[Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję będące środkami Funduszu Edukacji Finansowej] - Art. 19e. - Nadzór... - Dz.U.2022.660 t.j. - OpenLEX

Art. 19e. - [Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję będące środkami Funduszu Edukacji Finansowej] - Nadzór nad rynkiem finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.660 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 17 maja 2023 r.
Art.  19e.  [Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję będące środkami Funduszu Edukacji Finansowej]
1. 
Wpływy z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7 i art. 3h ust. 2 pkt 2 oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, stanowią środki Funduszu Edukacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 187).
2. 
Do należności z tytułu kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie art. 3c ust. 1 pkt 5, art. 3g ust. 1 pkt 7 i art. 3h ust. 2 pkt 2 oraz na podstawie ustaw, o których mowa w art. 1 ust. 2, stosuje się odpowiednio przepisy działu III ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa oraz przepisy ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.".
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do kar pieniężnych nakładanych przez Komisję na podstawie:
1)
art. 138 ust. 3 pkt 3a i art. 141 ustawy - Prawo bankowe;
2)
art. 72 ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych.