Dz.U.2018.2530

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 31 grudnia 2018 r.
w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska

Na podstawie art. 4 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 1471 i 1479) zarządza się, co następuje:
§  1.  Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska nadaje się statut, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
§  2.  Wydane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia zarządzenia i decyzje określające organizację i zadania Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz udzielone pełnomocnictwa zachowują moc do czasu wydania nowych, na podstawie statutu, stanowiącego załącznik do rozporządzenia.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Ochrony Środowiska (Dz. U. poz. 2442).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

ZAŁĄCZNIK

STATUT GŁÓWNEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA

§  1.  Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, zwany dalej "Głównym Inspektoratem", jest urzędem administracji rządowej obsługującym Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, zwanego dalej "Głównym Inspektorem", działającym pod jego bezpośrednim kierownictwem.
§  2. 
1.  Główny Inspektor kieruje Głównym Inspektoratem przy pomocy Zastępcy Głównego Inspektora, dyrektora generalnego oraz kierowników komórek organizacyjnych wymienionych w § 4 ust. 1.
2.  Zakresy czynności osób wymienionych w ust. 1, z wyłączeniem dyrektora generalnego, ustala Główny Inspektor.
3.  Główny Inspektor może upoważniać osoby, o których mowa w ust. 1, a także innych pracowników Głównego Inspektoratu, do podejmowania decyzji w jego imieniu, w określonych przez niego sprawach.
§  3.  Główny Inspektor może powoływać komisje, rady i zespoły jako organy pomocnicze lub opiniodawczo-doradcze o charakterze doraźnym, określając nazwę, skład osobowy, cel powołania, zakres zadań i tryb działania tych organów.
§  4. 
1.  W skład Głównego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska:
1) Departament Inspekcji;
2) Departament Kontroli Gospodarowania Odpadami;
3) Departament Monitoringu Środowiska;
4) Departament Organizacyjno-Finansowy;
5) Departament Prawny;
6) Centralne Laboratorium Badawcze;
7) Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw jakości powietrza atmosferycznego;
8) Stanowisko do spraw Kontroli, Audytu Wewnętrznego, Spraw Obronnych i Ochrony Informacji Niejawnych;
9) Stanowisko do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy.
2.  Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1, określa regulamin organizacyjny nadany przez Głównego Inspektora na wniosek dyrektora generalnego.
3.  Spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi, o których mowa w ust. 1, rozstrzyga Główny Inspektor.