku z art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, z dniem wydania przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia przepisów o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
7 Art. 5 miał zostać uchylony przez art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101), w związku z art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, z dniem wydania przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia przepisów o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
8 Art. 6 miał zostać uchylony przez art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101), w związku z art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, z dniem wydania przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia przepisów o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
9 Art. 7 miał zostać uchylony przez art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101), w związku z art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, z dniem wydania przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia przepisów o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
10 Art. 8 miał zostać uchylony przez art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 7 marca 1950 r. o przekształceniu urzędu Ministra Skarbu w urząd Ministra Finansów (Dz.U.50.10.101), w związku z art. 5 ust. 2 powołanej ustawy, z dniem wydania przez Radę Ministrów w drodze rozporządzenia przepisów o nadzorze nad wymiarem i poborem podatku gruntowego.
11 Art. 9-11 uchylone przez art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 28 czerwca 1950 r. o podatku gruntowym (Dz.U.50.27.250) z dniem 1 stycznia 1950 r., jednakże mają one zastosowanie do podatku gruntowego, przypadającego za lata podatkowe do 1949 r. włącznie.