Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.682

| Akt utracił moc
Wersja od: 26 maja 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI 1
z dnia 16 maja 2014 r.
w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego

Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984 i 1611) zarządza się, co następuje:
§  1. Urzędowi Dozoru Technicznego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Traci moc rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 19 oraz z 2011 r. Nr 153, poz. 909).
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT URZĘDU DOZORU TECHNICZNEGO

§  1. Urząd Dozoru Technicznego z siedzibą w Warszawie, zwany dalej "UDT", działa na podstawie ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 963, 984 i 1611), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2. UDT kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesa, dyrektora Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, o którym mowa w § 3 ust. 2, oraz dyrektorów komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych, o których mowa w § 3 ust. 1 i 3.
§  3.
1. W skład UDT wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Koordynacji Inspekcji;
2) Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności;
3) Departament Innowacji i Rozwoju;
4) Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego;
5) Biuro Prezesa;
6) Departament Infrastruktury i Informatyki;
7) Departament Finansowo-Księgowy;
8) Departament Organizacyjno-Prawny;
9) Departament Kadr;
10) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Zespół Audytu Wewnętrznego i Ewaluacji;
12) Zespół Kontroli Wewnętrznej;
13) Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej.
2. Komórki organizacyjne wymienione w ust. 1 pkt 1-4 tworzą Pion Bezpieczeństwa Technicznego.
3. W skład UDT wchodzą ponadto:
1) oddział terenowy z siedzibą w Białymstoku;
2) oddział terenowy z siedzibą w Bielsku-Białej;
3) oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy;
4) oddział terenowy z siedzibą w Częstochowie;
5) oddział terenowy z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;
6) oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku;
7) oddział terenowy z siedzibą w Gliwicach;
8) oddział terenowy z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;
9) oddział terenowy z siedzibą w Katowicach;
10) oddział terenowy z siedzibą w Kielcach;
11) oddział terenowy z siedzibą w Koszalinie;
12) oddział terenowy z siedzibą w Krakowie;
13) oddział terenowy z siedzibą w Lublinie;
14) oddział terenowy z siedzibą w Łodzi;
15) oddział terenowy z siedzibą w Olsztynie;
16) oddział terenowy z siedzibą w Opolu;
17) oddział terenowy z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim;
18) oddział terenowy z siedzibą w Płocku;
19) oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu;
20) oddział terenowy z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;
21) oddział terenowy z siedzibą w Radomiu;
22) oddział terenowy z siedzibą w Rzeszowie;
23) oddział terenowy z siedzibą w Siedlcach;
24) oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie;
25) oddział terenowy z siedzibą w Tarnowie;
26) oddział terenowy z siedzibą w Wałbrzychu;
27) oddział terenowy z siedzibą w Warszawie;
28) oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu;
29) oddział terenowy z siedzibą w Zielonej Górze.
4. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa UDT.
§  4.
1. Przy Prezesie UDT działa Kolegium UDT.
2. Kolegium UDT jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UDT w zakresie przygotowywania projektów rozwiązań służących realizacji oraz zwiększaniu efektywności i jakości działań UDT, określonych w art. 37 ustawy.
3. Skład osobowy, zakres zadań i tryb pracy Kolegium UDT określa regulamin ustalony przez Prezesa UDT.
4. UDT zapewnia Kolegium UDT obsługę organizacyjną, biurową i prawną.
§  5.
1. Prezes UDT może udzielać osobom, o których mowa w § 2, a także innym pracownikom UDT lub innym osobom, ogólnych i szczególnych pełnomocnictw do dokonywania określonych czynności prawnych w imieniu UDT.
2. Prezes UDT udziela pełnomocnictw w formie pisemnej lub innej formie wymaganej do ważności czynności prawnej.
3. UDT prowadzi rejestr udzielonych pełnomocnictw zawierający adnotacje o odwołaniu lub wygaśnięciu pełnomocnictwa.
4. W sprawach nieuregulowanych w statucie do pełnomocnictw stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
§  6. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych UDT dokonuje minister właściwy do spraw gospodarki.
§  7. W ramach funkcjonowania w UDT adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej Prezes UDT korzysta ze standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych.
1 Minister Gospodarki kieruje działem administracji rządowej - gospodarka, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki (Dz. U. Nr 248, poz. 1478).