Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.27

| Akt obowiązujący
Wersja od: 7 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 4 stycznia 2019 r.
w sprawie nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym

Na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, 1443, 1669 i 2244) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób i tryb nadawania numerów porządkowych kancelariom komorniczym, zwanym dalej "kancelariami", oraz sposób gromadzenia i przetwarzania informacji w tym zakresie przez właściwe organy nadzoru.
§  2. 
1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych;
2) numerze porządkowym - rozumie się przez to numer porządkowy kancelarii;
3) prezesie sądu - rozumie się przez to prezesa właściwego sądu apelacyjnego.
2.  Przez nadawanie numerów porządkowych należy rozumieć zarówno zasady ustalania kolejności numeracji kancelarii w rewirze, jak i kolejność przydziału tych numerów poszczególnym komornikom sądowym działającym w rewirze.
§  3.  Numery porządkowe kancelariom nadaje prezes sądu w drodze zarządzenia.
§  4. 
1.  Kolejność numerów porządkowych ustala się w ramach danego rewiru komorniczego i oznacza cyfrą rzymską.
2.  Wysokość podlegających przydzieleniu numerów porządkowych ustala się od najniższego do najwyższego.
§  5. 
1.  Numer porządkowy kancelarii nadaje się według daty wpływu do prezesa sądu apelacyjnego zawiadomienia Ministra Sprawiedliwości dokonanego w trybie art. 17 ust. 1 ustawy.
2.  Jeżeli w tym samym rewirze doszło do utworzenia dwóch lub więcej kancelarii w tej samej dacie, o kolejności przydziału numerów kancelariom decyduje kolejność alfabetyczna nazwisk komorników sądowych.
§  6. 
1.  Numer porządkowy kancelarii prezes sądu nadaje niezwłocznie po zawiadomieniu go przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 17 ust. 1 ustawy, a przed odebraniem ślubowania od komornika sądowego obejmującego stanowisko w utworzonej przez niego kancelarii.
2.  Jeżeli do utworzenia kancelarii doszło wskutek przeniesienia komornika sądowego do innego rewiru z prawem utworzenia nowej kancelarii, prezes sądu nadaje numer porządkowy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go przez Ministra Sprawiedliwości w trybie art. 17 ust. 1 ustawy.
3.  Odpis zarządzenia o nadaniu numeru porządkowego przesyła się przesyłką poleconą za potwierdzeniem odbioru do wiadomości komornika sądowego obejmującego stanowisko oraz do Ministra Sprawiedliwości.
4.  Doręczenie komornikowi sądowemu odpisu zarządzenia o nadaniu numeru porządkowego może nastąpić także przez wręczenie mu odpisu zarządzenia bezpośrednio w sekretariacie prezesa sądu za pisemnym potwierdzeniem odbioru.
§  7.  W wypadku zmiany rewiru będącej następstwem zmiany obszaru właściwości sądu rejonowego:
1) jeżeli zmiana właściwości sądu skutkowała utworzeniem nowego sądu rejonowego, numery porządkowe nadaje się według kolejności alfabetycznej nazwisk komorników sądowych w nowo utworzonym rewirze;
2) jeżeli zmiana właściwości sądu skutkowała przyłączeniem obszaru jednego sądu do drugiego, numery porządkowe kancelarii działających w nadal funkcjonującym sądzie pozostawia się bez zmian, a numery porządkowe kancelarii przyłączonych do istniejącego rewiru przydziela się według kolejności alfabetycznej nazwisk przyłączonych do rewiru komorników sądowych.
§  8. 
1.  Numer porządkowy kancelarii zwalnia się w przypadku:
1) zakończenia likwidacji kancelarii;
2) niezłożenia przez komornika sądowego ślubowania z własnej winy w wyznaczonym terminie;
3) odmowy złożenia ślubowania.
2.  Zwolnienie numeru kancelarii następuje w drodze zarządzenia prezesa sądu z dniem wydania tego zarządzenia.
3.  Prezes sądu wydaje zarządzenie o zwolnieniu numeru w terminie 14 dni:
1) od dnia uzyskania sprawozdania, o którym mowa w art. 64 ust. 1 ustawy;
2) od dnia wpływu informacji o stwierdzeniu przez Ministra Sprawiedliwości, w trybie art. 17 ust. 5 ustawy, że powołanie utraciło moc.
§  9. 
1.  Jeżeli do zwolnienia numeru porządkowego w danym rewirze doszło na skutek likwidacji kancelarii, numer ten nadaje się ponownie nie wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia jego zwolnienia. W pozostałych przypadkach numer porządkowy nadaje się ponownie po dniu jego zwolnienia.
2.  Jeżeli w razie konieczności przydzielenia numeru porządkowego kancelarii istnieją w danym rewirze wolne numery porządkowe niższe niż najwyższy nadany w rewirze numer porządkowy, prezes sądu przydziela je kolejno nowo tworzonym kancelariom począwszy od najniższego z nich.
§  10. 
1.  Prezes sądu w terminie 3 miesięcy od daty wejścia w życie ustawy nada kancelariom istniejącym w każdym z rewirów właściwe numery porządkowe według kolejności alfabetycznej nazwisk komorników sądowych działających w danym rewirze. Nie nadaje się numerów kancelariom znajdującym się w trakcie likwidacji.
2.  O nadanej w każdym z rewirów komorniczych numeracji kancelarii prezes sądu zawiadomi Ministra Sprawiedliwości, prezesa właściwego sądu okręgowego, prezesa właściwego sądu rejonowego, radę właściwej izby komorniczej oraz Krajową Radę Komorniczą.
§  11.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.