Nadanie statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.101.1103

Akt obowiązujący
Wersja od: 13 września 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
z dnia 31 sierpnia 2001 r.
w sprawie nadania statutu Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych.

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86) zarządza się, co następuje:
Polskiemu Klubowi Wyścigów Konnych nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT POLSKIEGO KLUBU WYŚCIGÓW KONNYCH

§  1.
Polski Klub Wyścigów Konnych, zwany dalej "Klubem", działa na podstawie ustawy z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych (Dz. U. Nr 11, poz. 86), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2.
1.
Klubem kieruje Prezes Klubu przy pomocy głównego księgowego i kierowników komórek organizacyjnych Klubu.
2.
Prezes Klubu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Klubu do prowadzenia w jego imieniu spraw w ustalonym przez niego zakresie.
§  3. 1
 
1.
W skład Klubu wchodzą:
1)
Wydział Organizacyjny;
2)
Wydział Spraw Hodowlanych i Wyścigowych;
3)
Redakcja Ksiąg Stadnych;
4)
stanowisko pracy do spraw finansowych i księgowych;
5)
stanowisko pracy do spraw audytu i kontroli wewnętrznej.
2.
W skład wydziałów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, wchodzą zespoły lub stanowiska pracy do poszczególnych rodzajów spraw.
3.
Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zakres zadań komórek organizacyjnych Klubu określa wewnętrzny regulamin organizacyjny ustalony przez Prezesa Klubu.
4.
Stanowisko pracy, o którym mowa w ust. 1 pkt 5, podlega bezpośrednio Prezesowi Klubu.
§  4.
1.
Rada Klubu, zwana dalej "Radą", wybiera przewodniczącego Rady i dwóch zastępców przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym.
2.
Szczegółowy tryb pracy Rady określa regulamin uchwalony przez Radę w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
3. 2
Obsługę techniczno-biurową Rady zapewnia Wydział Organizacyjny Klubu.
§  5.
1. 3
Kontrolę wewnętrzną Klubu przeprowadza osoba zatrudniona na stanowisku, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 5.
2.
Kontrola wewnętrzna jest prowadzona w ramach rocznych i kwartalnych planów kontroli oraz na polecenie Prezesa Klubu.
3.
Prezes Klubu udziela na piśmie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wewnętrznej.
4.
Kontrola wewnętrzna polega na:
1)
badaniu czynności w toku ich wykonywania, w celu oceny prawidłowości ich realizacji, w szczególności z punktu widzenia legalności i gospodarności,
2)
badaniu stanu faktycznego i dokumentów odzwierciedlających czynności już dokonane.
5.
O wynikach kontroli wewnętrznej kontrolujący zawiadamia Prezesa Klubu. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa lub wykroczenia, Prezes Klubu niezwłocznie zawiadamia na piśmie organ powołany do ścigania przestępstw oraz ministra właściwego do spraw rolnictwa.
§  6.
1.
Klub tworzy następujące fundusze:
1)
fundusz statutowy,
1a) 4
fundusz szkoleniowy,
2)
obowiązkowe fundusze przewidziane odrębnymi przepisami.
2.
Fundusz statutowy tworzy się z:
1)
równowartości powierzonych składników majątku Skarbu Państwa, o którym mowa w art. 12 ustawy, stanowiącego wyposażenie Klubu w dniu rozpoczęcia przez niego działalności,
2)
zysku netto.
3.
Fundusz statutowy zmniejsza się o straty bilansowe.
4. 5
Fundusz szkoleniowy tworzy się ze środków finansowych pochodzących z kar pieniężnych, wymierzanych w postępowaniu dyscyplinarnym.
5. 6
Środki funduszu szkoleniowego przeznacza się na finansowanie szkoleń specjalistycznych przeprowadzanych przez Klub.
§  7.
1.
Klub prowadzi rachunkowość zgodnie z przepisami o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów o finansach publicznych.
2.
Klub prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach wpływów pochodzących z realizacji dochodów, o których mowa w art. 13 ustawy.
3.
Środki finansowe, o których mowa w ust. 2, Klub przeznacza na finansowanie zadań określonych w ustawie i na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Klubu.
4.
Roczny plan finansowy ustala Prezes Klubu w uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
5.
Roczne sprawozdanie finansowe Klubu zatwierdza minister właściwy do spraw rolnictwa.
1 Załącznik § 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 2002 r.
2 Załącznik § 4 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 2002 r.
3 Załącznik § 5 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 2002 r.
4 Załącznik § 6 ust. 1 pkt 1a dodany przez § 1 pkt 4 lit. a) rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 2002 r.
5 Załącznik § 6 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 2002 r.
6 Załącznik § 6 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 4 lit. b) rozporządzenia z dnia 6 sierpnia 2002 r. (Dz.U.02.137.1158) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 września 2002 r.