Nadanie statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Dziennik Ustaw

Dz.U.1963.9.53

Akt utracił moc
Wersja od: 21 marca 1963 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 15 lutego 1963 r.
w sprawie nadania statutu stowarzyszeniu wyższej użyteczności "Liga Kobiet".

Na podstawie art. 47 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 października 1932 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 808 z późniejszymi zmianami) zarządza się, co następuje:
Stowarzyszeniu "Liga Kobiet" uznanemu za stowarzyszenie wyższej użyteczności na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 września 1949 r. (Dz. U. Nr 51, poz. 385) nadaje się statut, który ustala i ogłasza Minister Spraw Wewnętrznych.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie nadania stowarzyszeniu "Liga Kobiet" nowego statutu (Dz. U. Nr 35, poz. 267) i obwieszczenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 maja 1951 r. w sprawie ogłoszenia statutu stowarzyszenia wyższej użyteczności "Liga Kobiet" (Monitor Polski Nr A-61, poz. 821).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Ministrowi Spraw Wewnętrznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.