Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.650

| Akt obowiązujący
Wersja od: 11 maja 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 kwietnia 2016 r.
w sprawie nadania statutu Instytutowi Zachodniemu im. Zygmunta Wojciechowskiego

Na podstawie art. 1 ust. 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292) zarządza się, co następuje:
§  1. Instytutowi Zachodniemu im. Zygmunta Wojciechowskiego nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

STATUT INSTYTUTU ZACHODNIEGO IM. ZYGMUNTA WOJCIECHOWSKIEGO

§  1. Instytut Zachodni im. Zygmunta Wojciechowskiego, zwany dalej "Instytutem", działa na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2015 r. o Instytucie Zachodnim im. Zygmunta Wojciechowskiego (Dz. U. poz. 2292), zwanej dalej "ustawą", oraz niniejszego statutu.
§  2.
1. Dyrektor Instytutu kieruje Instytutem przy pomocy zastępców Dyrektora Instytutu, kierowników komórek organizacyjnych oraz głównego księgowego.
2. Dyrektor Instytutu:
1) przygotowuje plan działalności Instytutu, w którym określa perspektywiczne kierunki jego działalności, a także roczne sprawozdanie z jego wykonania;
2) przygotowuje roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego Instytutu;
3) odpowiada za wyniki działalności analitycznej, badawczej i technicznej Instytutu;
4) zarządza mieniem Instytutu i odpowiada za jego prawidłowe wykorzystanie;
5) realizuje politykę kadrową w Instytucie;
6) wyznacza zakres zadań osób, o których mowa w ust. 1;
7) ustala regulamin organizacyjny Instytutu;
8) ustala regulamin zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasady komercjalizacji wyników prowadzonych badań;
9) podejmuje decyzje we wszystkich sprawach dotyczących Instytutu, z wyjątkiem spraw należących do zakresu działania Rady Instytutu.
3. Dyrektor Instytutu może upoważnić osoby, o których mowa w ust. 1, oraz innych pracowników Instytutu do załatwiania w jego imieniu spraw w ustalonym zakresie.
§  3.
1. Rada Instytutu jest organem opiniodawczym i doradczym Instytutu w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej.
2. Rada Instytutu współdziała z Dyrektorem Instytutu w celu sprawnego i prawidłowego wykonywania zadań przez Instytut.
§  4. Do zadań Rady Instytutu należy:
1) opiniowanie projektu regulaminu organizacyjnego Instytutu;
2) opiniowanie projektu planu finansowego Instytutu oraz planu działalności Instytutu;
3) opiniowanie rocznych sprawozdań z wykonania planu działalności Instytutu oraz planu finansowego Instytutu;
4) opiniowanie kierunkowych planów tematycznych badań i analiz;
5) zatwierdzanie perspektywicznych kierunków działalności Instytutu;
6) opiniowanie projektu regulaminu zarządzania prawami autorskimi i prawami pokrewnymi oraz zasad komercjalizacji wyników prowadzonych badań;
7) kierowanie do Prezesa Rady Ministrów wniosku o odwołanie Dyrektora Instytutu przed upływem kadencji.
§  5. Kadencja Rady Instytutu trwa 6 lat.
§  6.
1. Członkiem Rady Instytutu może być osoba, która:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw publicznych;
2) wyróżnia się wiedzą i doświadczeniem zawodowym w zakresie zadań Instytutu, o których mowa w art. 2 ustawy;
3) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
4) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
2. Członek Rady Instytutu może pełnić swoją funkcję nie dłużej niż przez dwie kolejne kadencje Rady Instytutu.
3. Członkiem Rady Instytutu nie może być Dyrektor Instytutu, zastępca Dyrektora Instytutu ani główny księgowy Instytutu.
§  7.
1. Prezes Rady Ministrów powołuje w skład Rady Instytutu swojego przedstawiciela, po jednym przedstawicielu ministra właściwego do spraw gospodarki i ministra właściwego do spraw zagranicznych oraz osoby, o których mowa w art. 7 ust. 3 pkt 4 ustawy.
2. W przypadku odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Rady Instytutu Prezes Rady Ministrów powołuje nowego członka Rady Instytutu na okres do końca kadencji Rady Instytutu.
§  8.
1. Rada Instytutu wybiera i odwołuje spośród swoich członków przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Instytutu.
2. Rada Instytutu obraduje na posiedzeniach, które odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał.
3. Posiedzenia Rady Instytutu zwołuje przewodniczący.
4. Rada Instytutu wyraża swoje stanowisko w formie uchwał podejmowanych w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy składu Rady Instytutu.
5. W posiedzeniach Rady Instytutu mogą brać udział osoby zaproszone przez przewodniczącego.
6. Pierwsze posiedzenie Rady Instytutu zwołuje Dyrektor Instytutu nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia powołania wszystkich członków Rady Instytutu.
§  9. Wydatki związane z pracami Rady Instytutu są pokrywane ze środków Instytutu.
§  10.
1. W Instytucie wydziela się:
1) pion badawczy, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy utworzone w oparciu o podział zadań Instytutu określonych w art. 2 ustawy;
2) pion wsparcia, w skład którego wchodzą komórki organizacyjne, zespoły lub samodzielne stanowiska pracy odpowiedzialne za organizacyjną, techniczną i logistyczną obsługę Instytutu.
2. Liczbę, nazwę i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, zespołów oraz samodzielnych stanowisk pracy wchodzących w skład pionów, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny Instytutu.