Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.306

| Akt obowiązujący
Wersja od: 6 marca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 18 lutego 2013 r.
w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie

Na podstawie art. 8f ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1. Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu z siedzibą w Izabelinie nadaje się statut, który stanowi załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia ogłoszenia.3)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 248, poz. 1493 i Nr 284, poz. 1671).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241 i Nr 215, poz. 1664, z 2010 r. Nr 76, poz. 489 i Nr 119, poz. 804, z 2011 r. Nr 34, poz. 170, Nr 94, poz. 549, Nr 208, poz. 1241 i Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 985 oraz z 2013 r. poz. 7, 73 i 165.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone zarządzeniem Nr 53 Ministra Środowiska z dnia 14 września 2010 r. w sprawie nadania statutu Kampinoskiemu Parkowi Narodowemu (Dz. Urz. Min. Środ. i GIOŚ Nr 3, poz. 58), które utraciło moc z dniem 31 grudnia 2012 r. na podstawie art. 10 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 224, poz. 1337).

ZAŁĄCZNIK

STATUT KAMPINOSKIEGO PARKU NARODOWEGO Z SIEDZIBĄ W IZABELINIE

§  1. Kampinoski Park Narodowy z siedzibą w Izabelinie, zwany dalej "Parkiem", będący państwową osobą prawną, działa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2009 r. Nr 151, poz. 1220, z późn. zm.) oraz niniejszego statutu.
§  2. Organizację wewnętrzną Parku stanowią następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy:
1) Dział Badań Naukowych, Monitoringu Przyrody, Edukacji, Komunikacji Społecznej i Udostępniania Parku, w którego skład wchodzą:
a) Zespół do spraw Komunikacji Społecznej i Wydawnictw,
b) Zespół do spraw Nauki i Monitoringu Przyrody,
c) Zespół do spraw Udostępniania Parku i Współpracy Międzynarodowej,
d) Biblioteka i Dokumentacja Naukowa,
e) Centrum Edukacji w Izabelinie,
f) Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny im. Jadwigi i Romana Kobendzów w Granicy,
g) Stacja Bazowa Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego "Kampinos",
h) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Przyrody i Edukacji,
i) Samodzielne Stanowisko do spraw Zbiorów Przyrodniczych;
2) Dział Gospodarki Przestrzennej, Gospodarki Nieruchomościami, Informacji Przestrzennej GIS i Współpracy z Samorządami, w którego skład wchodzą:
a) Zespół do spraw Gospodarki Gruntami i Wykupu Nieruchomości,
b) Zespół do spraw Strefy Ochronnej Parku i Współpracy z Samorządami,
c) Samodzielne Stanowisko do spraw Systemu Informacji Geograficznej (GIS);
3) Dział Ochrony Przyrody, w którego skład wchodzą:
a) Zespół do spraw Ochrony Przyrody,
b) Gospodarstwo Szkółkarskie,
c) Ośrodek Hodowli Żubrów im. Prezydenta Ignacego Mościckiego w Smardzewicach,
d) Samodzielne Stanowisko do spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Spraw Obronnych,
e) Samodzielne Stanowisko do spraw Planowania i Budżetu Zadaniowego;
4) Dział Obsługi Parku;
5) Posterunek Straży Parku;
6) Zespół do spraw Finansowo-Księgowych;
7) Zespół do spraw Pracowniczych i Organizacyjnych;
8) Samodzielne Stanowisko do spraw Kontroli Wewnętrznej - Zarządczej;
9) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Projektów UE;
10) Samodzielne Stanowisko do spraw Obsługi Prawnej;
11) Obręb Ochronny Kampinos - podzielony na obwody ochronne:
a) Wiersze,
b) Rózin,
c) Grabina,
d) Zamczysko,
e) Kampinos,
f) Przyćmień;
12) Obręb Ochronny Kromnów - podzielony na obwody ochronne:
a) Rybitew,
b) Wilków,
c) Polesie,
d) Krzywa Góra,
e) Kromnów,
f) Dąbrówka;
13) Obręb Ochronny Laski - podzielony na obwody ochronne:
a) Kaliszki,
b) Sieraków,
c) Janówek,
d) Lipków,
e) Zaborów.
§  3. Dyrektor Parku może tworzyć komisje lub zespoły opiniodawczo-doradcze o charakterze stałym lub czasowym, określając ich nazwę, skład osobowy, zakres zadań, tryb działania oraz sposób ich obsługi.
§  4. Dyrektor Parku kieruje działalnością Parku przy pomocy zastępcy lub zastępców dyrektora Parku, głównego księgowego oraz kierujących komórkami organizacyjnymi, o których mowa w § 2.
§  5. W razie nieobecności dyrektora Parku lub czasowej niezdolności do wykonywania przez niego obowiązków działalnością Parku kieruje i reprezentuje Park na zewnątrz wyznaczony przez dyrektora Parku jego zastępca.
§  6. Dyrektor Parku udziela pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych na piśmie.