Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.307

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Jeleniej Górze nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 74 Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie nadania statutu Karkonoskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 4, poz. 79), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

ZAŁĄCZNIK

STATUT KARKONOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W JELENIEJ GÓRZE

§  1. Karkonoski Park Narodowy z siedzibą w Jeleniej Górze, zwany dalej "Parkiem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§  2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne:
1) Dział Administracyjny;
2) Dział Ekonomiczny;
3) Dział Edukacji Ekologicznej, w którego skład wchodzą:
a) Centrum Informacyjne Karkonoskiego Parku Narodowego,
b) Karkonoskie Centrum Edukacji Ekologicznej,
c) Ośrodek Muzealno-Edukacyjny;
4) Dział Ochrony Przyrody, w którego skład wchodzą:
a) Karkonoski Bank Genów,
b) Stacja Monitoringowo-Badawcza,
c) Zespół Ochrony Przyrody;
5) Dział Udostępniania Parku;
6) Zespół Systemu Informacji Geograficznej (GIS);
7) Posterunek Straży Parku;
8) obwody ochronne:
a) Śnieżka,
b) Przełęcz,
c) Szrenica.
§  3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.
§  4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.
§  5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.
§  6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.