Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.877 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 maja 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 10 maja 2006 r.
w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej

Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz. U. z 2015 r. poz. 793, 1893 i 1991 oraz z 2017 r. poz. 767 i 798) zarządza się, co następuje:
§  1.  Krajowej Radzie Transplantacyjnej nadaje się statut stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc zarządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 20 stycznia 1997 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej (Dz. Urz. MZ i OS poz. 3 i 35).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT

KRAJOWEJ RADY TRANSPLANTACYJNEJ

§  1. 
1.  W skład Krajowej Rady Transplantacyjnej, zwanej dalej "Radą", wchodzą powołani przez ministra właściwego do spraw zdrowia, jako członkowie:
1) konsultanci krajowi z następujących dziedzin: transplantologii klinicznej, hematologii, intensywnej terapii, anestezjologii i intensywnej terapii, nefrologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, chirurgii ogólnej, okulistyki i immunologii klinicznej;
2) eksperci w dziedzinach: etyki, socjologii, filozofii i prawa;
3) eksperci z zakresu bankowania tkanek i komórek i transplantologii klinicznej, w tym reprezentujący transplantologię kliniczną u dzieci w zakresie chorób: nerek, serca, wątroby, trzustki, płuc, układu krwiotwórczego i nowotworowych;
4) przedstawiciel Naczelnej Izby Lekarskiej.
2.  Pracami Rady kieruje przewodniczący Rady.
3.  W pracach Rady może uczestniczyć minister właściwy do spraw zdrowia lub jego przedstawiciel.
4.  Do udziału w posiedzeniach Rady mogą być zapraszani eksperci z różnych dziedzin nauki bez prawa udziału w głosowaniach.
§  2.  Rada wybiera spośród swego grona zastępcę przewodniczącego Rady w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady.
§  3.  Do zadań przewodniczącego Rady należy:
1) przygotowywanie projektów planów pracy i posiedzeń Rady;
2) ustalanie i przesyłanie członkom Rady terminów posiedzeń Rady i projektów porządków jej obrad;
3) powoływanie spośród członków Rady stale lub doraźnie działających zespołów roboczych w celu usprawnienia prac Rady;
4) zlecanie przygotowania ekspertyz, ocen i opinii;
5) przedstawianie Radzie projektów opinii, wniosków, ocen i sprawozdań;
6) przedstawianie opinii, wniosków, ocen i sprawozdań przyjętych przez Radę ministrowi właściwemu do spraw zdrowia;
7) przedstawianie stanowiska w przedmiocie medycznych kryteriów wyboru biorców.
§  4. 
1.  Rada obraduje na posiedzeniach odbywających się co najmniej 4 razy w roku kalendarzowym, z zastrzeżeniem § 6 ust. 4 pkt 3.
2.  Posiedzenia Rady zwołuje przewodniczący Rady lub na jego wniosek zastępca przewodniczącego Rady.
3.  Posiedzenia Rady zwołuje się również na wniosek ministra właściwego do spraw zdrowia.
§  5.  Wynagrodzenia za przygotowanie ekspertyz, opinii i ocen niezbędnych dla wykonywania zadań Rady ustala się w umowach cywilno-prawnych.
§  6. 
1.  Rada przyjmuje oceny, opinie, ekspertyzy, wnioski i sprawozdania w formie uchwał.
2.  Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady, z zastrzeżeniem ust. 6.
3.  O trybie podjęcia uchwały decyduje przewodniczący Rady.
4.  Przewodniczący Rady zarządza podjęcie uchwały w trybie:
1) głosowania jawnego albo
2) głosowania tajnego, albo
3) głosowania w trybie korespondencyjnym za pośrednictwem poczty elektronicznej bez konieczności stosowania podpisu elektronicznego w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) 2 , gdy uzasadniają to okoliczności, w szczególności w przypadku konieczności pilnego podjęcia uchwały w danej sprawie.
5.  Głosowanie tajne może być zarządzone przez przewodniczącego Rady z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady.
6.  Uchwały, o których mowa w ust. 4 pkt 3, są podejmowane zwykłą większością głosów przy udziale co najmniej połowy członków Rady. Uchwały te podpisuje przewodniczący Rady lub zastępca przewodniczącego Rady. W protokole z pierwszego posiedzenia Rady odbywającego się po głosowaniu w trybie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, zamieszcza się podjęte w tym trybie uchwały.
7.  Przewodniczący Rady po podjęciu uchwały w trybie, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, niezwłocznie informuje członków Rady o wynikach głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej.
8.  W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
§  7. 
1.  Z przebiegu posiedzeń Rady sporządza się protokoły, które podpisuje przewodniczący Rady, a w przypadku nieobecności przewodniczącego Rady, zastępca przewodniczącego Rady.
2.  Protokoły zawierają:
1) listę uczestników;
2) porządek dzienny;
3) treść obrad;
4) podjęte uchwały;
5) informację o trybie podjęcia uchwał;
6) wyniki głosowań.
§  8. 
1.  Członkowie Rady za udział w posiedzeniu otrzymują wynagrodzenie w wysokości 270 złotych.
2.  Członkowie Rady otrzymują diety i zwrot kosztów przejazdów na zasadach określonych dla pracowników zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowych odbywanych na obszarze kraju.
§  9. 
1.  Do zadań Komisji Etycznej należy w szczególności opiniowanie wniosków o przeprowadzenie:
1) pobrania i przeszczepiania narządu od żywego dawcy na rzecz osoby niebędącej krewnym w linii prostej, rodzeństwem, osobą przysposobioną lub małżonkiem;
2) przeszczepienia komórek, tkanek lub narządów pobranych od zwierząt.
2.  Komisja Etyczna wybiera ze swego składu przewodniczącego oraz zastępcę przewodniczącego większością głosów.
3.  Komisja Etyczna opiniuje przedstawione wnioski i zatwierdza je w głosowaniu jawnym większością głosów.
4.  Do członków Komisji Etycznej stosuje się odpowiednio przepisy § 8.
§  10. 
1.  Po zakończeniu danego zadania zespół roboczy, o którym mowa w § 3 pkt 3, składa sprawozdanie z jego wykonania przewodniczącemu Rady.
2.  Do członków zespołów roboczych stosuje się odpowiednio przepisy § 8.
§  11.  Wydatki związane z działalnością Rady pokrywa się z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
§  12.  Obsługę organizacyjną i techniczną Rady zapewnia urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zdrowia.
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz.U.2015.1908).
2 Utraciła moc na podstawie art. 141 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579), która weszła w życie z dniem 7 października 2016 r.