Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.139.939

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 marca 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 29 lipca 2010 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§  1.  Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu (Dz. U. Nr 247, poz. 1818).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 216, poz. 1607).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 104, poz. 708, Nr 143, poz. 1032, Nr 170, poz. 1217, Nr 171, poz. 1225 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 227, poz. 1505 i Nr 234, poz. 1570, z 2009 r. Nr 18, poz. 97, Nr 20, poz. 106, Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 21, poz. 105, Nr 81, poz. 529 i Nr 130, poz. 871.

ZAŁĄCZNIK 

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU SANITARNEGO

§  1.  Główny Inspektorat Sanitarny jest centralnym urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Sanitarnego.
§  2.  Główny Inspektor Sanitarny kieruje Głównym Inspektoratem Sanitarnym przy pomocy dwóch zastępców Głównego Inspektora Sanitarnego, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych, wymienionych w § 3.
§  3.  W skład Głównego Inspektoratu Sanitarnego wchodzą:
1) 1  Departament Komunikacji Społecznej i Promocji Zdrowia;
2) 2  Departament Przeciwepidemiczny i Ochrony Sanitarnej Granic;
3) Departament Higieny Środowiska;
4) 3  (uchylony);
5) Departament Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia;
6) 4  (uchylony);
6a) 5  Departament Nadzoru nad Środkami Zastępczymi;
7) Departament Prawny;
8) Departament Nadzoru i Kontroli;
9) Departament Ekonomiczno-Administracyjny;
10) 6  (uchylony);
11) Biuro Głównego Inspektora;
12) Biuro Dyrektora Generalnego.
1 Załącznik § 3 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 2019 r. (Dz.U.2019.494) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 marca 2019 r.
2 Załącznik § 3 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 marca 2019 r. (Dz.U.2019.494) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 marca 2019 r.
3 Załącznik § 3 pkt 4 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 2019 r. (Dz.U.2019.494) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 marca 2019 r.
4 Załącznik § 3 pkt 6 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 2019 r. (Dz.U.2019.494) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 marca 2019 r.
5 Załącznik § 3 pkt 6a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 kwietnia 2011 r. (Dz.U.11.92.537) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 maja 2011 r.
6 Załącznik § 3 pkt 10 uchylony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 marca 2019 r. (Dz.U.2019.494) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 marca 2019 r.