§ 3. - Nadanie statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1996.97.451

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 sierpnia 1996 r.
§  3.
Tracą moc:
1)
uchwała nr 180/90 Rady Ministrów z dnia 16 listopada 1990 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Spraw Zagranicznych,
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 lipca 1993 r. w sprawie zmian organizacyjnych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych (Dz. U. Nr 67, poz. 321).