Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.136.1298

| Akt utracił moc
Wersja od: 4 sierpnia 2003 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 2 lipca 2003 r.
w sprawie nadania statutu Wolińskiemu Parkowi Narodowemu

Na podstawie art. 14 ust. 8 ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Nadaje się statut Wolińskiemu Parkowi Narodowemu, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 85, poz. 766).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717.

ZAŁĄCZNIK

STATUT

WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

§  1. Woliński Park Narodowy, utworzony rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 marca 1960 r. w sprawie utworzenia Wolińskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 14, poz. 79), zwany dalej "Parkiem", działa na podstawie:
1) ustawy z dnia 16 października 1991 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r. Nr 99, poz. 1079, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1189 i Nr 145, poz. 1623, z 2002 r. Nr 130, poz. 1112 oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717);
2) rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 stycznia 1996 r. w sprawie Wolińskiego Parku Narodowego (Dz. U. Nr 4, poz. 30);
3) niniejszego statutu.
§  2. Siedzibą Parku są Międzyzdroje.
§  3. Logo Parku jest przedstawione w załączniku do niniejszego statutu.
§  4. Dyrektor Parku:
1) realizuje zadania wynikające z ustawy o ochronie przyrody oraz z innych ustaw;
2) prowadzi działalność informacyjną i wydawniczą związaną z ochroną przyrody i funkcjonowaniem Parku;
3) współpracuje z instytucjami, samorządami lokalnymi i organizacjami pozarządowymi w sprawach ochrony przyrody Parku;
4) współpracuje z innymi służbami w zakresie ochrony przyrody Parku.
§  5.
1. Dyrektor Parku wykonuje zadania związane z działalnością Parku przy pomocy Dyrekcji Parku oraz Straży Parku.
2. W skład Dyrekcji Parku wchodzą komórki organizacyjne:
1) dział ochrony przyrody;
2) dział naukowo-edukacyjny;
3) dział administracyjno-techniczny;
4) zespół finansowo-księgowy;
5) zespół do spraw prawno-organizacyjnych.
§  6. W Parku działa Zagroda Pokazowa Żubrów.
§  7. Na obszarze Parku znajdują się obręby ochronne:
1) Stary Park, podzielony na obwody ochronne:
a) Wisełka,
b) Warnowo,
c) Międzyzdroje,
d) Wicko,
e) Wapnica;
2) Morski, zawierający Obwód Ochronny Wodny.

Załącznik

LOGO WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

w skali 1 : 1

grafika