Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1109 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 8 czerwca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) zarządza się, co następuje:
§  1.  Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Bodzentynie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia. 2

ZAŁĄCZNIK

STATUT ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W BODZENTYNIE

§  1.  Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, zwany dalej "Parkiem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 132 i 1074) oraz niniejszego statutu.
§  2.  Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Ochrony Przyrody i Zasobów Kulturowych Parku;
2) Dział Udostępniania Parku i Edukacji;
3) Zespół Finansowo-Księgowy;
4) Dział Monitoringu Badań i Analiz;
5) Posterunek Straży Parku;
6) Dział Administracyjno-Techniczny;
7) samodzielne stanowisko do spraw pracowniczych;
8) samodzielne stanowisko do spraw obronnych;
9) samodzielne stanowisko do spraw obsługi funduszy celowych;
10) obwody ochronne:
a) Chełmowa Góra,
b) Dąbrowa,
c) Dębno,
d) Jastrzębi Dół,
e) Klonów,
f) Podgórze,
g) Święta Katarzyna,
h) Święty Krzyż.
§  3.  Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.
§  4.  Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.
§  5.  W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.
§  6.  Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.
1 Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U.2015.1904).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 47 Ministra Środowiska z dnia 30 sierpnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Świętokrzyskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ poz. 112), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2011.224.1337).