[Wymagane elementy i zatwierdzenie planu ochrony kapitału] - Art. 61. - Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i... - Dz.U.2022.2536 t.j. - OpenLEX

Art. 61. - [Wymagane elementy i zatwierdzenie planu ochrony kapitału] - Nadzór makroostrożnościowy nad systemem finansowym i zarządzanie kryzysowe w systemie finansowym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.2536 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r.
Art.  61.  [Wymagane elementy i zatwierdzenie planu ochrony kapitału]
1. 
Plan ochrony kapitału instytucji obejmuje:
1)
przewidywane przychody i wydatki oraz prognozowany bilans;
2)
środki mające na celu podwyższenie współczynników kapitałowych;
3) 19
 plan podwyższenia funduszy własnych w celu osiągnięcia zgodności z wymogiem połączonego bufora oraz wymogiem bufora wskaźnika dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1a rozporządzenia 575/2013, i przewidywany okres, w jakim to nastąpi.
2.  20
 Komisja Nadzoru Finansowego ocenia plan ochrony kapitału i zatwierdza ten plan, jeżeli uzna, że jego wdrożenie pozwoli utrzymać lub pozyskać wystarczający kapitał, aby umożliwić instytucji spełnienie jej wymogu połączonego bufora i wymogu bufora wskaźnika dźwigni, o którym mowa w art. 92 ust. 1a rozporządzenia 575/2013, w terminach określonych przez Komisję. Komisja Nadzoru Finansowego może żądać uzupełnienia planu ochrony kapitału o informacje, które uzna za niezbędne do należytego dokonania jego oceny.
3. 
Jeżeli Komisja Nadzoru Finansowego nie otrzyma takiego planu w terminie, o którym mowa w art. 60, albo nie zatwierdzi planu ochrony kapitału, w drodze decyzji, zobowiązuje instytucję do podwyższenia funduszy własnych, w terminach określonych przez Komisję, do poziomu niezbędnego do ostrożnego i stabilnego funkcjonowania instytucji.
19 Art. 61 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 6 pkt 27 lit. a ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.680) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
20 Art. 61 ust. 2 zmieniony przez art. 6 pkt 27 lit. b ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. (Dz.U.2021.680) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.