[Decyzje podejmowane na postawie rozporządzenia nr 236/2012] - Art. 23a. - Nadzór nad rynkiem kapitałowym. - Dz.U.2023.188 t.j. - OpenLEX

Nowość Art. 23a. - [Decyzje podejmowane na postawie rozporządzenia nr 236/2012] - Nadzór nad rynkiem kapitałowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.188 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 stycznia 2023 r.
Art.  23a.  [Decyzje podejmowane na postawie rozporządzenia nr 236/2012]
1. 
W przypadkach i na zasadach określonych w rozporządzeniu 236/2012 Komisja wydaje decyzje w sprawach:
1)
tymczasowego zawieszenia określonych w art. 13 rozporządzenia 236/2012 ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży;
2)
tymczasowego zawieszenia określonych w art. 14 rozporządzenia 236/2012 ograniczeń w zakresie zawierania transakcji swapu ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego;
3)
wprowadzenia, na podstawie art. 18 rozporządzenia 236/2012, obowiązku zgłaszania Komisji lub podawania do wiadomości publicznej informacji o pozycjach krótkich netto dotyczących określonego instrumentu finansowego lub kategorii instrumentów finansowych;
4)
wprowadzenia, na podstawie art. 19 rozporządzenia 236/2012, obowiązku powiadamiania Komisji o znaczących zmianach wysokości opłat pobieranych w ramach kredytowania określonych instrumentów finansowych lub ich kategorii;
5)
wprowadzenia, na podstawie art. 20 rozporządzenia 236/2012, zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania krótkiej sprzedaży lub zawierania innych transakcji, w przypadku których spadek ceny lub wartości instrumentu finansowego wiąże się z uzyskaniem korzyści majątkowej;
6)
wprowadzenia, na podstawie art. 21 rozporządzenia 236/2012, ograniczeń w zakresie zawierania transakcji swapu ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego lub w zakresie wartości otwieranych pozycji dotyczących swapu ryzyka kredytowego z tytułu długu państwowego;
7)
wprowadzenia, na podstawie art. 23 rozporządzenia 236/2012, zakazu lub ograniczeń w zakresie dokonywania na rynku regulowanym lub w alternatywnym systemie obrotu krótkiej sprzedaży określonego instrumentu finansowego lub zawierania innych transakcji mających za przedmiot określony instrument finansowy.
2. 
Do decyzji, o których mowa w ust. 1, przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 i 2185), zwanej dalej "Kodeksem postępowania administracyjnego", stosuje się odpowiednio.
3. 
Decyzje, o których mowa w ust. 1, podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego. Informacje o ich wydaniu Komisja przekazuje niezwłocznie do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej, o której mowa w art. 58 ust. 1 ustawy o ofercie publicznej.